[METLA Tiedote]
29.8.1997

Valtakunnan metsien inventointi Vaasan rannikkoalueella: paljonko metsissä on puuta, mikä on metsien tila, miten monimuotoisia metsät ovat?

Metsät ovat inventointivuorossa Vaasan ympäristössä länsirannikolla tämän syksyn aikana. Valtakunnan metsien inventoinnin mittausryhmät liikkuvat metsissä aina lokakuun alkuun saakka; siihen mennessä on tarkoitus saada valmiiksi valtakunnan metsien yhdeksännen inventoinnin (VMI9) maastomittaukset alueella. Mittauksilla selvitetään alueen puuston määrää, metsien tilaa ja metsäluonnon monimuotoisuutta. Aikaisemmin tänä vuonna on jo inventoitu Etelä-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan metsät. Tämän kesän mittauksiin perustuvat tulokset saadaan valmiiksi ensi kevään ja kesän aikana.

Pohjanmaan rannikon erityispiirre ovat nuoret, merestä kohonneet maat, jotka saattavat olla inventoijan kannalta ongelmallisia. "Ensimmäisen puusukupolven ajan puusto kasvaa nuorilla mailla hyvin, mutta sen jälkeen kasvu usein taantuu. Taantumisen syy voi olla uuden maan typpivarastojen ehtyminen tai erilaiset metsätuhot – esimerkiksi sienitautiepidemiat – joita alueella on ajoittain runsaasti", toteaa inventoinneista vastaava professori Erkki Tomppo Metsäntutkimuslaitokselta. Myös metsää kasvavien nuorten maiden puuntuottokyvyn ja toimenpide-ehdotusten määrittely, esimerkiksi uudistamismenetelmän ja puulajin valinta, on joskus hankalaa.

Pohjanmaan rannikon alueella noin 2000 maastokoealaa
Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on säännöllisin väliajoin toistuva metsävarojen, metsien laadun ja terveydentilan sekä metsäluonnon monimuotoisuuden seurantajärjestelmä. Ensimmäinen inventointi tehtiin 1920-luvun alussa, minkä jälkeen inventoinnit ovat toistuneet vajaan kymmenen vuoden välein. Edellisen kerran Vaasan alueen metsissä liikuttiin vuonna 1991. Silloin alueen puuston määräksi mitattiin 48 miljoonaa kuutiometriä ja vuotuiseksi kasvuksi vajaat kaksi miljoonaa kuutiometriä.

Inventointi perustuu maastossa tehtäviin monipuolisiin mittauksiin, jotka tehdään systemaattisesti yli koko maan sijaitsevilla koeloilla. Rannikon metsäkeskuksen alueella Pohjanmaalla koealoja mitataan noin 2000, koko maassa koealoja on noin 70 000. Jokaisella koealalla mitataan tai arvioidaan yli 150 metsiin ja metsäympäristöön liittyvää tunnusta. VMI9:ssä selvitetään puuston määrän, kasvun ja metsien tilan lisäksi entistä laajemmin myös metsäluonnon biologista monimuotoisuutta.

Joka neljännen rypään koealat merkitään huomaamattomasti maastoon uudelleen mitattaviksi; näiden pysyvien koealojen avulla voidaan seurata metsäekosysteemin muutoksia kuten puiden ja metsien syntyä, kehitystä ja kuolemista, sekä kasvupaikan viljavuuden muutoksia.

Suur- ja pienaluetietoja metsätalouden suunnitteluun ja kestävyyden arviointiin
Maastomittauksien perusteella tulokset saadaan luotettavasti koko maalle ja suuralueille. Yhdistämällä maastomittauksiin satelliittikuvilta ja kartoilta saatavaa numeerista tietoa tulokset voidaan laskea pienemmille alueille – kuntakohtaisesti ja jopa tilakohtaisesti. Koko Suomen kunnittaiset metsävaratiedot valmistuivat ensimmäistä kertaa tämän vuoden alussa.

VMIn tuottamia tietoja on käytetty perustana erilaisissa kansallisissa ja alueellisissa metsiin ja metsätalouteen liittyvissä suunnittelutehtävissä, metsäohjelmissa sekä metsäteollisuuden investointipäätöksissä. VMIn tietotuotanto palvelee myös metsien kestävyyden arviointia; VMI-tietojen avulla voidaan seurata esimerkiksi metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrää, laatua ja käsittelyä sekä muita monimuotoisuuden indikaattoreita kuten lahopuun määrää.

Haluatko tutustua VMI-mittauksiin maastossa?
Tiedotusvälineiden edustajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä suoraan maastossa liikkuviin inventoinnin ryhmänjohtajiin ja sopia heidän kanssaan maastokäynneistä. Yhteystiedot ovat liitteenä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja valtakunnan metsien inventoinneista saa myös Metsäntutkimuslaitokselta:
Professori Erkki Tomppo puh. 09-857 05 340, 040-502 8555
Arto Ahola puh. 049-100 068, 049 – 483 983
Tarja Tuomainen puh. 09-857 05 523, 049 - 100 069
Heli Mikkelä puh. 09-857 05 294

VMIn ryhmänjohtajat, Rannikon metsäkeskus/Pohjanmaa 1997
Kumpuniemi, Juhani 049 - 100 061
Virtanen, Pertti 049 - 100 062
Salo, Rauno 049 - 100 063
Peräsaari, Jouni 049 - 100 064
Kulju, Jouni 049 - 100 066
Moilanen, Juhani 049 - 100 067
Korsström, Anssi 049 - 100 057
Saastamoinen, Tuomo 049 - 100 058
Tuomainen, Jarmo 049 - 100 059
Kinnunen, Esa 049 - 100 060

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/