Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Alueyksiköt » Itä-Suomi » Suonenjoki » Tutkimusalat

Metla Suonenjoki - Tutkimusalat

Sivukartta | Haku

Metlassa tutkimus on järjestetty ongelmakeskeisiin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin. Tutkimusohjelmat ovat laajoja, useiden hankkeiden muodostamia kokonaisuuksia. Suonenjoen toimipaikasta koordinoidaan Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito -tutkimusohjelmaa.

 
 
Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Pääosa Suonenjoen toimipaikan tutkimus- ja kehittämistyöstä käsittelee viljelymetsätaloutta siemenestä taimikonhoitoon (taustamateriaalia vuonna 2011 päättyneessä Metsänuudistamisen laatuketju siemenhuollosta taimikon varhaishoitoon -hankkeessa).  Tutkimuksen tehtävänä on parantaa uudistamisketjun laatua tutkimalla siemen- ja taimituotannon sekä kylvön ja istutuksen perusteita viljelystä taimikon ensiharvennukseen. Tulosten avulla parannetaan siemen- ja taimihuoltoa, nopeutetaan taimien juurtumista ja taimikon kehittymistä uudistusalalla sekä kehitetään laadunseurantamenetelmiä metsänuudistamistoimintaan.

Metsäpuiden siementutkimuksessa keskitytään tällä hetkellä kuusen siemenhuollon perusteiden selvittämiseen. Tutkimuskohteina ovat erityisesti kuusen siementen laatuun, so. itävyyteen vaikuttavat tekijät sekä kuusen käpy- ja siementuhojen torjunta.

Taimihuoltotutkimuksessa pääpaino on eri istutusajankohtiin soveltuvien, terveiden taimien kasvatusmenetelmien kehittämisessä sekä taimien varastointi- ja kuljetusketjun riskien kartoituksessa ja ongelmakohtien tutkimisessa.

Istutustutkimuksessa selvitetään taimien mukautumista uudistusalalle erilaisten taimitarha- tai uudistamistoimenpiteiden jälkeen. Pääpaino on koneellisessa istutuksessa, istutusajankohdissa, istutussyvyydessä ja tuhoriskien pienentämisessä. Lisäksi selvitetään taimien alkukehitystä erilaisissa muokkausjäljissä.

Taimikonhoidon tutkimuksessa selvitetään erityisesti kuusen istutustaimikoiden varhaisperkauksen tarvetta ja sen ajoitusta. Tavoitteena on löytää varhaisperkaukselle ja varsinaiselle taimikonhoidolle optimaalinen ajoitus, jotta vältyttäisiin ensiharvennuskuusikon ennakkoraivaukselta. Männyn istutustaimikoissa selvitetään reikäperkauksen ja lehtipuun täydennyksen vaikutusta mäntyjen kehitykseen ja ulkoiseen laatuun.

Metsänhoidon teknologiassa keskitytään metsänhoidon teknis-taloudellisten ongelmien ratkaisuun. Tutkimus- ja kehittämiskohteina ovat muun muassa metsänhoitopalveluiden tuottamisen arvoketjut ja liiketoimintaympäristöt, työn organisointi, logistiikka, laadun hallinta ja metsänhoitotöiden koneellistaminen.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Suonenjoelta hoidetaan Metlan viranomaistehtävänä kasvinsuojeluaineiden tarkastusta. Lisäksi Suonenjoella osallistutaan merkittävästi myös kahteen muuhun Metlan hoitamaan viranomaistehtävään, metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastojen koostamiseen sekä myyräseurantaan.

 
Kuva: Metla/Erkki Oksanen
 

Kasvinsuojeluaineiden tarkastus
Tarkastustoiminnan tavoitteena on metsätalouden käyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden tarkastus hyvän testaustoiminnan mukaisesti. Lisäksi hankkeella on valmiudet tutkia markkinoilla olevia kasvinsuojeluaineita sekä neuvoa ja kouluttaa alan ammatinharjoittajia.

Metsätilastot
Suonenjoella kerätään ja tuotetaan yhteistyössä metsätilastollisen tietopalvelun (Metla/Vantaa) kanssa metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilasto. Tilastossa esitetään vuotuiset metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet sekä näiden töiden kokonais- ja yksikkökustannukset.

Myyräseuranta
Metlan viranomaistehtäviin kuuluu taimituhoja aiheuttavien myyrien kannanvaihteluiden seuranta ja siitä tiedottaminen. Katsauksesta käy ilmi myyrätuhojen maantieteellinen esiintymisriski metsätaloudessa ja puutarhoissa.  Siinä kerrotaan myös myyrien levittämien tautien, kuten myyräkuumeen, tarttumisriskistä. Lisätietoja Metlan Metinfon Metsätuho-oppaasta

  Päivitetty: 10.7.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute