(C) Secto Design
Puusta elinvoimaa
   
Esittely  
Tapahtumia  
Tiedotteet  
Koulutus  
Yritystuet  
Yhteystiedot  
   
Olemme facebookissa
Metla » Puusta elinvoimaa » Yritystuet

Yritystuet

 

Yritykset ja yrittäminen luovat maaseudun hyvinvointia. Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 tarjoaa maaseudun mikroyrityksille yritystukia.

 

Linkki Pirkanmaan ELY-keskuksen yrityshankkeiden rahoituslinjauksiin (pdf)

 

Toimintalinja 1, Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen

 • Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen (toimenpide 123)
 • Ensiasteen jalostusta harjoittavien yritysten investointihankkeet (pk- yritykset)
 • Mekaanisesti puuta jalostavien yritysten investointihankkeet (mikroyritykset)
 • Pelto- ja metsäbioenergiaan perustuvien energian tuotantoon tarvittavien raaka-aineiden valmistus kuten pelletti, hake, öljyn puristus jne.
 • Yritysten välinen yhteistyö (toimenpide 124)

Avustusta suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät:

1. uuden yritystoiminnan syntymistä
2. uusien tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa
3. tutkimustulosten kaupallistamista ja innovaatiotoimintaa
4. uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa
5. yritysten yhteistoimintaa
6. alueiden yritystoiminnan monipuolistamista tai vahvistamista tai
7. yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa

Millainen yritys voi saada tukea?

Rahoituksen piiriin kuuluvat maaseudulla toimivat alle 10 henkilöä työllistävät ns. mikroyritykset joiden vuosiliikevaihdon tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Yritystukea voidaan maaseutuohjelmasta myöntää maatilalle, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan maatalouden ohella muuta yritystoimintaa, ja yritykselle ilman maatilakytkentää. Tuen hakijana voi olla 18-62 –vuotias henkilö tai ay/ ky/ oy/ osuuskunta, joissa määräysvalta/ omistus on tukikelpoisilla henkilöillä.Maaseutualueella tarkoitetaan kaupungin läheisen maaseudun, ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kuntia. Maaseutuohjelmasta rahoitettavien mikroyritysten kohdealueesta on rajattu tuen ulkopuolelle Pirkanmaan alueen yli 23000 asukkaan kuntien (Kangasala, Nokia, Tampere ja Ylöjärvi) asemakaava-alueet.

Tukea voivat saada erityisesti alkavat yrittäjät/ yritykset pääpainon ollessa kädentaito yrityksissä ja palvelualan yrityksissä.

Yritystuen myöntämisen edellytyksenä yritystukilain mukaisesti on, että tuen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäistä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia ja tuki tuo lisäarvoa yritystoiminnalle. Avustuksen myöntämisen perusedellytyksenä on, että yrityksellä on edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan, sekä että yrittäjällä on yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito.

Tuetun investoinnin kohdetta ei saa pysyvästi tai merkittävissä määrin käyttää muuhun kuin tuen kohteena olevaan yritystoimintaan tai kehittämistyöhön, eikä tuen kohteena olevaa yritystoimintaa saa lopettaa eikä olennaisesti supistaa ennen kuin viisi vuotta on kulunut tuen viimeisen erän maksamisesta.

Tukea haetaan Yritystukihakemus –lomakkeella Lnro 2305 . Tukea on haettava aina ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Hakemukseen on liitettävä hakemuslomakkeen ohjeen mukaiset liitteet. Hyvin tehty hakemus edistää hankkeen sujuvaa käsittelyä.

Tukimuodot ja -määrät

1. Kehittämistuki (pdf)
2. Käynnistystuki (pdf)
3. Investointituki (pdf)

Maaseudun mikroyritykset voivat saada rahoitusta:

 • ELY -keskuksen maaseudun yritystukirahoituksesta
 • ELY -keskuksen yritysrahoituksesta
 • Toimintaryhmiltä
 • (myös TEKES ja FINNVERA sekä kunnat mahdollisia)
 • Yrityshankkeet kohdennetaan tarkoituksenmukaisimpaan rahoituslähteeseen huomioiden ELY - keskuksen linjaukset
 • Kehittämistuki; tuki 35-50 %, minimi 500 € – maksimi 150.000 €, 75 % silloin kun hanketta hakee/hallinnoi kehittämisorganisaatio
 • Käynnistystuki; tuki max 50 % palkka, enintään 2 henkilötyövuoden pituiseksi ajaksi (esim.1hlö 24kk tai 2 hlö 12kk)
 • Investointituki; tuen määrä riippuu yrityksen koosta ja siitä millä kansallisella tukialueella yrityksen kotipaikka sijaitsee.

Investointien avustusprosentit maksimissaan maatalous- ja mikroyrityksille Pirkanmaalla kunnittain:

 • 35%: Virrat, Kuru, Ruovesi, Längelmäki
 • 30%: Parkano, Kihniö, Suodenniemi
 • 25% Vilppula, Mänttä, Juupajoki, Orivesi
 • 20% kaikki loput kunnat

Tuen hakeminen ja aloittamisajankohta

Ennen tukihakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä paikallisen Yrityspalvelun henkilökuntaan. Tukihakemus jätetään Yrityspalveluun, mistä se toimitetaan edelleen Pirkanmaan ELY -keskukseen. Hakemus on tullut vireille kun se on merkitty diaariin ja hankkeen toteutusaika on hakulomakkeen mukaan voimassa. Diarisoinnin jälkeen hankkeen voi aloittaa omalla vastuulla, mutta vasta ELY -keskuksen päätöksen tultua hanke on virallisesti hyväksytty.

Tuen kohteena oleviin toimenpiteisiin ei saa ryhtyä ennen kuin tukihakemus on tullut vireille. Muista tarkistaa toimistolta hakemuksen vireille tulo eli diarisointipäivä!

Toimenpiteen aloittamisajankohta

Käynnistystukea haettaessa toimenpide katsotaan aloitetuksi sinä ajankohtana, jona työntekijä on aloittanut työn tekemisen yrityksen lukuun.

Investointitukea tai kehittämistukea haettaessa toimenpide katsotaan aloitetuksi sinä ajankohtana, jona:
1) rakennettaessa tai laajennettaessa rakennusta sen perustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla kestävällä tavalla tai, jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, urakkasopimus on allekirjoitettu;

2) peruskorjattaessa rakennusta tai kehitettäessä yritystä työn tekeminen on aloitettu tai, jos se teetetään, sopimus työn tekemisestä tai toimenpiteen toteuttamisesta on allekirjoitettu;

3) hankittaessa kone, laite tai muu käyttöomaisuuteen kuuluva esine tai oikeus tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu tai, jos tilausta tai hankintasopimusta ei edellytetä, esineen tai oikeuden hankintahinta on maksettu

4) hanketta koskeva ensimmäinen tilaus tehty tai hankinta on maksettu

Yritystuella tuettava toimenpide on kokonaisuudessaan toteutettava kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

Yritystuen maksamishakemuslomakkeet löytyy tästä

 

Yrittämisessä mahdollisuus

Tutustu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman yritystukiin ja esimerkkeihin tukea saaneista yrittäjistä Yritysesitteessä 2007-2013

Rahoitettaessa maaseudun mikroyrityksiä EAKR:n kautta rahoitus kohdistuu:

