Metla Tutkimusohjelmat - Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma

Julkaisut

(Yhteensä 40)

[  Referoidut julkaisut  |  Muut julkaisut  ]

Referoidut julkaisut

2013

Juntunen, M.-L. 2013. Metsänhoitoyhdistykset metsänhoidon työpalvelujen tuottajina. Metsätieteen aikakauskirja 2/2013: 141-154. [pdf]

Miina, J. & Saksa, T. 2013. Perkauksen vaikutus männyn kylvö- ja luontaisen taimikon kehitykseen ja taimikonhoidon ajanmenekkiin. Metsätieteen aikakauskirja 1/2013: 33-44. [pdf]

2011

Rantala, J. & Kautto, K. 2011. Koneellinen kitkentä taimikon varhaisperkauksessa - työajanmenekki, kustannukset ja työjäljen laatu. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 3-12. [pdf]

Saksa, T. 2011. Kuusen istutustaimien menestyminen ja tukkimiehentäin tuhot eri tavoin muokatuilla uudistusaloilla. Metsätieteen aikakauskirja 2/2011: 91-105. [pdf]

2010

Kankaanhuhta, V., Saksa, T. & Smolander, H. 2010. The effect of quality management on forest regeneration activities in privately-owned forests in southern Finland. Silva Fennica 44(2): 341-361. [CrossRef] [pdf]

Korhonen, K.T., Ihalainen, A., Miina, J., Saksa, T. & Viiri, H. 2010. Metsänuudistamisen tila Suomessa VMI10:n aineistojen perusteella. Metsätieteen aikakauskirja 4/2010: 425-478. [pdf]

Rantala, J. & Laine, T. 2010. Productivity of the M-Planter tree-planting device in practice. Silva Fennica 44(5): 859-869. [CrossRef] [pdf]

Rantala, J., Saarinen, V.-M. & Hallongren, H. 2010. Quality, productivity and costs of spot mounding after slash and stump removal. Scandinavian Journal of Forest Research 25(6): 507-514. [CrossRef]

Saksa, T. & Miina, J. 2010. Perkaustavan ja -ajankohdan vaikutus männyn istutustaimikon kehitykseen Etelä-Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja 2/2010: 115-127. [pdf]

Uotila, K., Rantala, J., Saksa, T. & Harstela, P. 2010. Effect of soil preparation method on economic result of Norway spruce regeneration chain. Silva Fennica 44(3): 511-524. [CrossRef] [pdf]

2009

Kankaanhuhta, V., Saksa, T. & Miina, J. 2009. Quality management of forest regeneration service processes. In: Fournier, Mathéo, V. (ed.). Forest Regeneration: Ecology, Management and Economics. Nova Science Publishers, Inc., New York. p. 1-29. ISBN 978-1-60692-929-2

Kankaanhuhta, V., Saksa, T. & Smolander, H. 2009. Variation in the results of Norway spruce planting and Scots pine direct seeding in privately-owned forests in southern Finland. Silva Fennica 43(1): 51-70. [CrossRef] [pdf]

Rantala, J., Harstela, P., Saarinen, V.-M. & Tervo, L. 2009. A techno-economic evaluation of Bracke and M-Planter tree planting devices. Silva Fennica 43(4): 659-667. [CrossRef] [pdf]

2008

Miina, J. & Saksa, T. 2008. Predicting establishment of tree seedlings for evaluating methods of regeneration for Pinus sylvestris. Scandinavian Journal of Forest Research 23(1): 12-27. [CrossRef]

Rantala, J. 2008. Tilaaja-tuottaja-malli ja metsätalouden julkisrahoitteinen palvelutuotanto. Metsätieteen aikakauskirja 2/2008: 97-115. [pdf]

Saksa, T. & Nerg, J. 2008. Kuusen istutus, luontainen uudistaminen ja näiden yhdistelmät kuusen uudistamisessa. Metsätieteen aikakauskirja 4/2008: 255-267. [pdf]

Muut julkaisut

2012

Laine, T. & Syri, M. 2012. Koneellisen metsänistutuksen opas. Suomen metsäkeskus ja Metsäntutkimuslaitos, 72 s. ISBN 978-952-283-006-7 ISBN 978-952-283-005-0 [url]

Luoranen, J., Saksa, T. & Uotila, K. 2012. Metsänuudistamineen. Metsäkustannus Oy, Hämeenlinna. 150 s. ISBN 978-952-5694-94-9

2011

Kankaanhuhta, V. 2011. Forest damaging agents. In: Rantala, S. (ed.). Finnish Forestry - Practice and Management. Metsäkustannus, Helsinki. p. 185-189. ISBN 978-952-5694-62-8

Laine, T. 2011. Koneellinen istutus nyt ja tulevaisuudessa. Taimiuutiset 1: 6-8.

