[METLA Tiedote]
21.7.1997

METSÄÄ HALUTAAN VILJELLÄ JALOSTETUILLA SIEMENILLÄ JA TAIMILLA

Siemenviljelyksillä tuotetut, jalostetut siemenet ja niistä kasvatetut taimet ovat suositumpi vaihtoehto männyn, kuusen ja rauduskoivun viljelyssä kuin luonnonmetsiköstä kerätty aineisto. Jalostetusta aineistosta ollaan myös halukkaita maksamaan lisähintaa. Tämä ilmenee Metsäntutkimuslaitoksen Punkaharjun tutkimusasemalla tehdystä tutkimuksesta, joka tehtiin postikyselynä metsänomistajille ja metsäammattilaisille.

Tutkimuksen avulla selvitettiin, mitkä tekijät vaikuttavat metsänviljelyssä käytettävien siemenien ja taimien valintaan sekä miten kohderyhmät suhtautuvat metsänuudistamiseen ja männyn viljelyyn yleensä. Erityisesti haluttiin tietää, miten metsänomistajat ja metsäammattilaiset suhtautuvat jalostettuun metsänviljelyaineistoon. Tutkimus päätettiin toteuttaa, koska Etelä- ja Keski-Suomessa on ylitarjontaa jalostetusta männyn siemenestä.

Suurin osa vastaajista suhtautui myönteisesti puuraaka-aineen tuottamiseen painottuvaan metsätalouteen. Mäntyä pidettiin edelleen metsänviljelyyn sopivana puulajina ja männyn viljelyyn istuttamalla suhtauduttiin myös myönteisesti. Luontainen uudistaminen ja metsäkylvö olivat kuitenkin lähes yhtä suosittuja menetelmiä kuin istuttaminen, jopa rehevähköilläkin mailla. Osa metsänomistajista ei pitänyt maanmuokkausta tarpeellisena luontaisen uudistamisen yhteydessä.

Vaikka jalostettua metsänviljelyaineistoa pidettiinkin parempana vaihtoehtona, metsikkösiemenen alhaisempi hinta saattaa silti vaikuttaa ratkaisevasti metsäkylvösiemenen valintaan. Männyn siemenen ylituotannon kannalta on ratkaisevaa, käytetäänkö metsäkylvöihin jalostettua siementä vai metsikkösiementä. Siementen ja taimien tuontiin suhtauduttiin kielteisesti.

Mielikuvat nopeakasvuisuudesta, testatuista kasvuominaisuuksista, hyvälaatuisesta puutavarasta ja kannattavasta sijoituksesta yhdistettiin jalostettuun metsänviljelyaineistoon. Luonnonmetsiköistä kerättyyn aineistoon liittyviä mielikuvia olivat edullinen hinta, paikallinen omavaraisuus ja luonnonmukaisuus. Mielikuva perinnöllisestä monimuotoisuudesta liitettiin usein metsikköalkuperään vaikka tutkimuksen mukaan myös jalostetussa metsänviljelyaineistossa on jäljellä runsaasti perinnöllistä vaihtelua.

Lisätietoja: tutkija Martti Venäläinen, Punkaharjun tutkimusasema puh. (015) 7302 238 tai (015) 730 220, fax (015) 644 333.

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/