[METLA Tiedote]
30.10.1997

Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus

METSÄTEOLLISUUDEN TUOTANTO ENNÄTYSLUKEMIIN

- Viennin ja vientihintojen kasvu kuitenkin maltillista

Puutavarateollisuuden ja massa- ja paperiteollisuuden tuotannon määrät kasvavat ensi vuonna uudelle ennätystasolle, ennustaa Metsäntutkimuslaitos. Sahateollisuuden vientihinnat nousevat ensi vuonna 4 prosenttia ja paperi- ja kartonkiteollisuuden 5-10 prosenttia. Metsäteollisuuden puuntarve kasvaa vuonna 1998 noin 3 prosenttia ja kantohinnat nousevat 3-6 prosenttia. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa kuitenkin erityisesti rakentamisen epävarma kehitys Euroopassa ja sen vaikutukset Suomen sahateollisuuden vientiin.

Hyvä talouskehitys EU-maissa jatkuu ensi vuonna. Suomen metsäteollisuuden viennin arvolla painotetun talouskasvun ennustetaan ensi vuonna olevan vajaat 3 prosenttia EU-maissa. Rakentamisen lama ei ole vielä merkittävästi hellittänyt EU-maissa, mutta muun muassa kuluttajien suhdanneodotusten ja talouden aktiviteetin paranemisen myötä rakentamisen odotetaan kääntyvän kasvuun ensi vuonna. Silloin sahatavaran tuotanto nousee 4 prosenttia eli 10,3 miljoonaan kuutioon, mikä on kaikkien aikojen ennätystaso. Massa- ja paperiteollisuuden hyvän kilpailukyvyn ja EU-alueen kysyntäkehityksen myötä toimialan tuotanto kasvaa tänä vuonna runsaat 10 prosenttia ja ensi vuonna noin 4 prosenttia.

Paperi- ja kartonkituotteiden hinnat ovat alkaneet nousta tänä vuonna, mutta ne jäävät kuitenkin vuositasolla viimevuotisia alemmiksi. Ensi vuonna hintojen odotetaan nousevan keskimäärin 5-10 prosenttia. Sulfaattisellun hinnan ennustetaan nousevan selvästi enemmän. Sen keskimääräinen hinta on ensi vuonna yli 10 prosenttia kuluvan vuoden hintaa korkeampi.

Metsäteollisuuden käyntiaste korkealla Koko metsäteollisuuden käyntiaste on tänä vuonna noin 92 prosenttia. Ensi vuonna kapasiteetin käyntiaste pysyy edelleen vähintään yhtä hyvänä. Metsäteollisuuden kotimaisten laitosten liikevaihdon ennustetaan tänä vuonna olevan noin 82 ja ensi vuonna runsaat 90 miljardia markkaa. Metsäteollisuuden viimevuosien kaltaisia suurinvestointeja kotimaiseen tuotantoon tuskin nähdään lähivuosina. Investoinnit ovat tänä vuonna supistuneet ja pudonnevat ensi vuonna noin puoleen vuoden 1996 ennätyksellisestä 10 miljardin tasolta.

Kantohinnat nousevat hieman ensi vuonna, kysynnän painopiste kuitupuuhun Vuonna 1998 metsäteollisuuden puuntarpeen kasvaessa hakkuut nousevat uudelle ennätystasolle eli lähes 54 miljoonaan kuutioon. Kysynnän painopiste siirtyy tukkipuusta kuitupuuhun. Tukkipuun kantohintojen ennustetaan nousevan ensi vuonna noin 3 prosenttia ja kuitupuun hintojen 3-6 prosenttia kuluvan vuoden tasosta. Yksityismetsien bruttokantorahatulojen ennustetaan kasvavan noin 5 prosenttia eli 9 miljardiin markkaan. Metsätalouden kannattavuus toimintaylijäämällä mitattuna nousee tänä vuonna 2 prosenttia ja pysyy ensi vuonna tämän vuoden tasolla. Yksityismetsien puuntuotannon julkinen tuki lisääntyy vuonna 1998 noin 10 prosenttia tämän vuoden tasosta. Lisäys johtuu muun muassa nuoren metsän hoitoon ja energiapuun korjuuseen tarkoitetun tuen kasvusta.

Sahateollisuus itse pelkää suhdannelaskun alkavan jo ensi vuoden alussa Metsäteollisuuden suhdannebarometrin mukaan tuotannon ja viennin odotetaan kasvavan ensi vuonna 2-5 prosenttia. Suurin osa massa- ja paperiteollisuudelle tehdyn kyselyn vastaajista arvioi suhdannenousun jatkuvan, kun taas sahateollisuudessa enemmistö arvioi laskun ajoittuvan jo ensi vuoden alkupuolelle. Massa- ja paperiteollisuus arvioi kantohintojen nousevan 2-10 prosenttia vuonna 1998, sen sijaan sahateollisuus odottaa kantohintojen laskevan 2-10 prosenttia.

Metsänomistajien oma arvio: puunmyyntihalukkuus vähenemässä Metsänomistajabarometrin mukaan 24 prosenttia vastaajista aikoo ja 44 prosenttia ei aio myydä puuta ensi vuonna. Ei-myyvien määrä on selvästi suurempi kuin kolmena viime vuotena, jolloin luku on vaihdellut 32-37 prosentin välillä. Tulokset viittaavat puunmyyntihalukkuuden vähentymiseen ensi vuonna. Metsänomistajista valtaosa arvioi kantohintojen pysyvän ensi vuonna nykyisellä tasolla tai hieman nousevan.

METSÄSEKTORIN AJANKOHTAISKATSAUKSEN ERITYISAIHEET

Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus 1997 sisältää suhdannekuvan lisäksi tutkijoiden puheenvuoroja seuraavista kahdeksasta ajankohtaisesta erityiskysymyksestä:

1. Venäjän metsäsektorin kehitysnäkymät Miten Venäjän metsäsektori muuttuu lähiaikoina?

2. Mikä merkitys Aasialla on Suomen massa- ja paperiteollisuudelle? Mitä muuta kuin yritysostoja ja fuusioita on odotettavissa?

3. Suomi ja Ruotsi kilpailijoina metsäteollisuuden markkinoilla Mitkä ovat lähtöasetelmat EMU:n käynnistyessä?

4. Luonnon monimuotoisuuden arviointi valtakunnan metsien inventoinnissa Miten monimuotoisuutta mitataan ja paljonko sitä on?

5. Kantohintojen suhdannevaihtelut ja puunmyynnin ajoittaminen Koska metsänomistajan kannattaa myydä puuta?

6. Kantohintojen vaihtelu suurempaa kuin metsäteollisuuden vientihintojen Reaalisen kantohinta- ja vientihintaindeksin kehitys vuosina 1987-1998

7. Ongelmia metsänhoitoyhdistyslain uudistuksessa Miksi uusi lakiesitys on puutteellinen?

8. Puunkäyttö työllistää suhteellisesti eniten Uudellamaalla Miksi puunkäyttö työllistää eniten Uudellamaalla ja vähiten Pohjois-Karjalassa ja Lapissa?

Lisätietoja: Vanhempi tutkija, VTT Lauri Hetemäki, puh. 09-857 05 729

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/