TIEDOTE 14.4.1994

TAAJAMAMETSILLE LAADITAAN HOITO-OHJEITA

Metsäntutkimuslaitoksessa laaditaan parhaillaan Taajamametsien hoito-opasta. Hoito-oppaan teemoja ovat monipuolisen kaupunkiluonnon ylläpitäminen, maisemanhoito, uudet pienipiirteiset metsänhoitotavat, asukasyhteistyö sekä metsäkokonaisuuksien säästäminen kaavoituksessa minimikoon ja laadun parantamisen avulla. Ympäristöministeriön ja Metsäkeskus Tapion yhteisjulkaisuna loppuvuodesta 1994 ilmestyvä opas lisää yhteistyötä kuntien kaavoittajien, ympäristöväen ja metsäammattilaisten välillä.

Taajamametsät ovat kaupunkien ja kylien läheisiä kasvillisuudeltaan luonnonmukaisia metsiä, jotka ovat osa asukkaiden päivittäistä virkistysympäristöä. Niiden hoito on metsäluonnon hoitoa ympäristössä, jossa tiheä asutus ja rakentaminen aiheuttavat erityisongelmia metsille. Metsien pirstoutuminen, kulutus ja ilmansaasteet rasittavat luontoa. Taajamametsien hoidon tavoite on saada asukkaat viihtymään omassa kaupungissaan tai kunnassaan. Tärkeintä on saada metsäiset alueet säilymään ja kehittymään metsinä. Se edellyttää metsäalueiden koon säilymistä, kasvillisuuden elinvoimaisuudesta ja jatkuvuudesta huolehtimista.

Tiedon tarve siitä, miten taajamametsiä tulisi on hoitaa on suuri. Hoito on muuttumassa perinteisestä puuntuotannon ohjaamasta "virkistysmetsänhoidosta". Enää ei tehdä 120 hehtaarin avohakkuita kunnan virkistysmetsiin, vaan nykyisin korostetaan aktiivista maisemanhoitoa, metsien suojavaikutusten ja kulutuskestävyyden parantamista sekä monimuotoisuuden säilyttämistä hallitun hoitamattomuuden periaatteen mukaisesti. Taajamametsien hoito on taloudellisesti edullisempi hoitotapa kuin metsän rakentaminen puistoksi, mikä säästää kuntien rahaa kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa. Metsien monimuotoisuudesta huolehtimisesta on tullut puistojen ja metsien hoitajille uusi tavoite, sillä Rion biodiversiteettisopimus koskee lajirunsauden säilyttämistä myös kaupunkiympäristöissä.

Opas liittyy myös vuoden 1995 kansainväliseen luonnonsuojeluvuoteen, jonka teemoina ovat luonnonsuojelu suojelualueiden ulkopuolella, maisemanhoito, kaupunkiekologia, jokamiehenoikeudet ja metsien kestävä käyttö. Taajamametsien hoito-opas tuo tietoa kaupunkien ja kylien viherympäristönhoidosta ja lisää myös asukkaiden ympäristötietoisuutta. Oppaan lisäksi tehdään diasarja ja esite taajamametsien hoidosta, myös koulutusta suunnitellaan.

Oppaan kokoaa MMK, tutkija Minna Antikainen Metsäntutkimuslaitoksesta ja työtä ohjaa työryhmä, jossa on edustajia Ympäristöministeriöstä, METLAsta, Metsäkeskus Tapiosta, Kuntaliitosta, Helsingin kaupungin puisto- ja metsäosastolta, Skogskulturista, Vantaan puisto-osastolta ja Metsähallituksesta.

Lisätietoja:
Tutkija Minna Antikainen,
METLA p. 90-857051 tai 986158505

METLA/tiedotusyksikkö Merja.Lindroos@metla.fi