Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsät ja vesi (H2O)

Sivukartta | Haku

 

Metsien vesitalous ja muuttuvat ilmastotekijät

Metla/Erkki Oksanen.

Vesi on keskeinen puiden kasvuun vaikuttava ympäristötekijä. Metsien vesitalouteen vaikuttavat niin ilmastotekijät, kasvupaikka, maaperän ominaisuudet ja pinnanmuodot kuin puuston rakenne, ikä ja lajisuhteet. Kuivuus on aika ajoin ongelma karuilla kivennäismailla. Liikakosteuden vaikutukset puolestaan näkyvät selvimmin soilla, mutta voivat vaikuttaa metsänuudistumiseen myös hienojakoisilla, huonosti vettä läpäisevillä kivennäismailla. Turvemailla korkean pohjavedenpinnan haittavaikutuksia puuston kasvulle voidaan vähentää ojituksin, mutta nämä eivät ole ympäristönäkökulmasta aina ongelmattomia tai taloudellisesti kannattavia.

Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän sadannan määrän ja ajallisen jakauman vaihtelua Suomessa. Metsien kannalta merkittävää voivat olla nykyistä useammin toistuvat ja voimakkaammat kuivuusjaksot, talviaikaisten tulvien riskin lisääntyminen ja routaoloissa tapahtuvat muutokset. Metsätalouden sopeutuminen muuttuviin ilmasto-oloihin edellyttää metsässä tehtävien metsätaloustoimien ja valintojen uudelleen arviointia.

Miten hyvin metsäpuumme sopeutuvat vesitalouden muutoksiin ja miten sopeutumista voidaan parantaa? Kuinka puulajimme sietävät erilaisia kuivuus- ja tulvaoloja? Mitä puulajeja ja alkuperiä istutamme ja minne? Voimmeko korjata puut metsästä kesällä, jos maaperä ei roudan puutteen vuoksi kannakaan talvella? Entä onko puulajivalintamme järkevä, jos huomioimme, että muuttuva ilmasto voi vaikuttaa myös metsätuhoihin? Miten ilmakehän CO2-pitoisuuden noustessa metsiemme hiilinielua ja metsien kasvua voidaan ylläpitää ja lisätä, jos puuston käytettävissä olevan veden määrä kasvukauden aikana vaihtelee voimakkaasti?

Olemassa oleva tieto on sirpaleista ja heikosti sovellettavissa käytäntöön, eikä sitä ole täysimääräisesti koostettu Suomen tasolla. Moniin kysymyksiin ei vielä ole edes vastauksia. Metsät ja vesi -ohjelmassa pyritään vastaamaan metsien vesitaloutta koskeviin kysymyksiin ja laajentamaan ja tarkentamaan olemassa olevaa tietopohjaa.

Hankkeissa haetaan vastauksia muun muassa kysymyksiin:

a) Miten vesitalouden suhteen erilaiset olot (kuivuus, märkyys) vaikuttavat puiden fysiologisiin toimintoihin?
b) Mitä voimme sanoa metsien vasteesta ilmastonmuutokseen?

Hankkeet käyttävät vahvasti hyödykseen erilaisia mallinnusmenetelmiä. Empiirisistä kokeista saatavan tiedon avulla pyritään parantamaan malleja, jotta niitä voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi laadittaessa ennusteita metsien vesitaloudessa tapahtuvissa muutoksissa erilaisten metsänkäsittelytoimenpiteiden seurauksena ottaen huomioon myös ilmastomuutoksen asettamat haasteet.

 

Hankkeet

 

 
Juuristotutkimuksella arvokasta tietoa
boreaalisten puiden kasvusta muuttuvissa ilmasto-oloissa
Tutustu juuristolaboratorioon

 

  Päivitetty: 12.12.2013/MLin | Copyright Metla | Palaute