ÄMETLA TiedoteÅ

Vanerikoivun kasvatus kuusen päällä kannattaa

Nuoren istutuskuusikon päällä kasvatettava koivikko, jota on perinteisesti käytetty verhopuustona hallan ja pintakasvillisuuden torjunnassa, tuottaa puuta 2-3-kertaisesti sen, minkä varjossa kasvava kuusi tuotoksessaan menettää. Metsäntutkimuslaitoksessa tehdyn tutkimuksen mukaan hyvälaatuista koivua ei kannata hakata pois kuusikon päältä ennenkuin koivut ovat kasvaneet vanerikoivun mittaan. Kannattavinta hyvälaatuisen koivun kasvattaminen on silloin, kun laatu täyttää vaneriteollisuuden vaatimukset ja puunkorjaaja pystyy poistamaan koivut kuusikkoa tuhoamatta.

Tutkituissa metsiköissä suurin osa kuusikoista kasvoi tiheydeltään ja järeydeltään vaihtelevien koivikoiden alla. Koivujen täydellinen poistaminen aiheutti sen, että pienten kuusten paksuuskasvu lisääntyi välittömästi, mutta pituuskasvu vasta muutaman vuoden jälkeen. Kun hakkuusta oli kulunut viitisen vuotta, kuuset kasvoivat samaa tahtia kuin samankokoiset, alusta alkaen vapaana kasvaneet kuuset. Tiheän, pienirunkoisen ylispuukoivikon harventaminen puolestaan lisäsi poikkeuksetta sekä kuusen kasvua että arvokkaan koivutukin tuotosta. Yleishavainto oli, että koivujen alla kasvavan kuusikon alkukasvu on vapaana kasvavia kuusia hitaampaa, mutta korvattavissa kuusikon kiertoaikaa pidentämällä.

Tutkimus perustui 31 nuoren kuusikon kasvumittauksiin. Mittausten perusteella laadittiin kuusen ja koivun kasvumallit, joilla voidaan ennustaa puiden kasvua kaksijaksoisissa sekametsiköissä. Mallien avulla pystytään myös tarkastelemaan koivujen harventamisen tai täydellisen poistamisen vaikutusta esimerkiksi metsikön puuntuotokseen. Tutkitut koealat mitattiin vain kerran, minkä vuoksi esimerkiksi koivun maaperän laatua parantavaa pitkäaikaisvaikutusta ei pystytty tutkimaan.

Kari Mielikäinen & Sauli Valkonen 1995. Kaksijaksoisen kuusi-koivusekametsikön kasvu. Folia Forestalia - Metsätieteen aikakauskirja 1995 (2) 81-97.

Lisätietoja: MMT, professori Kari Mielikäinen, puh. 90-857 05 350 ja MML, tutkija Sauli Valkonen, puh. 90-857 05 318.