METLA

20.6.1995

Metsätaloudesta apua maatilatalouden sopeutukseen

Maanviljelijät näyttävät suhtautuvan melko luottavaisesti metsätalouteen, kun pohditaan, miten maatilataloutta voitaisiin sopeuttaa alentuneisiin tuottajahintoihin. Metsäntutkimuslaitoksen (METLA) tutkija Mika Mustonen on selvittänyt maanviljelijöiden halukkuutta suunnata tilansa tuotannon painopistettä metsätalouteen.

METLAn tutkimuksessa 36 prosenttia viljelijöistä piti mahdollisena, että tilan tuotantoa suunnattaisiin entistä enemmän metsätalouteen. Tämän lisäksi neljä prosenttia oli valmis erikoistumaan metsätalouteen. Koko maatalouden sopeuttamisen kannalta merkittävimmän joukon muodostavatkin tilat, joilla metsätalouden osuutta toimeentulosta voitaisiin lisätä.

Metsätalouteen painottumisen tilakohtainen ja alueittainen vaihtelu oli kuitenkin suurta. Metsäalaltaan keskimääräistä suuremmat ja vastaavasti peltoalaltaan pienemmät tilat pitivät mahdollisuuksia painottua metsätalouteen parhaina. Kun tilan metsätaloudesta saatavien nettotulojen osuus nousi yli kymmenen prosentin, mielenkiinto suuntautua metsätalouteen lisääntyi huomattavasti. Vastaavasti lähes kolme neljästä päätoimisesta viljelijästä ei pitänyt metsätalouteen suuntautumista mahdollisena. Suuntautumishalukkuutta lisäsi myös viljelijän mielenkiinto, ja sitä jarruttivat muutosvastaiset asenteet.

Alueittain tarkasteltuna mahdollisuuksia painottua metsätalouteen pidetiin parhaina Kainuun, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan syrjäisimmissä kunnissa, joissa maatalouden rakenne ja edellytykset ovat huonot ja metsätalouden asema jo nykyisin korostunut. Huonoimmat mahdollisuudet metsätalouteen suuntautumisessa nähtiin vahvan peltoviljelyn alueilla Lounais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Lypsykarjanhoitoon keskittyneet ÓMaito-SuomenÓ alueet edustivat keskiarvoa.

Tutkimus tehtiin ennen EU-kansanäänestystä. Liittymisestä seuraavat uhkakuvat maataloudelle olivat kuitenkin jo tiedossa. Kyselyyn osallistui 474 tilaa koko maassa Lapin lääniä lukuunottamatta.


Lisätietoja:
MMK, tutkija Mika Mustonen, METLA/Helsingin tutkimuskeskus p. (90) 857 051.