Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelma

Sivukartta | Haku

Ohjelman posteri

Tutkimuksesta kumpuaa uusia innovaatioita

Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelma on perustettu siksi, että tarvitaan uusia keinoja hyödyntää metsä­luon­nonvaroja ja samanaikaisesti säilyttää metsäluonnon aineettomat arvot. Metsien käyttömuotojen monipuolistaminen ja yhteensovittaminen edellyttää voimakasta tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Metsien käyttöä ohjaavat kansainväliset sopimukset ja toimintaohjelmat, kuten esimerkiksi Kioton sopimus (1997), Rion ympäristö- ja kehityskonferenssissa laaditut kestävän kehityksen periaatteet (1992), ja Vihreän talouden periaatteet (UNEP 2011). Nämä heijastuvat EU-tason politiikkaan esimerkiksi ilmasto- ja energiapakettina (EU Climate and Energy Package 2020), vähähiilisen toiminnan tiekarttana (Roadmap for moving to a lowcarbon economy in 2050) ja monimuotoisuusstrategiana (EU Biodiversity strategy to 2020). Kansainvälisen ja EU-tason politiikka linjaavat päätöksentekoa ja toimintaa kansallisella tasolla ja heijastuvat Suomessa esimerkiksi lainsäädäntöön sekä toimintaohjelmiin, kuten Kansalliseen Metsäohjelmaan (KMO 2015, pdf).

KMO 2015 linjaa kolme keskeistä tavoitetta, jotka edellyttävät voimakasta metsäalan osaamisen kehittämistä:

  1. metsiin perustuva liiketoiminta vahvistuu ja tuotannon arvo kasvaa,
  2. metsätalouden kannattavuus paranee ja
  3. metsien monimuotoisuus, ympäristöhyödyt ja hyvinvointivaikutukset vahvistuvat.
Metsäbarometri rakentuu kolmen tutkimuksellisesti erilaisen teeman pohjalta. Teemat ovat 1. Metsien käyttö ja ekosysteemipalvelut, 2. Kustannus­te­hok­kuus metsien käytössä ja 3. Metsien käytön hallinta.

Yhteiskunnassa tapahtuva metsänomistaja­ra­ken­teen muutos ja metsien aineettomien hyötyjen merkityksen kasvu ovat toimineet kannustimena metsälain uudistamiselle, joka sallii aiempaa monipuolisemmat metsienkäsittelyvaihtoehdot.

Metsien käytölle asetetut monipuolisemmat tavoitteet lisäävät met­siin liittyvien intressiryhmien määrää, mikä voi kasvattaa ristiriitojen mahdollisuuksia. Siten osallistavan päätöksenteon ja sidosryhmien välisen yhteistyön tarve kasvaa. Uusia tutkimus- ja kehittämistarpeita nousee paitsi metsiin liittyvien uusien käyt­tö­muo­tojen myötä myös sitä mukaa kun uusia ohjauskeinoja kehi­tetään, koska ohjauskeinojen vaikuttavuuden arviointi edellyttää niihin liittyvää tutkimusta ja seurantaa.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman tavoitteena on kehittää metsien käyttömuotojen moni­puo­lis­tamiseen ja yhteensovittamiseen liittyviä kustannus­tehok­kaita toimintatapoja.

Ohjelman kärkituote on metsäbarometri. Se ilmaisee ekosysteemi­pal­veluiden määrässä, laadussa ja arvossa tapahtuvia muutoksia metsien käytön seurauksena. Metsäbarometri tukee metsiä koskevaa päätöksentekoa. Metsäbarometri rakentuu ohjelman kolmen tutkimuksellisesti erilaisen teeman tuottaman tiedon pohjalta.

  Päivitetty: 12.03.2014/SJor, Kuvat: Erkki Oksanen ja Timo Penttilä | Copyright Metla | Palaute