 • Selkeästi kasvuhakuiset paikallisia markkinoita laajemmalle suuntaavat yritykset
 • Yritykset, joilla on edellytykset vientimarkkinoille tai, jotka jo ovat vientiyrityksiä
 • Erityisen osaamisintensiiviset tuotannolliset ja palveluyritykset
 • Innovatiivista teknologiaa hyödyntävät ja kehittävät tuotannolliset ja palveluyritykset
 • Osana teknologiayritysten ja/tai vientiyritysten verkostoa toimivat tai sellaiseksi pyrkivät yritykset
 • Yritykset, jotka ovat selkeästi kasvamassa tai realistisesti tavoittelemassa kasvua mikroyrityskokoa suuremmaksi eli vähintään 10 henkilöä työllistäväksi yritykseksi

Hakulomake ja liitteet

Yritystukihakemus–lomake 2305

Kaikkiin hakemuksiin tarvittavat liitteet

 • Yritystukihakemus 2305
 • Yritystukien indikaattorit, liitelomake Indik_2305
 • Selvitys hakijan koulutuksesta ja ammattitaidosta ellei sisälly liiketoimintasuunnitelmaan
 • Jäljennös hakijan verotuspäätöksestä
 • Jäljennös verolomakkeesta 2 (maatalousyritykset)
 • Jäljennös viimeksi jätetystä elinkeinotoiminnan veroilmoituksesta
 • Jäljennös yhteisön siitä kokouspöytäkirjasta, jossa toimenpiteestä ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty (osakeyhtiö ja osuuskunta)
 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma tai muu kuvaus yrityksen toiminnasta ja maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelma ( Yritystutkimusneuvottelukunnan lomakkeet T2, T4 ja T5, tai muuten vastaavat tiedot)
 • Tuloslaskelma ja tase hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta (osakeyhtiö ja osuuskunta)
 • Velkaluettelo (Yritystutkimusneuvottelukunnan lomake T7, tai muuten vastaavat tiedot)
 • Selvitys yhtiön nimenkirjoitusoikeudesta. (Kaupparekisteriote ja jäljennös yhtiön perustamiskirjasta/yhtiösopimuksesta)
 • Jäljennökset vuokrasopimuksista, mikäli yritystoimintaa harjoitetaan vuokratiloissa
 • Yrityksen kehittämistukea koskevan hakemuksen lisäliitteet
 • Suunnitelma ja kustannusarvio kehittämistoimenpiteistä

Yritystoiminnan käynnistystukea koskevan hakemuksen lisäliitteet

 • Yritystoiminnan käynnistämistä tai laajentamista koskeva suunnitelma ellei sisälly liiketoimintasuunnitelmaan

Yrityksen investointitukea koskevan hakemuksen lisäliitteet

Rakennusinvestoinnin osalta suunnitelma, jossa on:

 • Pääpiirustukset
 • Rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut piirustukset, joilla on erityistä merkitystä arvioitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia
 • Rakennusselostus
 • Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma (HUOM!) Yrittäjän omat puutavarat ja maa-ainekset hyväksytään tukikelpoisiksi kustannuksiksi ainoastaan luonnollisena henkilönä tukea hakeville maatalousyrittäjille)
 • Jäljennökset tarvittavista luvista, esim. rakennuslupa

Muun työn suorittamisen osalta riittävän ammattitaitoisen suunnittelijan laatima suunnitelma ja kustannusarvio

Irtaimiston hankinnan osalta

 • Hintatason selvitys esim. tavarantoimittajan tarjous vähintään kolmelta toimittajalta
 • Käytetyn koneen tai laitteen osalta selvitys niiden hankinnan hyödyllisyydestä suhteessa uusien vastaavien hankintaan

Kiinteistön tai sen osan hankinnan osalta

 • Luonnoskauppakirja
 • Asiantuntijan arvio hankittavalla kiinteistöllä olevien rakennusten käyvästä arvosta ja maan arvosta siihen tarkoitukseen käytettynä, johon tuen hakija aikoo sitä käyttää

ELY -keskus voi tarvittaessa pyytää myös muita tukipäätöksen käsittelyn kannalta tarpeellisia selvityksiä ja asiakirjoja.

EU-flag Lähivakuutus Saloprinteensäätiö