Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Palvelut » VMI » Tuotteet ja palvelut

Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

Sivukartta | Haku

Tuotteet ja palvelut


Metsävaratilastot

Valtakunnan metsien inventointi tuottaa mittauksiin perustuvia aikasarjoja, tilastoja, karttoja ja julkaisuja metsävaroista, metsäekosysteemistä ja metsien tilasta koko maassa. Esimerkkejä näistä tilastotiedoista ovat maankäyttöluokkien ja metsatalousmaan luokkien pinta-alajakaumat ja edelleen tarkemmat jaottelut metsämaalla esim. maan ravinteisuuden tai metsikön iän, kehitysluokan tai metsänhoidollisen tilan mukaan. Tilastotiedot lasketaan myös omistajaryhmittäin ja alueittain.

Suuralueiden, kuten metsäkeskusten, metsävaratilastot perustuvat VMI:n maastomittauksiin. VMI9:stä lähtien näiden tulokset on julkaistu Metsätieteen aikakauskirjan Metsävarat -osissa. Tärkeimmät tunnukset julkaistaan vuosittain myös Metsätilastollisessa vuosikirjassa.

Tulosjulkaisuissa esitettyjen metsävaratietojen lisäksi VMI:ssä tehdään asiakkaiden tarpeista lähteviä laskelmia, tilaustutkimuksia ja selvityksiä. Näitä on tehty mm. metsäyhtiöille ja erityiskysymyksiin, kuten vanhojen metsien suojelutarpeen mitoittamiseen, liittyvää suunnittelua ja päätöksentekoa varten. VMI-aineistoista tuotetaan tietoja kansainvälisiä tilastoja varten, ja aineistoja käytetään alueellisten hakkuumahdollisuuksien selvittämiseen. VMI-aineistoa on käytetty esimerkiksi puuntuotantomahdollisuuksien laskennassa Metsä 2010 -ohjelmaa varten.

Pienempien alueiden metsävaratilastot tuotetaan monilähde-VMI:llä, jolla voidaan laskea tuloksia halutulle alueelle yhdistämällä maastoaineiston, sateliittikuvan ja numeeristen karttojen tietoja. Monilähdeinventoinnilla tuotetut kunnittaiset metsävaratilastot ovat saatavilla Metinfon Tilastopalvelussa. Kunnittaiset metsävaratiedot julkaistaan tärkeimmistä tunnuksista, joita ovat:

  • maaluokat,
  • puuston tilavuus ja rakenne,
  • ikä- ja kehitysluokat ja
  • puulajien vallitsevuus.

Teemakarttoja numeerisina tai paperitulosteina

Tuloksia voidaan tuottaa myös karttamuodossa kunnittain tai muille pienalueille asiakkaan tarpeen mukaan. Valittavia karttateemoja ovat mm. kasvupaikan viljavuus, puuston tilavuus puulajeittain ja puutavaralajeittain, kasvu puulajeittain ja puuston ikä. Metsävarakarttoja voi tilata haluamaltaan alueelta ja haluamassaan mittakaavassa sekä numeerisina että paperitulosteina.


Kuva. Monilähdeinventoinnilla tuotettu kartta puuston keskitilavuudesta Patvinsuolla Pohjois-
Karjalassa (laajempi alue: yleiskuva koko Pohjois-Karjalasta (0,3 Mt)). Karttaelementit:
Maanmittauslaitos, lupa 6/MYY/07.

VMI:n tuottamien metsävarakarttojen pohjalta on mahdollista tuottaa myös uusia teemakarttatasoja, siltä osin kuin VMI-datan tietosisältö tämän sallii. Esimerkkinä tästä on kartta taimikoiden ja nuorten metsien hoitotarpeesta, jonka tuottamiseen on käytetty metsiköiden puulajisuhteita ja puuston pituutta kuvaavia tietoja. Karttamuotoinen hoitotarvearvio mahdollistaa hoitotarpeen määrän arvioinnin paikallisesti (esim. MHY:n alueella tai tilatasolla) sekä metsänhoitotöiden kohdistamisen oikeille alueille.


Kuva. Arvio taimikonhoidon tarpeesta VMI:n metsävarakarttojen pohjalta (laajemman alueen kartta). Karttaelementit: Maanmittauslaitos, lupa 6/MYY/07.


Asiantuntemusta ja tietotaitoa myös ulkomaille

VMI:n henkilöstö suunnittelee ja toteuttaa metsien inventointeja myös erityistarkoituksiin Suomessa ja ulkomailla. Parhaillaan osallistumme inventointihankkeisiin Nepalissa, Vietnamissa ja Tansaniassa.


Tuotteet ja palvelut, yhteydenotot: Sakari Tuominen

 

  Päivitetty: 7.7.2010 /UHel | Copyright Metla | Palaute