Metsäntutkimuslaitoksen tiedote

28.10.1998

Metsäsektorin suhdannekatsaus 1998-1999

Metsäteollisuuden tuotanto vielä korkealla tasolla heikkenevästä suhdannekehityksestä huolimatta

Maailmantalouden suhdanteiden heikkenemisen seurauksena puutavarateollisuuden sekä massa- ja paperiteollisuuden kasvuvauhti hidastuu, ennustetaan Metsäntutkimuslaitoksen suhdannekatsauksessa. Vaikka tuotannon määrät kasvavat ensi vuonna uudelle ennätystasolle, kasvu on pientä ja hintakehitys huonohko. Sahateollisuuden vientihinnat laskevat ensi vuonna kolme prosenttia ja massa- ja paperiteollisuuden hinnat pysyvät kuluvan vuoden tasolla. Metsäteollisuuden puuntarve kasvaa vuonna 1999 noin kaksi prosenttia, mutta kantohinnat eivät nouse. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti se, kuinka paljon Aasian ja Venäjän kriisien vaikutukset heikentävät maailmantalouden kehitystä ensi vuonna.

Tuotanto kasvaa vähän, vientihintakehitys huonohko

Suomen metsäteollisuuden viennin arvolla painotetun talouskasvun ennustetaan ensi vuonna olevan runsaat kaksi prosenttia eli pienempi kuin tänä vuonna. Kohtalaisen hyvä talouskehitys tärkeillä vientimarkkinoilla EU-maissa jatkuu ensi vuonna. Britannian taantuman vaikutuksia korvaavat Saksan ja Ranskan elpyvät taloudet. Kotimaassa rakentaminen jatkuu myös hyvänä. Sahatavaran tuotanto kasvaa ensi vuonna yhden prosentin ja nousee runsaaseen 11 miljoonaan kuutioon. Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto nousee kaksi prosenttia, jolloin kokonaistuotanto on noin 13,5 miljoonaa tonnia. Vaikka nämä tuotantoluvut merkitsevätkin uutta ennätystasoa kummallakin toimialalla, kasvuluvut ovat selvästi pienemmät kuin viime vuosina. Tällä vuosikymmenellä sahatavaran sekä paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotanto on kasvanut keskimäärin kuusi prosenttia vuodessa.

Aasian ja Venäjän kriisit heijastuvat metsäteollisuustuotteiden markkinoilla siten, että tarjonta kasvaa kysyntää nopeammin, minkä seurauksena kilpailu kiristyy. Paperi- ja kartonkituotteiden markkamääräiset vientihinnat nousevat tänä vuonna keskimäärin neljä prosenttia, mutta jäävät ensi vuonna kuluvan vuoden tasolle. Sahatavaran vientihinnat laskevat tänä vuonna, muun muassa Japanin talouskriisin aiheuttaman sahatavaran ylitarjontatilanteen seurauksena kahdeksan prosenttia, kun ne vielä viime vuonna nousivat 19 prosentilla. Ensi vuonna hintojen ennustetaan edelleen laskevan kolme prosenttia.

Koko metsäteollisuuden käyntiaste on tänä vuonna edelleen hyvin korkea, noin 96 prosenttia, ja se pysyy lähes samalla tasolla myös ensi vuonna. Metsäteollisuuden kotimaisten tuotantolaitosten liikevaihdon ennustetaan tänä vuonna olevan vajaat 100 miljardia markkaa ja ensi vuonna pysyvän saman suuruisena. Metsäteollisuuden takavuosien kaltaisia suurinvestointeja kotimaiseen tuotantoon tuskin nähdään lähivuosina. Kotimaiset investoinnit ovat supistuneet puoleen vuoden 1996 tasosta eli 5 miljardiin markkaan, jossa ne pysynevät myös ensi vuonna.

Kantohinnat eivät nouse ensi vuonna

Markkinahakkuut nousevat ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna 0,5 miljoonaa kuutiota eli 55,5 miljoonaan kuutioon. Kuitupuun kysyntä kasvaa 6 ja tukkipuun kaksi prosenttia. Lisääntyvää puuntarvetta paikataan yhä enemmän tuontipuun avulla. Ensi vuonna puun tuonti, joka on pääasiassa kuitupuuta, nouseekin ennätykselliseen 13 miljoonaan kuutiometriin. Se vastaa jo noin viidennestä metsäteollisuuden puunkäytöstä. Vaikka metsäteollisuuden puuntarve hieman kasvaakin ensi vuonna, kantohinnat eivät nouse. Metsäteollisuuden heikkenevien suhdanneodotuksien, puun tuonnin lisääntymisen ja kotimaisen puun tarjontaa vahvistavien tekijöiden seurauksena tukkipuun kantohinnat laskevat keskimäärin kolme prosenttia ja kuitupuun yhden prosentin kuluvan vuoden tasosta. Yksityismetsien bruttokantorahatulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 7 prosenttia eli 9,3 miljardiin markkaan. Ensi vuonna ne hieman laskevat.

Raakapuumarkkinoiden suhdannebarometri

Puumarkkinaosapuolille elo–syyskuussa tehdyn suhdannebarometrin mukaan metsäteollisuus itse arvioi puun ostomäärien lisääntyvän ensi vuonna verrattuna kuluvaan vuoteen. Metsänomistajista 41 prosenttia eli enemmän kuin vuonna 1997 aikoo myydä puuta ensi vuonna. Puumarkkinaosapuolien kantohintaodotukset poikkeavat Metlan ennusteesta. Sekä metsäteollisuus että metsänomistajat odottavat kuitupuun kantohintojen nousevan 2–10 prosenttia verrattuna kuluvan vuoden hintoihin. Metsäteollisuus odottaa tukkipuun hintojen pysyvän jokseenkin vuoden 1998 tasolla. Sen sijaan metsänomistajat odottavat myös tukkipuun hintojen nousevan ensi vuonna 2–10 prosenttia.

 

Metsäsektorin suhdannekatsauksen erityisaiheet

Metsäsektorin suhdannekatsaus 1998-1999 sisältää suhdannekuvan lisäksi tutkijoiden puheenvuoroja seuraavista erityiskysymyksistä:

  1. Aasian ja Venäjän kriisien vaikutukset Suomen metsäteollisuuteen
  2. EMU ja Suomen metsäteollisuus
  3. Megatrendit ja Suomen metsäsektorin kehitysnäkymät
  4. Metsäteollisuuden kustannusrakenne
  5. Reaalisen kantohintaindeksin ja metsäteollisuuden vientihintaindeksin kehitys
  6. Tuontipuu Suomen metsäteollisuudessa
  7. Kioton pöytäkirja ja Suomen metsäsektori
  8. Metsien suojelun taloudellisesta arvottamisesta

Marraskuussa julkaistaan ensimmäisen kerran suhdannekatsauksen englanninkielinen versio
Finnish Forest Sector Economic Outlook 1998–1999
.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Erikoistutkija, VTT Lauri Hetemäki, Metla puh. (09) 8570 5729; Lauri.Hetemaki@metla.fi
Tilauslomake


Metla/Tiedotus puh. (09) 8570 5260, 8570 5261, 8570 5271, faksi (09) 8570 5677 sähköposti: info@metla.fi, http://www.metla.fi/tiedotteet/