Miina, J., Saksa, T. & Valkonen, S. 2011. Männyn taimikoiden laatu tuoreen kankaan kasvupaikoilla. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 39-45. [pdf]

Rantala, J. & Laine, T. 2011. M-Planter-istutuslaitteen tuottavuus käytännön työolosuhteissa. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 84-86. [pdf]

Strandström, M., Saarinen, V.-M., Hallongren, H., Hämäläinen, J., Poikela, A. & Rantala, J. 2011. Koneellisen istutuksen ja taimikonhoidon kilpailukyky. Metsätehon raportti 218. 29 s. [pdf]

Uotila, K., Rantala, J. & Saksa, T. 2011. Kustannustehokas ja kannattava metsänuudistamisketju. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 35-38. [pdf]

2010

Hallongren, H. & Rantala, J. 2010. Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 179. 49 s. [pdf]

Kankaanhuhta, V., Saksa, T. & Smolander, H. 2010. Laatutyön vaikutus metsänuudistamistoimintaan Etelä-Suomen yksityismailla. Metsätieteen aikakauskirja 2/2010: 204-205. [pdf]

Kittamaa, S., Kannisto, K. & Uusitalo, J. 2010. Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 2010(156). 44 s. [pdf]

Rantala, J., Harstela, P., Saarinen, V.-M. & Tervo, L. 2010. Bracke- ja M-Planter-istutuslaitteiden teknis-taloudellinen vertailu. Metsätieteen aikakauskirja 1(1/2010): 92-94.

Saarinen, V.-M. 2010. Metsäpalveluyrittäjä tarjoaa monipuolista palvelua. Julkaisussa: Rieppo, K. (toim.) Kasvun eväät metsä- ja puualan pienyrityksille. Seeds of growth for small enterprises in forestry and wood-processing industries. TTS:n julkaisuja 406: 16-17.

Saarinen, V.-M. & Rantala, J. 2010. Metsäpalveluyrityksille on kasvavaa kysyntää kaikissa metsänomistajaryhmissä. Julkaisussa: Rieppo, K. ( toim.) Kasvun eväät metsä- ja puualan pienyrityksille. Seeds of growth for small eterprises in forestry and wood-processing industries. TTS:n julkaisuja 406: 40-47.

Saarinen, V.-M. & Rantala, J. 2010. Metsäpalveluyritysten kasvulle on kysyntää. TTS tutkimuksen tiedote, luonnonvara-ala: metsä 7/2010 (743). 4 s.

Saarinen, V.-M. & Rantala, J. 2010. Metsäpalvelujen kasvulle on kysyntää. Tulosesite käytännön toimijoille. TTS tutkimus, 4 s.

Saarinen, V.-M. & Rantala, J. 2010. Politiikkasuositukset: Metsäpalvelu- ja pientaimitarhayrittäjät. Julkaisussa: Rieppo, K. (toim.) Kasvun eväät metsä- ja puutalouden pienyrityksille. Seeds of growth for small enterprises in forestry and wood-processing industries. TTS:n julkaisuja 406: 67.

2008

Harstela, P. 2008. Metsänhoitotöiden koneellistaminen. Julkaisussa: Rantala, S. (toim.). Tapion taskukirja. 25. uudistettu painos. Metsäkustannus, Helsinki. 3 s.

Markkola, J.-M., Bergroth, J., Jylhä, P., Kannisto, K., Kämäri, H., Rantala, J. & Uusitalo, J. 2008. Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 95. 55 s. [pdf] [html]

Seppänen, A., Harstela, P. & Rantala, J. 2008. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 82. 50 s. [pdf] [html]

2007

Harstela, P. 2007. Metsänhoito kustannustehokkaaksi. Julkaisussa: Kariniemi, A. (toim.). Kehittyvä puuhuolto 2007. 14.-15.2.2007, Jyväskylä. Seminaarijulkaisu. Metsäteho Oy, s. 99-104. ISBN 978-951-673-198-1 [pdf]

Kiljunen, N. 2007. Ruotsissa panostetaan puuntuotantoon. Taimiuutiset 4: 3. [pdf]

Rantala J. 2007. Metsätaimien tuotanto ja taimimarkkinat. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: Metsä 7(713). 4 s.

Saksa, T. & Kankaanhuhta, V. 2007. Metsänuudistamisen laatu ja keskeisimmät kehittämiskohteet Etelä-Suomessa. Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen yksikkö. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä. 90 s. ISBN 978-951-40-2040-7 [abstract]


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute