[METLA Tiedote]
29.8.1997

Riksskogstaxeringen i Österbotten: hur mycket virke finns i skogarna, hur är tillståndet i skogarna, hur rika på mångfald är skogarna?

Skogarna i svenska Österbotten står i höst i tur att inventeras. Riksskogstaxeringens mätningsgrupper rör sig i skogarna till början av oktober då terrängmätningarna för den nionde riksskogstaxeringen torde vara avslutade i regionen. Genom mätningarna utreds virkesmängden i regionen, skogarnas tillstånd och skogsnaturens mångfald. Tidigare i år har skogarna i finska Sydösterbotten och Åland inventerats. Resultat från sommarens mätningar blir klara nästa vår och sommar.

Karaktäristiskt för Österbotten är de unga markerna som stigit ur havet. Dessa områden kan ur inventerarens synvinkel vara problematiska. "Den första trädgenerationens bestånd har en hög tillväxt på de unga markerna, men därefter minskar ofta tillväxten. Orsaker kan vara att kväveförrådet minskar eller förekomsten av skogsskador, exempelvis svampskade epidemier, som tidvis förekommer rikligt i regionen", konstaterar professor Erkki Tomppo, som ansvarar för riksskogstaxeringens genomförande på Skogsforskningsinstitutet. Att bestämma virkesproduktionsförmåga och ge åtgärdsföslag, t.ex. val av förnyelsemetod och trädslag, är ibland svårt på landhöjningsmarker.

2000 terrängprovytor inom Österbottens region
Riksskogstaxeringen är ett regelbundet återkommende uppföljningssystem rörande virkestillgångarna, skogarnas kvalitet och hälsotillstånd samt skogsnaturens mångfald. Den första inventeringen gjordes på 1920-talet, varefter inventeringarna har återkommit med knappt tio års mellanrum. Senast inventerades skogarna i Österbotten 1991. Då mättes virkesmängden till 48 miljoner kubikmeter och den årliga tillväxten var knappt två miljoner kubikmeter.

Inventeringen baserar sig på mångsidiga terrängmätningar, som görs på provytor som systematiskt täcker hela landet. På Kustens skogscentrals område i Österbotten mäts ca 2 000 provytor. Antalet provytor I hela landet är ca 70 000. På varje provyta mäts eller bedöms över 150 olika faktorer som berör skogen och skogsmiljön. Under den nionde riksskogstaxeringen bestäms förutom virkesförråd, tillväxt och skogstillstånd också skogsnaturens biologiska mångfald mera omfattande än tidigare.

Var fjärde provytetrakt märks försiktigt ut i terrängen för förnyad mätning. Med hjälp av de permanenta provytorna kan man följa med förändringar i skogsekosystemet såsom trädens och skogarnas uppkomst, utveckling och död samt förändringar i växtplatsernas bördighet.

Fakta om större och mindre områden för planering av skogsbruket och bedömning av ett bärkraftigt skogsbruk På basen av terrängmätningar får man tillförlitliga resultat för hela landet och storområden. Genom att kombinera terrängmätningar med satellitbilder och numeriska uppgifter från kartor kan man räkna ut resultat för mindre områden – kommuner och till och med lägenheter. Hela Finlands kommunvisa virkesförrådsuppgifter blev för första gången klara i början av dethär året.

Riksskogstaxeringens uppgifter har använts som grund för olika nationella och regionala planeringsuppdrag rörande skogarna och skogsbruket. Likaså har riksskogstaxeringen utgjort grund vid uppgörandet av skogliga program och inför skongsindustrins inventeringsbeslut. Resultaten från riksskogstaxeringen betjänar också bedömningen av bärkraftigheten i skogarna; man kan följa upp t. ex. förekomsten av de speciellt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen. Också dessa livsmiljöers kvalitet och behandling samt övriga indikatorer på mångfald såsom mängden av död ved följs upp i riksskogstaxeringen.

Vill du bekanta dig med riksskogstaxeringen i terrängen?
Representanter för massmedierna kan också ta kontakt direkt med gruppledarna som rör sig i terrängen och komma överens om ett terrängbesök. Kontaktuppgifterna bifogas.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Tillägsinformation om riksskogstaxeringen fås också från Skogsforskningsinstitutet:
Professor Erkki Tomppo tel. 09-857 05 340, 040-502 8555
Arto Ahola tel. 049-100 068, 049 – 483 983
Tarja Tuomainen tel. 09-857 05 523, 049 - 100 069
Heli Mikkelä tel. 09-857 05 294

Riksskogstaxeringens gruppledare, Kusten Skogscentral/Österbotten 1997
Kumpuniemi, Juhani 049 - 100 061
Virtanen, Pertti 049 - 100 062
Salo, Rauno 049 - 100 063
Peräsaari, Jouni 049 - 100 064
Kulju, Jouni 049 - 100 066
Moilanen, Juhani 049 - 100 067
Korsström, Anssi 049 - 100 057
Saastamoinen, Tuomo 049 - 100 058
Tuomainen, Jarmo 049 - 100 059
Kinnunen, Esa 049 - 100 060

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/