ÄMETLA TiedoteÅ
24.1.1996

Metla julkisti vuoden 1994 mittauksiin perustuvat tulokset Satakunnan metsälautakunnassa

Satakunnan metsälautakunnan puuvaranto kasvanut seitsemässä vuodessa 11 prosenttia, vaikka puuston vuotuinen kasvu pienentynyt 9 prosenttia

Satakunnan metsälautakunnan alueen puuston määrä on viime vuosikymmenen loppupuoleen verrattuna lisääntynyt 11 prosenttia, vaikka puuston vuotuinen kasvu onkin suunnilleen samana jaksona pienentynyt keskimäärin yhdeksän prosenttia. Metsissä oleva puuvaranto on kasvanut, koska alueen metsistä on hakattu paljon vähemmän puuta kuin kestävän metsätalouden periaatteen mukaisesti olisi ollut mahdollista. 1950-luvun alkuun verrattuna puuston määrä on kasvanut lähes 60 prosenttia. Tiedot, jotka julkistetaan satakunnassa tänään, perustuvat Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) valtakunnan metsien 8. inventoinnin päivitysmittaukseen.

Satakunnan metsälautakunnan metsävarojen eli puuston määrä on vuosina 1987-1994 lisääntynyt lähes 9 miljoonaa kuutiometriä ja on nyt 87,7 miljoonaa kuutiometriä. Lisäyksestä on mäntyä vajaa 4 miljoonaa kuutiometriä ja kuusta runsas 3 miljoonaa kuutiometriä. Puuta on hakattu edellisten kymmenen vuoden aikana keskimäärin 2,1 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuotuiset hakkuut voitaisiin nostaa seuraavalla kymmenvuotiskaudella 3,5 miljoonaan kuutiometriin ilman, että kestävän metsätalouden harjoittaminen vaarantuisi. Satakunnan metsien kokonaispoistuma vuosina 1953-1994 oli 96 miljoonaa kuutiometriä; se vastaa 1,7 kertaisesti 1950-luvun alun puuston määrä.

Kuusen ja lehtipuiden kasvu pienentynyt Satakunnassa

Kuorellinen runkopuun vuotuinen keskikasvu oli mittausjaksolla (inventointia edeltäneet viisi vuotta) 3,19 miljoonaa kuutiometriä. Kasvu on nyt 9,3 % pienempi kuin seitsemän vuotta sitten. Männyn kasvu on lisääntynyt lievästi, mutta lehtipuiden ja erityisesti kuusen kasvut ovat pienentyneet. Edelliseen inventointiin verrattuna kuusen kasvu on pienentynyt lähes 20 %, vaikka tilavuus on lisääntynyt lähes 10 %. Koivun kasvu on pienentynyt 11 %.

Myös puiden läpimitan kasvunvaihteluindeksit osoittavat kuusen ja koivun kasvavan samoissa oloissa nyt hitaammin kuin seitsemän vuotta sitten. On vielä tutkimatta, onko kasvun tason muutoksessa kyse luonnollisesta kasvunvaihtelusta vai pysyvämmästä muutoksesta.

Kasvatushakkuita voidaan lisätä

Taimikon hoitoa tai perkausta tulisi tehdä seuraavalla kymmenvuotiskaudella 75 000 hehtaarilla ja kasvatushakkuita 200 000 hehtaarilla; hakkuista puolet on ensiharvennuksia. Myöhässä ensiharvennuksista on viidennes; ensiharvennusten myöhästyminen alentaa metsiköiden puuntuottoa. Uudistushakkuita voitaisiin tehdä metsänhoidollisin perustein 130 000 hehtaarilla; näistä on myöhässä vain 5 000 hehtaaria.

Metsistä 77 % oli metsänhoidolliselta tilaltaan hyviä tai tyydyttäviä. Vajaatuottoisia oli vastaavasti 7 %, mikä vastaa Etelä-Suomen keskitasoa. Yleisimpiä vajaatuottoisuuden syitä olivat puuston yli-ikäisyys, kasvupaikalle sopimaton puulaji tai hakkuusta johtuva harvuus.

Hakkuukertymää voitaisiin lisätä

Alussa mainittu 3,5 miljoonan kuutiometrin hakkuukertymä on seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi arvioitu suurin kestävä hakkuukertymä. Kertymästä on 42,5 % mäntyä, 44,6 % kuusta ja loput lehtipuita. Tukkia on 2 miljoonaa kuutiometriä ja kuitua 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

Jos puuntuotannon piirissä olevista metsistä halutaan korjata kaikki metsänhoidollisin perustein hakattavissa olevat ja yksityismetsälain sallimat puuvarat, voitaisiin vuotuinen hakkuukertymä nostaa seuraavien kymmenen vuoden ajaksi jopa noin 5 miljoonaan kuutiometriin. Se vähentäisi kuitenkin puuvarantoa ja erityisesti järeän puun määrää samoin kuin hakkuumahdollisuuksia jatkossa.

Tuoreet metsävaratiedot ensimmäiseksi Satakunnasta

Metla selvitti Etelä-Suomen metsävarat kesällä 1994 uudella, niin sanotulla päivitysinventoinnilla, jossa metsien puuston määrä ja kasvu mitattiin kymmenen metsälautakunnan alueella. Tällä tavalla Etelä-Suomen metsävaratiedot saatiin ajan tasalle samaan aikaan, kun normaalin vuosina 1986-94 tehdyn 8. inventoinnin maastomittaukset Pohjois-Suomen osalta valmistuivat. Nyt julkaistut Satakunnan puustotiedot ovat ensimmäiset tulokset päivitysinventoinnista. Muiden lautakuntien ja samalla koko Etelä-Suomen tulokset saadaan valmiiksi alkukeväästä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja: Prof. Erkki Tomppo, p. 90-85705 340, 940-5028555 Tutkija Olli Salminen, 90-85705 539

Metsävaratietoja:

Satakunnan metsälautakunnan pinta-alajakauma 1994:
kokonaismaa-ala 1 050 000 ha
metsätalouden maata 750 000 ha
metsämaata 690 000 ha
soita 226 000 ha
soista ojitettu 176 000 ha
Maanomistus (% metsätalousmaasta) 1994:
yksityiset ja yhteisöt 86 %
valtio 7 %
yhtiöt 7 %

Puustotiedot:

        1987      1994      
        mittaukset   mittaukset	muutos	

Puuston määrä	79 milj. m3	87,7 milj. m3	+ 11%
 mäntyä	    41 %
 kuusta	    43 %
 lehtipuita   16 %

Tukin osuus puustosta 36 %

Puuston kasvu	3,52 milj. m3	3,19 milj. m3	- 9,3 %
 mänty	    1,34 milj. m3	1,37 milj. m3	+ 2,2 %
 kuusi	    1,44 milj. m3	1,16 milj. m3	- 19,4 %
 lehtipuut   0,73 milj. m3	0,66 milj. m3	- 9,8 %

METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla Tiedotus: (info@metla.fi)