[METLA Tiedote]
30.10.1996

Metsäsektorin ajankohtaiskatsaus 1996

METSÄTEOLLISUUDEN VIENTIMARKKINOIDEN SUHDANNENÄKYMÄT PARANEVAT

Vienti ja vientihinnat hienoisessa nousussa

Puutavarateollisuuden vienti kasvaa 5 prosenttia, massa- ja paperiteollisuuden vienti vajaat 7 prosenttia vuonna 1997. Myös metsäteollisuuden vientihinnat kääntyvät lievään nousuun sanomalehtipaperia lukuunottamatta, ennustaa Metsäntutkimuslaitos. Metsäteollisuuden puuntarve kasvaa vuonna 1997 noin 7 prosenttia ja kantohinnat nousevat jonkin verran. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa massa- ja paperituotteiden hintakehitys sekä Euroopan rakennustuotannon suhdannekäänteen ajoittuminen.

EU-maiden taantuma vuosina 1995-1996 näyttää jäävän lyhytaikaiseksi. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden kysyntä vahvistuu talouskasvun nopeutumisen myötä. Paperituotteiden viennin yksikköarvon ennustetaan nousevan ensi vuonna 5-10 prosenttia. Yksikköarvojen nousu saattaa kuitenkin olla ennustettua hitaampaa, koska kysynnän lisäksi myös tarjonta on vahvistunut ja hintakehitys paperilaaduittain on tänä vuonna ollut hyvin epäyhtenäinen.

Sahatavaran maailmanmarkkinahinta kääntyi nousuun keväällä 1996. Selvät merkit EU:n rakennustuotannon elpymisestä puuttuvat edelleen. Vaikka työttömyys on korkea, kotitalouksien suhdanneluottamuksen laskun pysähtyminen ja alhaiset nimelliskorot luovat kuitenkin edellytyksiä rakentamisen kääntymiselle nousuun Euroopassa.

Käyntiasteet alhaalla tuotannon kasvusta huolimatta
Metsäteollisuuden käyntiasteiden ennustetaan nousevan vuonna 1997 vain vähän tämän vuoden keskimääräisestä 85 prosentin tasosta, koska massa- ja paperiteollisuuden tuotantokapasiteetti kasvaa. Yritysten vakavaraisuus on viime vuosina parantunut. Mittavista investoinneista ja tuloksen heikkenemisestä huolimatta yritysten rahoitusasema säilyy hyvänä. Mikäli kotimainen inflaatio pysyy matalana, ei markan ERM kytkentä vaikuttane merkittävästi metsäteollisuuden toimintaan ensi vuonna.

Kantohinnat nousevat jonkin verran ensi vuonna
Raakapuukauppa on syksyn kuluessa vilkastunut. Metsäteollisuuden puuntarve laskee kuitenkin tänä vuonna keskimäärin 5 prosenttia ja markkinahakkuut lähes 10 prosenttia viime vuodesta. Myös raakapuun tuonti laskee viime vuoden 11 miljoonasta kuutiometristä alle 8 miljoonaan kuutiometriin. Tukkipuun keskihinta on vajaat 2 prosenttia viime vuotisen hintatason alapuolella, kuitupuun keskihinta vajaat 4 prosenttia viime vuoden tason yläpuolella.

Ensi vuonna teollisuuden puuntarpeen ennustetaan kasvavan noin 7 prosenttia, jolloin myös ostot yksityismetsistä lisääntyvät. Kantohintojen ennustetaan nousevan jonkin verran kuluvan vuoden tasosta. Vuonna 1997 puuta korjataan markkinahakkuilla noin 50 miljoonaa kuutiometriä.

Yksityismetsien puuntuotannon julkinen tuki kasvaa ensi vuonna 15 prosenttia, koska pellonmetsitykseen suunnatut varat kaksinkertaistuvat. Pellonmetsityksen varoista EU:n tuki kattaa puolet. Varsinainen metsänparannusrahoitus pysyy suunnilleen nykyisellä tasolla. Metsänomistajien panostus omarahoitteisissa metsänuudistamistöissä pysyy suurena. Puuntuotannon yksikkökustannuksissa ei vuosina 1996 ja 1997 tapahdu merkittäviä muutoksia.

Koko kansantalouden työttömyysaste on tänä vuonna 16,4 prosenttia. Metsäsektorin työttömyys nousee 17 prosenttiin. Työllisyystilanne on heikoin sahateollisuudessa, jossa työttömyysaste on yli 20 prosentin ja metsätaloudessa, jossa työttömyysaste tänä ja ensi vuonna on lähes 25 prosenttia.

Metsäteollisuuden suhdanneodotukset varovaisen optimistisia
Metsäteollisuuden edustajille suunnatun kyselyn mukaan suhdannelasku jää lyhytaikaiseksi. Paperiteollisuutta lukuunottamatta suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että nousu on jo alkanut. Sahateollisuuden edustajat pitävät ongelmina raaka-aineen niukkuutta ja hintaa, massa- ja paperiteollisuuden edustajat ylikapasiteettia ja vientikysynnän niukkuutta. Metsäteollisuuden vastaajat odottavat kantohintojen nousevan hieman ensi vuonna.

Metsänomistajille suunnatun kyselyn mukaan puun tarjonta heikkenee lievästi vuonna 1997. Noin 26 prosenttia vastaajista aikoi myydä puuta ensi vuonna, syksyllä 1995 vastaava osuus oli 30 prosenttia. Vastaajista 39 prosenttia ei osannut sanoa myykö puuta ensi vuonna vai ei. Syksyllä 1995 vastaava osuus oli 32 prosenttia. Yleisesti kyselyyn vastanneet odottivat, että kantohinnat joko pysyvät ennallaan tai nousevat hieman.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Erikoistutkija Jari Kuuluvainen, Metla, puh. (09) 8570 5727


METLA tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/