TIEDOTE Julkaistavissa 10.5.1995 klo 10.00

METLA JULKISTI VALTAKUNNAN METSIEN KAHDEKSANNEN INVENTOINNIN TULOKSET LAPIN METSÄLAUTAKUNNAN ALUEELLE

Koko Pohjois-Suomen puuvarat nyt suuremmat kuin ennen 1960-luvun ennätyshakkuita

Lapin metsälautakunnan alueen puuvarojen määrä on uusimpien inventointitulosten mukaan 219 miljoonaa kuutiometriä ja puuston vuotuinen kasvu 5,8 miljoonaa kuutiometriä. Puuston määrä on kymmenessä vuodessa lisääntynyt 13 prosenttia ja vuotuinen kasvu 9 prosenttia. Näin ollen vuotuinen kestävä hakkuukertymä voitaisiin seuraavana kymmenvuotiskautena nostaa 3,9 miljoonaan kuutioon, kun kuluneen kymmenvuotiskauden hakkuut olivat keskimäärin 2,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Hakkuukertymän toteutuminen kuitenkin edellyttää, että hakkuita voidaan tehdä koko nykyisellä puuntuotannon piiriin kuuluvalla maalla, kertoo valtakunnan metsien inventointeja johtava professori Erkki Tomppo METLAsta. METLA julkisti Lapin metsälautakunnan aluetta koskevat juuri valmistuneet 8. inventoinnin tulokset tänään Rovaniemellä.

Lapin metsiä hakattiin voimaperäisesti 1960-luvulla. Lapin metsälautakunnan alueella puuvaranto laski silloin edellisvuosikymmenen alun 207 miljoonasta kuutiosta ja oli alimmillaan 187 miljoonaa kuutiometriä 1970-luvun alkuun mennessä. Metsien uudistamisen seurauksena nuorten ja parhaaseen kasvuvaiheeseen tulevien männiköiden määrä on nyt suuri. Silti yli 160-vuotiaita metsiä on viidesosa metsämaan pinta-alasta. Puuntuotannossa olevasta metsämaasta yli 160-vuotiaita metsiä on 14 prosenttia.

Inventoinnin tulosten mukaan koko Pohjois-Suomen (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Koillis-Suomi ja Lappi) puuvaranto on nykyään 554 miljoonaa kuutiometriä eli 5 prosenttia suurempi kuin 1950-luvun alussa. Puuston kasvu on samaan aikaan noussut 37 prosenttia.

Hakkuukertymää voidaan lisätä, jos puuntuotannon alaa ei supisteta

Lapin metsälautakunnan alueen metsien suurin kestävä hakkuukertymä on 3,9 miljoonaa kuutiota vuodessa, jos nykyinen metsätalouden maa on käytettävissä puuntuotantoon. Hakkuukertymästä männyn osuus olisi kaksi kolmasosaa, kuusen vajaa viidennes ja loppu lehtipuuta. Tukkipuuta saataisiin 0,9 miljoonaa kuutiota ja kuitua 3 miljoonaa kuutiota.

Jos sen sijaan kaikki Lapin metsälautakunnan alueen yli 160-vuotiaat metsät rajataan pois puuntuotannosta, seuraavan kymmenvuotiskauden suurimman kestävän kertymän arvio pienenee 3,9 miljoonasta 3,3 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Jos taas hakkuut jäävät viimeksi kuluneen kymmenen vuoden tasolle, varanto nousee 3,4 miljoonan kuution vuosivauhtia koko metsätalouden maalla.

Metsien laatu on jo parantunut, mutta kasvatushakkuita on vielä lisättävä

Kaikista puuntuotannon piiriin kuuluvista metsistä luokiteltiin metsänhoidollisen tilan suhteen hyviksi tai tyydyttäviksi noin 60 prosenttia.Vajaatuottoisia metsiä oli noin 15 prosenttia, vaikka Lapin lain vaikutus onkin vähentänyt niiden määrää yksityismetsissä. Yleisin vajaatuottoisuuden syy oli puuston yli-ikäisyys. Taimikon hoitoa tai perkausta tulisi seuraavalla kymmenvuotiskaudella tehdä 320 000 hehtaarilla ja ensiharvennuksia 240 000 hehtaarilla. Uudistushakkuita voitaisiin tehdä metsänhoidollisin perustein 528 000 hehtaarilla.

Koko maan puunkäyttöä voidaan lisätä, mutta ongelmana on saatavuus

Puuston kokonaispoistuma koko maassa vuonna 1994 oli 60,8 ja 1993 vastaavasti 53,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrät ovat siten pienemmät kuin 1960-luvun alussa hakatut 60-63 miljoonan kuution ennätysmäärät. Laskelmien mukaan koko maan suurin kestävä hakkuukertymä voitaisiin nostaa 68 miljoonaan kuutiometriin, mikä vastaa 77 miljoonan kuution kokonaispoistumaa. Maan eteläosaa koskevat vuoden lopulla saatavat uudet tulokset todennäköisesti vielä nostavat lukuja. Niiden perusteella puunkäyttöä voitaisiin koko maan tasolla lisätä kestävyyttä vaarantamatta.

Tilastotietoa Lapin metsälautakunnan alueelta

Lapin metsälautakunnan kokonaismaa-ala on 7,24 miljoonaa hehtaaria, josta metsätalouden maata on 7,04, metsämaata 3,56 ja kitumaata 1,46 miljoonaa hehtaaria. Metsätalouden maasta suojelun ja eriasteisten hakkuurajoitusten piirissä on 2,74 miljoonaa hehtaaria eli 39 prosenttia kokonaismaa-alasta. Metsämaasta on suojeltu 21 ja kitumaasta 43 prosenttia. Suojelu- ja joutomaat pois rajaten metsä- ja kitumaata jää puuntuotannon piiriin 3,64 miljoonaa hehtaaria. Soiden kokonaisala on 2,47 miljoonaa hehtaaria, josta ojitettua on 0,55 miljoonaa hehtaaria. Yksityiset ja yhteisöt omistavat metsätalouden maasta 27 ja valtio 72 prosenttia. Puulajien osuudet ovat pysyneet kymmenen vuoden aikana likimain ennallaan: mäntyä on 64, kuusta 17 ja lehtipuita 19 prosenttia. Mänty on pääpuulajina 75 ja kuusi 16 prosentilla metsämaan pinta-alasta. Aukea uudistusala oli suurimmillaan 1970-luvun alussa, jolloin sen osuus oli 4 prosenttia. Nyt aukeita aloja on yksi prosentti.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.