[METLA Tiedote]
24.6.1998

Tekopohjavettä ilman kemikaaleja

Luonnollisen kaltaisen pohjaveden tuottaminen ilman kemikaaleja on tavoitteena uudessa Metlan koordinoimassa tutkimushankkeessa. Tutkimuksessa kehitetään pintaveden imeyttämistekniikoita, joilla syntyisi laadukasta tekopohjavettä. Tekopohjaveden käytön on arvioitu lisääntyvän vuoteen 2010 mennessä ainakin 15 - 20 prosenttiin veden kokonaiskäytöstä, kun Suomessa ollaan siirtymässä pintavesien käytöstä pohjavesien käyttöön.

Tekopohjaveden osuus veden kokonaiskäytöstä on tällä hetkellä 10 prosenttia, mikä vastaa 500 000 suomalaisen talousveden käyttöä. Tulevaisuudessa suurimmat taajamamme ottavat ainakin osan talousvedestään tekopohjavetenä pohjavesialueiden rajallisuuden vuoksi. Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää tekopohjaveden imeytystekniikka ja muodostaminen niin hyväksi, että korkealaatuista tekopohjavettä saataisiin riittävästi mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. Kokeita tehdään Hämeenlinnan, Jyväskylän, Tuusulan seudun ja Mikkelin vesilaitosten tekopohjavesialueilla sekä Turun Seudun Vesi Oy:n pienoismallilaitteistolla.

Tekopohjavettä muodostetaan imeyttämällä vesistöstä otettua pintavettä maaperään joko allasimeytyksen tai maanpinnalle tehtävän sadetuksen avulla. Jälkimmäinen tekniikka on käytössä tällä hetkellä Hämeenlinnassa ja Tuusulassa sekä suunnitteilla useissa kaupungeissa (mm. Jyväskylä, Tampereen seutu ja Turun seutu). Veden oletetaan puhdistuvan imeytyksessä samojen prosessien kautta kuin sadeveden. Puhdistumistulokseen vaikuttavat harjun maaperän ominaisuudet, imeytysveden määrä ja laatu, imeytystapa, vajovesivyöhykkeen paksuus, veden viipymä maaperässä ja happitilanne. Näiden tekijöiden keskinäisiä suhteita ja vaikutusmekanismeja selvitetään tutkimuksessa.

Pintaveden puhdistumisen tutkimisessa sovelletaan tutkimuslaitosten ja yritysten tietotaitoa harjumaaperän ja siinä virtaavan veden vuorovaikutusprosesseista. Työhön osallistuvat Metsäntutkimuslaitos, Kansanterveyslaitos, Keski-Suomen ympäristökeskus, Suomen Pohjavesitekniikka Oy, Suomen ympäristökeskus ja Suunnittelukeskus Oy. Tutkimustuloksia käytetään hyväksi mm. tekopohjavesitekniikkaa kehitettäessä, tekopohjavesilaitosten käyttöä suunniteltaessa ja ympäristövaikutuksien arvioinnissa. Yhteensä tekopohjavesilaitoksia on jo nyt käytössä 21 pohjavesialueella.

Kolmivuotinen, Metlan koordinoima yhteistutkimushanke "Tekopohjaveden muodostaminen: imeytystekniikka, maaperäprosessit ja veden laatu" käynnistyi 1. 2. 1998 Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana. Hanke kuuluu Tekesin Vesihuolto 2001 -teknologiaohjelmaan, jonka tavoitteena on kehittää suomalaista vesihuollon tutkimusta. Tekopohjaveden muodostamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä ei ole aiemmin tutkittu maassamme näin perusteellisesti.

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:MMT Heljä-Sisko Helmisaari, puh. 09-8570 5558, e-mail: helja-sisko.helmisaari@metla.fi


Metla Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/