[METLA Tiedote]
11.6.1997

Valtakunnan metsien yhdeksäs inventointi edennyt Etelä-Pohjanmaalle

Soiden ojitukset ja suometsien käsittelyehdotukset inventoinnin haasteena

Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan eteläosan metsissä liikkuu alkukesästä kymmenen kolmihenkistä valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) mittausryhmää, jotka selvittävät alueen puuston määrää, metsien tilaa ja metsäluonnon monimuotoisuutta. Ryhmät tekevät valtakunnan metsien yhdeksännen inventoinnin (VMI9) maastomittauksia, jotka aloitettiin viime kesänä Pohjois-Savosta. Mittaukset jatkuvat tänä kesänä Länsi-Suomessa; Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueelta siirrytään Vaasan ympäristöön ja Ahvenanmaalle, kertoo inventoinneista vastaava professori Erkki Tomppo Metsäntutkimuslaitokselta.

Suot ja metsitetyt pellot eteläpohjalaisia haasteita inventoijille Etelä-Pohjanmaalla on edellisen inventoinnin mukaan soita yli 40 prosenttia metsätalouden maasta. Ne asettavat inventoijille erikoishaasteita: millaisia käsittelyjä suopuustoille ehdotetaan, miten suhtaudutaan suo-ojitusten kunnostus- ja täydennystarpeisiin tai virheellisiin ojituksiin. Runsaat nuoret kasvatusmetsät sekä metsitetyt pellot samoin kuin metsäkäsittelytapojen muutokset aiheuttavat päävaivaa inventoijille: "Uudentyyppisiä hakkuutapoja sovellettaessa syntyvien jättöpuiden mittaus ja luokittelu ei ole aina aivan yksiselitteistä", kerrotaan Metsäntutkimuslaitokselta. Yhteistyötä - tiedonvaihtoa, koulutus- ja retkeilytapahtumia - paikallisten metsäalan organisaatioiden ja metsäammattilaisten kanssa tarvitaankin, jotta nämä alueelliset erityispiirteet saadaan otettua mahdollisimman hyvin huomioon inventoinneissa.

Etelä-Pohjanmaalla noin 3 500 maastokoealaa Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on säännöllisin väliajoin toistuva metsävarojen, metsien laadun ja terveydentilan sekä metsäluonnon monimuotoisuuden seurantajärjestelmä. Ensimmäinen inventointi tehtiin 1920-luvun alussa, minkä jälkeen inventoinnit ovat toistuneet vajaan kymmenen vuoden välein. Edellisen kerran Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsissä liikuttiin vuonna 1991. Silloin alueen puuston määräksi mitattiin 88 miljoonaa kuutiometriä ja vuotuiseksi kasvuksi vajaat neljä miljoonaa kuutiometriä.

Inventointi perustuu maastossa tehtäviin monipuolisiin mittauksiin. VMIn maastomittaukset tehdään koealarypäillä, jotka kattavat systemaattisesti koko maan. Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella koealoja mitataan reilut 3 500. Koko maassa koealoja on noin 70 000. Jokaisella koealalla mitataan tai arvioidaan yli 150 metsiin ja metsäympäristöön liittyvää tunnusta. Mittauksia kehitetään jatkuvasti tietojen käyttäjien tarpeiden muuttuessa. Esimerkiksi VMI9:ssä selvitetään puuston määrän, kasvun ja metsien tilan lisäksi entistä laajemmin myös metsäluonnon biologista monimuotoisuutta.

Joka neljännen rypään koealat merkitään huomaamattomasti maastoon uudelleen mitattaviksi; näiden pysyvien koealojen avulla voidaan seurata metsäekosysteemin muutoksia kuten puiden ja metsien syntyä, kehitystä ja kuolemista, sekä kasvupaikan viljavuuden muutoksia.

Suur- ja pienaluetietoja metsätalouden suunnitteluun ja kestävyyden arviointiin Maastomittauksien perusteella tulokset saadaan luotettavasti koko maalle ja suuralueille. Yhdistämällä maastomittauksiin satelliittikuvilta ja kartoilta saatavaa numeerista tietoa tulokset voidaan laskea pienemmille alueille - kuntakohtaisesti ja jopa tilakohtaisesti. Koko Suomen kunnittaiset metsävaratiedot valmistuivat ensimmäistä kertaa tämän vuoden alussa. - Tämän kesän mittauksiin perustuvat tulokset saadaan valmiiksi ensi kevään ja kesän aikana.

VMIn tuottamia tietoja on käytetty perustana erilaisissa kansallisissa ja alueellisissa metsiin ja metsätalouteen liittyvissä suunnittelutehtävissä, metsäohjelmissa sekä metsäteollisuuden investointipäätöksissä. VMIn tietotuotanto palvelee myös metsien kestävyyden arviointia; VMI-tietojen avulla voidaan seurata esimerkiksi metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen määrää, laatua ja käsittelyä sekä muita monimuotoisuuden indikaattoreita kuten lahopuun määrää.

Haluatko tutustua VMI-mittauksiin maastossa? Tiedotusvälineiden edustajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä suoraan maastossa liikkuviin inventoinnin ryhmänjohtajiin ja sopia heidän kanssaan maastokäynneistä. Yhteystiedot ovat liitteenä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja valtakunnan metsien inventoinneista saa myös Metsäntutkimuslaitokselta:
Professori Erkki Tomppo puh. 09-857 05 340, 040-502 8555
Arto Ahola puh. 049-100 068, 049 - 483 983
Tarja Tuomainen puh. 049 - 100 069
Heli Mikkelä puh. 09-857 05 294

VMIn ryhmänjohtajat, Etelä-Pohjanmaa 1997


Kumpuniemi, Juhani 049 - 100 061
Virtanen, Pertti 049 - 100 062
Salo, Rauno 049 - 100 063
Peräsaari, Jouni 049 - 100 064
Kulju, Jouni 049 - 100 066
Moilanen, Juhani 049 - 100 067
Korsström, Anssi 049 - 100 057
Saastamoinen, Tuomo 049 - 100 058
Tuomainen, Jarmo 049 - 100 059
Kinnunen, Esa 049 - 100 060

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/