[METLA Tiedote]
18.12.1997

Ajantasalla olevat arviot metsien hakkuumahdollisuuksista löytyvät nyt internetistä

Metsätalouden harjoittajat ja metsäpoliittiset päättäjät voivat nyt saada ajan tasalla olevia alueellisia ja valtakunnallisia hakkuumahdollisuusarvioita internetistä Metlan METINFO-tietopalvelun kautta. Kaikkia metsäkeskuksia koskevat alueelliset hakkuukertymäarviot ovat ensimmäistä kertaa saatavissa suoraan internetistä. Arviot perustuvat valtakunnan metsien kahdeksannen inventoinnin aineistosta laskettuihin vuoden 1996 puusto- ja kasvutietoihin.

METINFOn kautta löytyy tällä hetkellä kolmen eri puuntuotantovaihtoehdon mukaiset arviot hakkuumahdollisuuksista vuosina 1996-2005. Ensimmäisessä vaihtoehdossa hakkuiden määrä säilyy jatkossakin vuosien 1987-96 tasolla. Tämän vaihtoehdon tuloksena on puuvarannon ja hakkuumahdollisuuksien kasvu lähivuosina. Toisessa vaihtoehdossa metsistä korjataan ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella kaikki metsänhoitosuositusten mukaan hakattavissa oleva puu, jolloin käyttöpuuta voitaisiin hakata kaksinkertaisesti vuosiin 1987-96 verrattuna. Tällaiset hakkuut johtaisivat kuitenkin puuvarannon ja hakkuumahdollisuuksien pienenemiseen seuraaviksi vuosikymmeniksi. Kolmannessa vaihtoehdossa hakataan vain kestävyyden sallima enimmäismäärä, joten puusto ja hakkuut eivät pienene tulevaisuudessa.

Tämä metsäkeskuksittain lasketun suurimman jatkuvasti hakattavissa olevan käyttöpuumäärän arvio on vuosina 1996-2005 yhteensä 67 miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja sen suuruusluokan arvioidaan laskelmien mukaan ylittävän 70 miljoonaa kuutiometriä vuodessa kahden seuraavan vuosikymmenen kuluessa.

Esitetyt arviot perustuvat oletuksiin, että metsänhoito, puuntuotantoon käytettävissä oleva metsäala sekä puuston kasvuun vaikuttavat tekijät ja puiden reagointi kasvutekijöihin eivät muutu. Puuntuotannossa olevan metsän siirtäminen metsätaloustoiminnan ulkopuolelle tai esimerkiksi avohakkuista ja harvennuksista luopuminen vähentävät hakkuumahdollisuuksia. Laskelmat on tehty Metsäntutkimuslaitoksesessa kehitetyllä MELA-ohjelmistolla, jota on käytetty muun muassa Metsä 2000-ohjelman valmistelutyössä

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Tuula Nuutinen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimusasema puh. (013) 251 4043 Olli Salminen, Metsäntutkimuslaitos, Helsingin tutkimuskeskus puh. (09) 8570 5539 METINFO: http://www.metla.fi/metinfo/