HMS-TUTKIMUSOHJELMAN TUTKIJAKOKOUS

Aika torstai 14.11.2002 klo 9-16.10
Paikka Vantaan tutkimuskeskus, Iso kokoussali
   
Läsnä Jukka Alm
Lasse Aro
John Derome
Hannu Fritze
Heljä-Sisko Helmisaari
Tatu Hokkanen ip.
Jari Hynynen ip.
Krista Jaatinen ip.
Jyrki Hytönen
Marjut Karsisto
Antti-Jussi Lindroos
Kirsi Makkonen
Päivi Merilä
Kari Minkkinen
Petteri Muukkonen
Raisa Mäkipää
Tiina Nieminen
Timo Penttilä
Johanna Pohjola
Anna Saarsalmi
Anja Sanaslahti siht.
Risto Sievänen pj.
Juha Siitonen ip.
Michael Starr
Pekka Tamminen
Oili Tarvainen
Heidi Vanhanen
   
1. Kokouksen avaus Risto Sievänen avasi tutkijakokouksen.
   
2. HMS-tutkimusten/-tulosten esittelyä
  John Derome ja Antti-Jussi Lindroos: Metsämaan hiilen virrat veden mukana
Risto Sievänen: Metsikön hiilidynamiikka Motti- ja Yasso-mallien avulla
Kari Minkkinen: Hiilen kierto ojitetuilla turvemailla
3. Posterisessio  
   
4. HMS:n aihepiiriin liittyvien ulkopuolisten hankkeiden esittely
  Juha Siitonen: Luonnon- ja talousmetsät, lahopuu ja hiilen kierto
Päivi Merilä: ICP Forest
Kari Minkkinen: "Turpeen ja turvemaiden käytön kasvihuonevaikutukset Suomessa" -ohjelma
Oili Tarvainen: Metsänuudistamisen vaikutus ravinteiden kiertoon ja orgaaniseen aineksen määrään
Jukka Alm: Kasvihuonekaasut luonnontilaisilla soilla ja ravinnevalumien suojavyöhykkeillä
Jari Hynynen: MOT- tutkimusohjelma (esitys1, esitys2)
Michael Starr: VALU-projekti
Hannu Fritze: Metaania kuluttavat ja tuottavat mikrobit suoekosysteemissä: musta aukko monimuotoisuustutkimuksessa?
 
5. HMS-ohjelman tiedotus- ja hallinnollisia asioita
 

Ohjelman välievaluointi v. 2003
Ohjelman välievaluoinnin muoto käsitellään HMS-tutkimusohjelman johtoryhmässä, jonka jälkeen tutkimusohjelman tutkijoille lähtetään 2-3 ehdotusta sisältävä sähköpostikysely.

IPCC:n maankäytön muutos ja metsät -sektorin kasvihuonekaasuinventoinnin hyvän arviointitavan ohjeiston nykytila
Raporttiluonnos tulee kommentoitavaksi joulukuussa 2002. Risto toimittaa osia ohjeistosta ko. asian tunteville tutkijoille kommentoitaviksi. Kommentteja voidaan ottaa huomioon ensi vuoden maaliskuussa pidettävässä kirjoittajien kokouksessa. Toinen kommentointikierros on toukokuussa 2003.

 

 

Anja Sanaslahti
kokouksen sihteeri

LIITTEET
-esitysten kalvokopiot (paperiversiot)
-muut esitykset löytyvät HMS-tutkimusohjelman www-sivuilta