[METLA Tiedote]
14.11.1997

YLIJOHTAJA ELJAS POHTILA ESITTÄÄ:

STIPENDEILLÄ TAITOTIETOA VENÄJÄN METSÄALAN PÄÄTTÄJILLE

- Venäjän metsäntutkimuslaitoksen johtaja, akateemikko Nickolay A. Moiseev kutsuttiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi

Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Eljas Pohtila ehdottaa stipendijärjestelmän luomista Suomen ja Venäjän metsäalan lähialueyhteistyön kehittämiseksi. Pohtila puhui lähialueseminaarissa Helsingissä, missä Venäjän metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuslaitoksen johtaja, akateemikko Nickolay A. Moiseev kutsuttiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi.

Koulutus lähialueyhteistyön kehittymisen A & O Suomi on pyrkinyt auttamaan Venäjän siirtymistä markkinatalouteen, mutta lähialuevaroja on käytetty liian vähän metsätaloudelliseen yhteistyöhön ja yhteistyöhankkeet ovat usein epäonnistuneet, toteaa Metlan ylijohtaja Eljas Pohtila. Hän uskoo epäonnistumisen syyn olevan paikallisen kulttuurin vaikeuksissa hallita toisenlaisesta kulttuurista tulevaa tietoa. Tuloksia pystytään Pohtilan mielestä parhaiten parantamaan koulutusta lisäämällä. "Arvioni on, että pitkällä aikavälillä tehokkain keino vaikuttaa Venäjän metsäalan tulevien päättäjien ja johtavien asiantuntijoiden työtapoihin on tarjota heille Suomessa esimerkiksi vuoden mittainen yksilöllisesti suunniteltu opiskelu- ja työharjoittelujakso," Pohtila toteaa. Mallina voisi hänen mielestään toimia amerikkalainen Asla-Fullbright -järjestelmä.

Pohtila lupaa, että Metsäntutkimuslaitos on valmis huolehtimaan nuorten venäläisten asiantuntijoiden koulutuksesta ja tieteelliseen työhön keskittyvästä työharjoittelusta Suomessa. Tällä hetkellä sopiva tutkimusaihe voisi olla esimerkiksi raakapuun tuonti Venäjältä Suomeen.

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä kannatti ylijohtaja Pohtilan esittämää ajatusta asiantuntijoiden koulutuksesta ja tieteelliseen työhön keskittyvästä työharjoittelusta. Hän totesi myös, että Venäjälle ja Suomelle on tärkeää, että metsien tarjoamat mahdollisuudet Venäjällä hyödynnetään mahdollisimman täysimääräisesti sekä taloudellisten, sosiaalisten että ekologisten tavoitteiden osalta. Lisääntynyt kansainvälinen kiinnostus luonnon monimuotoisuuden ja vanhojen metsien suojeluun on tehnyt kehittämisohjelmat entistä ajankohtaisemmiksi ja osaltaan myös nopeuttanut sen käynnistämistä.

Myös ETLAn toimitusjohtaja Pentti Vartia on huolissaan Venäjän metsäsektorista - sijaitseehan Venäjän alueella neljännes maailman puuvaroista. Venäjän metsätalouden, puu-, sellu- ja paperiteollisuuden sekä niille koneita ja laitteita toimittavien konepajojen tuotanto on pudonnut dramaattisesti siirryttäessä markkinatalouteen vuoden 1992 alussa. Lisäksi Venäjän metsäteollisuus on ollut yksi maan kannattamattomimpia toimialoja siirtymävuosien aikana. Metsäsektorilla on tehty uudelleenjärjestelyjä sekä Neuvostoliiton hajoamisen että teollisuusyritysten yksityistämisen seurauksena, eivätkä vaikeudet ole vieläkään ohi. Ulkomaiset sijoittajat ovat vältelleet Venäjän metsäteollisuutta aina vuoteen 1996 saakka, suomalaiset yritykset sijoittajat naapurimaahan vielä kilpailijoitaankin varovaisemmin.

Suomalaisen taloustieteellisen tutkimuksen eräs tärkeä painoala on viime vuosina ollut klusteritutkimus. Meidän tärkein teollinen klusterimme on Vartian mukaan nimenomaan metsäklusteri. Meillä on tällä hetkellä käynnissä tai kehitteillä useita Venäjän metsäsektoria tai Venäjän ja Suomen metsäyhteistyötä koskevia tutkimushankkeita. Muun muassa Metla tutkii Venäjän metsätaloutta osana laajaa Maailman metsät -tutkimushanketta.

Seminaarissa akateemikko Moiseev Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi Suomalainen Tiedeakatemia kutsui Nickolay A. Moiseevin ulkomaiseksi jäsenekseen huomionosoituksena Moiseevin ansioista ja vuosikymmenien yhteistyöstä suomalaisten kollegojen kanssa. Moiseevin tutkimustyö on suuntautunut metsäekonomian, metsäninventoinnin ja metsätalouden suunnittelun aloille. Hän on kehittänyt teorian metsän uudistamisesta nojaamalla metsän kestävään moninaiskäyttöön ja kehittänyt tältä pohjalta muun muassa hakkuusuunnitteen määrittämismenetelmiä. Moiseev on saanut monia huomionosoituksia ja tunnustuksia Venäjällä, lisäksi hän on aktiivisesti osallistunut metsäntutkijoiden kansainväliseen yhteistyöhön toimimalla muun muassa IUFROn hallituksen jäsenenä.

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/