[METLA Tiedote]
29.8.1997

Metla tutkii metsätalouden vesistökuormitusta

Kunnostusojitus kuormittaa, pintavalutus vähentää vesistökuormitusta

Alustavien tulosten mukaan pintavalutusmenetelmällä voidaan poistaa ojien kaivuun seurauksena valumaveteen huuhtoutuvasta kivennäismaasta eli kiintoaineesta suurin osa ilmenee Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion yhteistutkimuksesta. Metlan tutkijat Erkki Ahti ja Martti Vuollekoski uskovat vuonna 1995 alkaneen tutkimuksen myöhemmin osoittavan, että myös kunnostusojituksen aiheuttamaa liukoisten ravinteiden kuormaa (typpi ja fosfori) voidaan vähentää pintavalutuksen avulla.

Käytännön metsätaloudessa kunnostusojituksen vesistöhaittoja on yleisimmin pyritty vähentämään rakentamalla ojastojen laskeutus- (liete)altaita. Metlan ja VAPOn tutkimuksissa on osoitettu, että laskeutusaltaiden puhdistusteho vaihtelee: joskus teho on hyvä, mutta maalajista riippuen usein myös heikko.

Pintavalutusta käytettäessä valumavedet johdetaan alueelle, jonka pintaa ei ole rikottu, ja missä kiintoaine ja myös osa veteenliuenneista ravinteista voivat pidättyä maahan ja kasvillisuuteen ennen vesistöä.

Turvetuotantoalueiden vesien puhdistamisesta pintavalutuksen avulla on jo aikaisemmin julkaistu myönteisiä tutkimustuloksia. Nyt METLA tutkii pintavalutustekniikan soveltamista kunnostusojitukseen, joka ei ole yhtä intensiivistä toimintaa kuin turvetuotanto, vaan toistuu kullakin ojitusalueella enintään 20 vuoden välein.

Tutkimuksessa seurataan pintavalutuskentän ylä- ja alajuoksulta otettujen vesinäytteiden eroja. Näytteitä kerätään huhtikuusta loka-marraskuulle. Vesinäytteistä määritetään Metlan keskuslaboratoriossa muun muassa kiintoaine, happamuus (pH), liuennut orgaaninen aine, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi, kokonaisfosfori, rauta ja alumiini.

Yhteistutkimuksen tutkimuskohteet ovat pääsosin yksityismailla, ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, lopulliset tulokset saadaan vuonna 2001.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Tutkija Erkki Ahti, Metla, Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 8570 5459 sähköposti: erkki.ahti@metla.fi ja tutkija Martti Vuollekoski, Metla, Vantaan tutkimuskeskus, puh. (09) 8570 5404 sähköposti: martti.vuollekoski@metla.fi

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/