Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Tutkimusohjelmat » MIL » Loppuraportti

Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa
ilmastossa (MIL) -tutkimusohjelman loppuraportti

Sivukartta | Haku

Metsät ja ilmastonmuutos: MIL-tutkimusohjelmasta uutta tietoa

Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Maapallon metsät ovat hiilinielu, ja potentiaalisesti niillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tropiikin metsien hävityksen vuoksi hiilinielu on kuitenkin vaarantunut ja nykyisellään metsien globaali nettonielu jää alle puoleen (46 %) metsien potentiaalisesta hiilinielusta (noin 2.4 Pg C/vuosi; Pan ym. 2011. Science 333, 988–993). Alueellisesti ja maakohtaisesti metsien merkitys hiilinieluna vaihtelee. Suomessa metsät ovat merkittävä nielu; se kattaa noin 40 % vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus, 391 ppm, on 40 % korkeampi kuin esiteollisena aikana vuonna 1750. Globaalit hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2010 noin 9 Pg C ja ovat edelleen nousussa kehittyvissä talouksissa, etupäässä Kiinassa ja Intiassa, tapahtuneen hiili-intensiivisen talouskasvun seurauksena. Viime vuosina ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu onkin ollut ennätyksellisen voimakas, noin 2.5 ppm vuodessa, mikä kertoo ilmastonmuutoksen nopeutuvasta tahdista.

Hillintätoimien tehottomuuden ja hitauden vuoksi sopeutumistoimet ovat avainasemassa, jotta ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä voidaan estää tai vähentää. Metsien ja myös metsätalouden osalta sopeutuminen on ongelmallista metsäpuiden pitkäikäisyyden vuoksi. Metsissä tapahtuvien muutosten havainnointi on ensiarvoiden tärkeää, jotta muutosten merkitys voidaan ottaa huomioon metsätalouden toimintatavoissa mahdollisten riskien välttämiseksi. Ennakointia tarvitaan, jotta metsien tuottamat moninaiset palvelut turvataan myös tuleville sukupolville.

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusohjelma ’Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa (MIL)’ aloitettiin vuonna 2007. Ohjelman tavoitteena oli tuottaa tietoa

  • ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen metsiin ja metsäekosysteemeihin
  • metsien kyvystä sopeutua ja keinoista edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen
  • ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä metsien terveydelle ja
  • metsäpoliittisten ohjauskeinoista ja niiden merkityksestä osana kansallista ja kansainvälistä ilmastopoliittista toimintaa ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Tutkimusohjelma koostui 14 tutkimushankkeesta, ja tutkimusaiheina olivat edellä mainitut teemat. Vuosi 2012 on MIL-tutkimusohjelman viimeinen toimintavuosi. Valtaosa ohjelman töistä on jo julkaistu vertaisarvioiduissa kansainvälisissä sarjoissa, ja kirjallisuusviitteet valmistuneista julkaisuista löytyvät tutkimushankkeiden verkkosivuilta.

Osana MIL-tutkimusohjelman raportointia ja tulosten jalkautusta tutkimushankkeet ovat tuottaneet tutkimustuloksista ja niiden merkityksestä lyhyet selosteet, jotka on koottu kokonaisuudeksi näille verkkosivuille. MIL-ohjelma on yhdessä ’Bioenergiaa metsistä (BIO)’ tutkimus- ja kehittämisohjelman kanssa laatinut myös yhteisen synteesiraportin ’Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät’ (Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 240).

Toivomme, että nämä raportit ovat hyödyllisiä tiedonlähteitä päätöksentekijöille, metsäammattilaisille, metsänomistajille, tutkijoille, opiskelijoille ja myös muille metsistä ja niiden tulevaisuudesta kiinnostuneille lukijoille.

Elina Vapaavuori
MIL-tutkimusohjelman johtaja

MIL-tutkimusohjelman loppuraportin sisältö

Tämän artikkelin pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:metla-201210036195

  Päivitetty: 04.10.2012 /KPB/SJor | Copyright Metla | Palaute