[METLA Tiedote]
21.11.1995

Suomen suojeltu metsäpinta-ala ylittää kansainväliset tavoitteet

Maamme metsämaan pinta-alasta on 6,8 prosenttia sellaista, jossa metsänhakkuu- ja hoitotoimet on joko kokonaan kielletty tai vain varovaiset toimenpiteet ovat sallittuja. Tämä ylittää selvästi kansainväliset suojelutavoitteet huolimatta siitä, että Suomi on maailman metsäisimpiä maita. Lain tai viraston päätöksellä kokonaan suojellun metsämaan osuus on 4,4 prosenttia. Metsätalouden maasta kokonaan puuntuotannon ulkopuolella tai rajoitetussa puuntuotannossa on 15 prosenttia ja metsä- ja kitumaasta 9,6 prosenttia. Koko maan 1887 miljoonan kuutiometrin puuvarannosta on 5,8 prosenttia erilaisten käyttörajoitusten piirissä olevilla alueilla ja 4,5 prosenttia on kokonaan metsänkäsittelytoimien ulottumattomissa. Suojelut painottuvat kuitenkin Pohjois-Suomeen. Tiedot perustuvat juuri valmistuneeseen valtakunnan metsien 8. inventointiin.

Suomen suojelupinta-alat ylittävät monen Keski-Euroopan koko metsämaan pinta-alan. Kansainvälisissä suojelutavoitteissa olisi vertailupohjaksi otettava maapinta-ala eikä metsämaan tai metsätalousmaan pinta-ala. Se kuvaisi paremmin eri maiden yrityksiä mahdollisimman luonnontilaisten ekosysteemien säilyttämiseksi, sanoo professori Erkki Tomppo Metsäntutkimuslaitokselta.

Metsätalousmaa jaetaan valtakunnan metsien inventoinnissa metsämaahan(keskimääräinen, potentiaalinen vuotuinen kasvu kiertoajan puitteissa vähintään 1 kuutiometri hehtaarilla), kitumaahan (vuotuinen kasvu alle 1 kuutiometri, mutta vähintään 0,1 kuutiometriä hehtaarilla), joutomaahan (kasvu alle 0,1 kuutiometriä hehtaarilla) sekä muuhun metsätalousmaahan, johon kuuluvat mm. metsäautotiet ja puutavaran pysyvät lähivarastot. Puuston kasvuun sopivaa maata ovat metsämaa ja kitumaa. Joutomaita ovat mm. avosuot ja avokalliot, joissa kasvaa vain yksittäisiä puita.

Valtakunnan metsien kahdeksannen inventoinnin (VMI8) maastotyöt tehtiin vuosina 1986-94. Sen mukaan maamme metsätalousmaan pinta-ala on 26,27 miljoonaa hehtaaria, metsämaata on 20,03 miljoonaa hehtaaria ja kitumaata 2,97 miljoonaa hehtaaria. Metsätalousmaasta osa on eri asteisten suojelupäätösten perusteella joko kokonaan puuntuotannon ulkopuolella tai rajoitetussa puuntuotannossa.

Hakkuut on kokonaan kielletty lain tai asetuksen perusteella suojelluissa luonnonpuistoissa, kansallispuistoissa ja lakiin perustuvilla soidensuojelualueilla. Samoin hakkuut on kokonaan kielletty virastojen, esim. Metsähallituksen tai Metlan omilla päätöksillä suojelluilla aarnialueilla, ojitusrauhoitusalueilla ja osalla Metsähallituksen lakimetsiä. Varovaisia hakkuutoimia sallitaan mm. alueilla, joilla on lain, valtioneuvoston tai viraston määräämä päätös hakkuiden rajoittamisesta luonnonsuojelullisten tai maisemanhoidollisten syiden vuoksi (luonnonhoitometsät, puistometsät, kaupunkien ja kuntien lähivirkistysalueet ja osa erämaametsistä). Lisäksi osalla metsätalousmaata suojelusta on tehty valtioneuvoston periaatepäätös, mutta suojelua ei ole toistaiseksi toteutettu. Nykysin Metsähallituksen lakimetsät ovat niin ikään puuntuotannon ulkopuolella.

Koko maassa lain, asetuksen tai viraston päätöksellä on metsämaasta eri asteisesti suojeltu 1,24 miljoonaa hehtaaria eli 6,2 prosenttia metsämaan pinta-alasta, metsä- ja kitumaan pinta- alasta 2,09 miljoonaa hehtaaria (9,1 prosenttia) ja metsätalouden maasta 3,72 miljoonaa hehtaaria (14,1 prosenttia).

Lisäksi osalla metsämaata toimenpiteet ovat luvanvaraisia asema-, rakennus-, ranta- tai 2. asteen yleiskaavan takia. Kaavan takia rajoitettujen toimenpiteiden piirissä on metsämaasta 110 000 hehtaaria ja metsätalouden maasta 120 000 hehtaaria. Nämä alueet ovat pääasiassa maan eteläosassa. Kun kaavankin aiheuttamat rajoitukset otetaan huomioon, kokonaan puuntuotannon ulkopuolella tai rajoitetussa puuntuotannossa metsämaasta on 6,8 prosenttia ja metsä- ja kitumaasta 9,6 prosenttia sekä metsätalousmaasta 15 prosenttia.

Sellaista lain tai viraston päätöksellä suojeltua metsämaata, jossa ei sallita mitään toimenpiteitä on VMI:ssä löydetty 883 000 hehtaaria eli 4,4 prosenttai metsämaan pinta- alasta.

Puuntuotannon rajoitukset painottuvat kuitenkin Koillis-Suomen ja Lapin metsälautakuntien alueille, jossa metsämaasta on kokonaan puuntuotannon ulkopuolella tai rajoitusten piirissä 1,05 miljoonaa hehtaaria (19,8 prosenttia), metsä- ja kitumaasta 1,82 miljoonaa hehtaaria (25,2 prosenttia) ja metsätalouden maasta 3,26 miljoonaa hehtaaria (34,2 prosenttia). Etelä-Suomessa metsämaasta on suojeltu 0,8 prosenttia ja metsätalouden maasta 1,6 prosenttia.

Rajoitetussa puuntuotannossa olevien alueiden puuvaranto

Koko maan puuvaranto on valtakunnan kahdeksannen inventoinnin mukaan 1887 miljoonaa kuutiometriä. Siitä on rajoitetussa puuntuotannossa olevilla alueilla 110 miljoonaa kuutiometriä eli 5,8 prosenttia. Sellaisten alueiden puuvaranto, jossa ei sallita mitään toimenpiteitä tai joihin on suunnitteilla täyssuojelu on 84 miljoonaa kuutiometriä eli 4,5 prosenttia maan puuvarannosta. Lapin ja Koillis-Suomen metsälautakuntien alueilla hakkuurajoitusten piirissä olevien alueiden varanto on 83,6 miljoonaa kuutiometriä (26 prosenttia koko alueen puuvarannosta) ja täysin suojellun tai suunnitteilla olevan täyssuojelun alueiden varanto 67,6 miljoonaa kuutiometriä (21 prosenttia).

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja: Prof. Erkki Tomppo puh. 90-85705340