[METLA Tiedote]
18.12.1997

YKSITYISMETSÄTALOUDEN TULOT KASVANEET -

Tiedot yksityismetsätalouden kannattavuudesta kootaan tietopankkiin

Yksityismetsätalouden tulot ovat lisääntyneet vuosina 1994 ja 1995 varsinkin alle 50 hehtaarin tiloilla. Tulojen lisääntymistä voidaan ainakin osaltaan selittää siten, että vähemmän puunmyyntituloista riippuvat ja harvemmin puukauppoja tekevät pikkutilat ovat keskittäneet puukauppansa korkeasuhdanteeseen. Tämä käy ilmi Metsäntutkimuslaitoksessa tehdystä tutkimuksesta, joka selvittää yksityismetsätalouden kannattavuutta.

Yksityismetsätalouden kannattavuutta on voitu seurata jo 1970-luvun alkupuolelta lähtien Metlan, yksityismetsätalouden organisaatioiden ja teollisuuden keräämien tietojen perusteella. Laajoja tilakohtaisia kannattavuusseurantaan sopivia aineistoja ei ole kuitenkaan ollut käytettävissä. Paras materiaali on ollut Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen käyttämä kannattavuuskirjanpito, jonka avulla on pystytty seuraamaan pelkästään kokonaistuloja ja -menoja, toteaa tutkija Esa Uotila. Nykyisin Metla tutkii yksityismetsätalouden kannattavuutta Tilastokeskuksen keräämän maatilatalouden yritys- ja tulotilastoon perustuvan tilakohtaisen aineiston avulla.

Tulot ja menot puun myyntitulojen verotustiedoista
Tilanne muuttui oleellisesti, kun osa tiloista siirtyi metsätalouden pääomatulojen eli puun myyntitulojen verotukseen. Näillä tiloilla pidetään kirjanpitoa, mistä toimitetaan tietoja myös verottajalle. Parhaat verotustietoihin perustuvat tiedot yksityismetsätalouden kannattavuudesta saadaan Tilastokeskuksen ylläpitämästä Maatilatalouden yritys- ja tulotilastosta (MYTT). Aineistossa on viitisen tuhatta puun myyntiverotuksen valinnutta tilaa.

Verotustiedoissakin on kannattavuusseurannan kannalta omat puutteensa, joista yksi on menojen karkea jaottelu. Lisäksi seurannassa käytettävä aineisto kerätään metsänomistajilta, jotka ovat puun myyntituloverotuksen piirissä. He myyvät todennäköisesti vähemmän puuta vuoden 2005 loppuun kestävän siirtymäkauden aikana kuin vanhan pinta-alaverotuksen piiriin jääneet metsänomistajat. On myös muistettava, että MYTT-aineistossa ovat mukana vain ne metsänomistajat, jotka harjoittavat maataloutta.

Tavoitteena vuosittaiset kannattavuusraportit

Vuosittain koottavan kannattavuusraportin pohjana käytetään MYTT-aineiston lisäksi myös Metlan ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tilastoja, joiden perusteella tehdään alueittainen katelaskelma sekä arvio puuston arvon muutoksesta. Jatkossa aineistoon on tarkoitus saada mukaan maatalouden ja yhteismetsien kirjanpito.

Nyt ilmestynyt raportti on tehty pilottihankkeessa, joka pyrkii muun luomaan rutiinit aineiston keruulle ja vuosittain julkaistavalle raportille. Ajan mittaan aineistosta kertyy tietopankki, joka auttaa Metlan ja muiden organisaatioiden tutkijoita palvelemaan entistä paremmin metsätalouden päätöksentekijöitä. Ensimmäiseen kannattavuusraporttiin liittyy läheisesti kannattavuusseurannan taustoja kuvaava julkaisu "Yksityismetsätalouden kannattavuus - tarpeita ja tuloksia eri organisaatioiden näkökulmista". Se on koottu pilottihankkeen asiantuntijaryhmän jäsenten artikkeleista.

Lisätietoja: Esa Uotila, Metla/Helsingin tutkimuskeskus Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, puh. 09-857 05 723, sähköposti: esa.uotila@metla.fi

Julkaisu: Yksityismetsätalouden kannattavuus - vuosien 1994 ja 1995 tilastoaineistot. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 659.


METLA Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/