[METLA Tiedote]
19.8.1997

ALUE-EKOLOGISELLA SUUNNITTELULLA LISÄÄ MONIMUOTOISUUTTA TALOUSMETSIIN

Alue-ekologiset ominaispiirteet pyritään vastaisuudessa ottamaan metsäsuunnittelussa entistä enemmän huomioon. Valtion metsiin laaditaan alue-ekologisia metsäsuunnitelmia ja kehitys etenee myös yksityismetsiin. Tätä varten Metsäntutkimuslaitos on käynnistänyt uuden monitieteellisen, Pohjois-Suomen metsiä koskevan tutkimushankkeen.

Alue-ekologisten näkökohtien painottaminen talousmetsissä tähtää monitavoitteiseen metsätalouteen, joka pyrkii sovittamaan yhteen puuntuotannon, luonnonsuojelun ja metsien virkistyskäytön.

Alue-ekologisessa metsäsuunnittelussa pyritään edistämään luonnon monimuotoisuutta laajan alueen ekologisen kokonaistarkastelun kautta. Alueen ominaispiirteet selvitetään ja otetaan huomioon suunnittelussa. Harvinaisten lajien elinmahdollisuuksia vaalitaan varmistamalla niille sopivien elinympäristöjen säilyminen.

Metlan uudessa tutkimushankkeessa on kaksi osaa: ekologinen osa ja metsäsuunnitteluosa. Erikoistutkija Heikki Henttosen vetämässä osassa tuotetaan metsäsuunnittelussa tarvittavaa ekologista tietoa. Mielenkiintoinen tutkimusaihe on Pohjois-Suomen vanhojen metsien pienaukko- ja poimintahakkuiden vaikutukset eliölajistoon. Tutkittavina ovat myös ekologisten käytävien ja askelkivien merkitys sekä vanhojen metsien koon, sijainnin, pirstoutuneisuuden ja niiden muiden ominaisuuksien vaikutukset eliölajien esiintymiseen. Monille lajeille tärkeän lahopuun määrän ja laadun kehityksen ennustaminen on myös tärkeä tutkimuskohde.

Alue-ekologisen tarkastelun yhteydessä alueelta kerätään paikkakohtaista tietoa eliölajeista, puustosta ja kasvupaikan ominaisuuksista. Paikkatietojen avulla voidaan ennustaa metsäluonnon kehitystä vuosikymmenien päähän erilaisten metsänkäyttötapojen seurauksena ja arvioida vaihtoehtoisten metsäsuunnitelmien vaikutukset metsän eri käyttömuotoihin ja ominaisuuksiin.

Dosentti Jyrki Kankaan vetämässä hankkeen metsäsuunnitteluosassa selvitetään, miten alue-ekologinen tietous parhaiten nivotaan käytännön metsäsuunnitteluun. Siinä hyödynnetään myös eri alojen tutkijoiden yhteistyötä. Tutkimustulosten käyttökelpoisuus varmistetaan toimimalla läheisessä yhteistyössä käytännön metsäorganisaatioiden kanssa.

Lisätietoja: Hankkeen vastuututkija Jyrki Kangas, puh. 06 8743 212

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/