[METLA Tiedote]

PUUKAUPAN ELEKTRONISELLA INFORMAATIOPÖRSSILLÄ - PUUTORILLA - HYVÄ VASTAANOTTO POHJOIS-SAVOSSA

Puukaupan osapuolet valmiita syksyllä alkavaan kokeiluun

Puukaupan elektronisella informaatiopörssillä, PUUTORIlla, näyttää olevan kysyntää kotimaan puukaupassa. Tämä ilmenee Metsäntutkimuslaitoksessa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvitettiin pohjoissavolaisten puumarkkinaosapuolten halukkuutta kokeilla PUUTORIa. Useimpien tutkimukseen osallistuneiden mielestä kaikki puukauppamuodot (pysty-, hankinta- ja käteiskauppa) ja puutavaralajit sopivat PUUTORIlle, myös puutavaran mittauskäytännössä tapahtuviin muutoksiin suhtauduttiin myönteisesti. Tutkimus on tällä hetkellä erityisen ajankohtainen, koska puukaupassa ollaan siirtymässä nykyisistä alueellisista hintasuositussopimuksista yrityskohtaiseen hinnoitteluun vuoden 1997 alusta.

PUUTORI on puukaupan puolueeton elektroninen markkinapaikka, jonne puun ostaja tai myyjä voi ilmoittaa raakapuun osto- ja myyntiaikomuksensa. Tekniset edellytykset puukaupan elektronisen informaatiopörssin kokeilulle ovat hyvät: Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistyksillä ja merkittävimmillä ostajilla on jo olemassa PUUTORI-järjestelmään tarvittava atk-kalusto, toteavat tutkijat Mauno Pesonen ja Timo Määttä. Käytännössä PUUTORIa varten tarvitaan palvelintietokone ja käyttäjien tietokone, jotka ovat tiedonsiirtoyhteydessä toisiinsa. Metsänomistajat voivat olla yhteydessä PUUTORIin joko itse tai metsänhoitoyhdistyksen kautta. Varsinainen kauppa solmitaan kuitenkin entiseen tapaan suoraan ostajan ja myyjän kesken tai metsänhoitoyhdistyksen myyjältä saamalla valtakirjalla.

Hintakilpailu Suomen raakapuumarkkinoilla on tällä hetkellä olematonta, koska suureen (yli 400 000) puunmyyjien määrään nähden meillä on vain muutama "iso" puunostaja. PUUTORIn avulla kauan kaivattu hintakilpailu Suomen raakapuumarkkinoilla saadaan todennäköisesti elpymään, koska puunmyyjän myyntitarjous on nähtävissä PUUTORIlla koko Pohjois-Savon alueella. PUUTORI tulee myös todennäköisesti pienentämään puunhankintakustannuksia, koska puunostajien käynnit leimikoilla harvenevat. Jos syksyllä aloitettava kokeilu onnistuu Pohjois-Savossa, järjestelmä laajennetaan koko maahan.

Tutkimus tehtiin postikyselynä, joka lähetettiin pohjoissavolaisille yksityismetsänomistajille, metsänhoitoyhdistyksille ja raakapuuta jalostaville metsäteollisuusyrityksille.

Lisätietoja: Vastuututkija Mauno Pesonen, Metla, puh. 9400-454 939 Julkaisu: Määttä, T. & Pesonen, M.: Puukaupan elektronisen informaatiopörssin (PUUTORI) toteuttamismahdollisuudet Pohjois-Savossa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 591.