Metla Tutkimusohjelmat

Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö (SUO)

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Johtaja  |  Tutkijat  |  Hankkeet  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää tutkimusohjelmasta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999 - 2003   Asiasanat: alueellistaminen, arginiini, biomassa, diagnostiikka, hakkuu, hakkuumahdollisuudet, harvennus, huuhtoutuminen, itseharvennus, kannattavuus, kasvu, kasvumalli, kasvupaikka, kilpailu, korjuujälki, korjuumenetelmä, kulkukelpoisuus, kunnostusojitus, lannoitus, lehtianalyysi, maaperä, metsätalouden mallintamien ja analyysit, metsätalous, mikrobit, mykorritsat, neulasanalyysi, ojitus, polyamiini, puun laatu, puusto, puuston rakenne, puutos, puuvarat, ravinne, ravinne-epätasapaino, ravinnepuutos, ravinnetalous, ravinteet, ravinteiden allokaatio, suo, suometsä, tuotos, tuotto, turve, turvemaa, typpi, ympäristö

Tavoitteet

1. Selvitetään suopuustojen tämänhetkinen tilanne ja toimenpiteiden tarve

Puuston määrä, kasvu, hakkuumahdollisuudet ja hakkuiden tarve, metsänhoito- ja metsänparannustoimenpiteiden tarve turvemailla sekä näiden alueellinen ja kasvupaikoittainen jakautuminen omistajaryhmittäin VMI 8 ja 9:n perusteella.

2. Kehitetään keinoja puun käytön lisäämiseksi

Keskeisinä tutkimusaiheina ovat suometsiköiden rakenteen kehitys ojituksen jälkeen ja suopuun laatu ja sen sopivuus sahaukseen sekä erilaisiksi lopputuotteiksi, puunkorjuun edistäminen turvemailla ottaen huomioon toiminnan taloudellinen kannattavuus ja puunkorjuun integrointi muihin metsätalouden toimenpiteisiin, sekä turpeen kantavuuskriteerien selvittäminen ja puunkorjuun eri menetelmien vaikutukset maan fysikaalisiin ominaisuuksiin.

3. Kehitetään keinoja puuston jatkuvan hyvän kasvun ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi

Kartoitetaan turpeen ravinnevaroja kasvupaikkatyypeittäin maan eri osissa, sekä selvitetään ravinteisuudeltaan ongelmallisten alueiden laajuus ja alueellisuus ja tutkitaan pintaturpeen kivennäisravinteiden määrään vaikuttavia tekijöitä. Tutkitaan suopuustojen ravinnetilaa ja sen kehitystä, ja kehitetään käytäntöä varten menetelmiä puuston ravinnetilan arvioimiseksi erilaisilla suokasvupaikoilla sekä mahdollisuuksia vaikuttaa ravinnetilaan ja kasvuun erilaisilla metsänhoito- ja metsänparannustoimenpiteillä. Kehitetään menetelmiä metsänparannustoimenpiteiden suuntaamiseksi ekologisesti ja taloudellisesti järkeviin kohteisiin. Tutkitaan lannoiteravinteiden huuhtoutumista, ja kehitetään keinoja huuhtoutumisen minimoimiseksi.

4. Laaditaan ennusteita suopuustojen kehitykselle

Laaditaan suopuustoille kasvu- ja kasvatusmallit. Näiden ja yllä mainittujen muiden tutkimusten tuottaman tietopohjan avulla laaditaan erilaisiin toimenpideketjuihin sekä erilaisiin metsänhoito- ja metsänparannustoimenpiteiden tehokkuusasteisiin perustuvia suopuustojen kehitysmalleja Mela-ohjelmiston avulla. Tehdään Metsä 2000 -ohjelman tarkistus suometsien osalta ja laaditaan uusi suometsien tavoiteohjelma.

Tulokset

Tutkimusohjelman loppuraportti on ilmestynyt Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja -sarjan vuoden 2005 numerossa 947: Suosta metsäksi. Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä käyttö.

Johtaja: Ahti, Erkki

Tutkijat


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute