ÄMETLA TiedoteÅ
6.6.1996

MIKKELINSAARET METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSALUEEKSI

Mikkelinsaarilta siirtyy 6.6.1996 Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) hallintaan KWH-Yhtymä Oy:n omistamat metsäalueet, yhteensä 223 hehtaaria. Valtio luovuttaa vastineena KWH-Yhtymä Oy:lle Maksamaan kunnassa sijaitsevia kaavoitettuja ranta-alueita noin 11 hehtaaria. Länsi-Suomen ympäristökeskus on avustanut maanvaihdon järjestelyissä. Kaavoitustöistä on vastannut HN-Consult Ab.

Rannikkometsät poikkeavat monilta keskeisiltä ominaisuuksiltaan sisämaan metsistä: niillä on erityispiirteensä niin puuntuotannon, virkistyskäytön kuin luonnon monimuotoisuudenkin suhteen. Rannikkometsät ovat intensiivisen tutkimuksen kohteena Metlan Kannuksen tutkimusasemalla. Esimerkiksi puuston kasvun ja sen edellytysten selvityksiin on kerätty laajat koeaineistot. Ensimmäiset koealat perustettiin jo 1960-luvulla Maksamaalle. Nyt toteutettu maanvaihto parantaa oleellisesti rannikkometsien tutkimusedellytyksiä.

Mikkelinsaarten maanvaihto antaa mainion alkupotkun Metsäntutkimuslaitoksen uudelle monitieteiselle rannikkometsien tutkimushankkeelle. Kannuksen ja Parkanon tutkimusasemien yhteishankkeessa selvitetään rannikkometsien kestävän kehityksen edellytykset. Yhteistyökumppaneina tutkimuksissa ovat mm. ympäristökeskukset ja Länsi-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset tuovat valaistusta mm. metsänuudistamiseen, metsien terveydentilaan ja metsänkäsittelyn vaihtoehtoihin. Hankkeessa selvitetään myös rannikkometsien virkistys- ja matkailukäytön edellytykset sekä rannikkometsien monimuotoisuuden erityispiirteet.

Mikkelinsaaret ovat otollinen metsäsuunnittelun ja konfliktinhallinnan tutkimusten kohde. Saarilla on paitsi valtion myös yksityisomistuksessa olevia palstoja ja niihin kohdistuu monenlaisia käyttöpaineita. Lisäksi ne ovat ekologisesti ja maisemallisesti herkkiä alueita. Metsäntutkimuslaitoksella on taitotietoa ja pitkäaikaista kokemusta erityyppisten ja merkittävien kohteiden hoidosta Punkaharjulla, Kolilla ja Saariselällä. Mikkelinsaarilla tullaan kokeilemaan uusia suunnittelumenetelmiä ja -tekniikoita. Kannuksen tutkimusasemalla on jo valmius mm. Internet-tietoverkkojen käyttöön osallistavassa maankäytön suunnittelussa.

Omat tutkimusmetsät ovat ensiarvoisen tärkeitä Metsäntutkimuslaitoksen toiminnalle. Ne mahdollistavat valtakunnallisten kenttäkoesarjojen joustavan perustamisen ja pitkäaikaisen seurannan. Pysyvät koealat ovat välttämättömiä esimerkiksi eri metsänkäsittelyvaihtoehtojen vaikutusten selvittämisessä. Vain pitkät, jopa sadan vuoden havaintosarjat mahdollistavat pitävän tiedon saannin metsänhoidon vaikutuksista puuntuotokseen ja luonnon monimuotoisuuteen. Laitoksen hallinnassa olevat kansallispuistot ja muut erityisalueet ovat oivallisia paitsi monitieteellisen tutkimuksen kohteena myös tutkimuksen näyteikkunoina.

Lisätietoja:
Tutkimusalueen esimies Esko Jaskari, Metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen tutkimusasema, (06) 871161/ 049-298606;
tutkimusaseman johtaja Jyrki Kangas, Metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen tutkimusasema (06) 871161/049-190143;
ylitarkastaja Kari Hallantie, Länsi-Suomen ympäristökeskus (06) 3256511


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/