Metla Tutkimushankeryhmä - Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Hankkeet

Aines- ja energiapuun korjuuteknologia ja logistiikka, 3426
    2006-2010, Asikainen Antti, JO
Ajantasainen metsävaratieto neuvonnan ja operatiivisen suunnittelun välineeksi, 7192
    2005-2008, Rantala Juho
Alueellisen metsäohjelman vaikuttavuus, 7350
    2008-2009, Leskinen Leena
BIOAKT - Pirkanmaan verkostopohjainen bio-osaamislaboratorio, 7491
    2012-2013, Sarjala Tytti, PA
Capfor - Osaamisen kehittäminen metsänhoidossa, 7393
    2010-2012, Mery Mery Gerardo
EU:n puuenergiavarat, energiateknologian markkinat ja kansainvälinen bioenergiakauppa, 7183
    2005-2007, Asikainen Antti, JO
Five European RES Heat Pilots (5EURES), 8503
    2005-2008, Anttila Perttu, JO
FuncWood 2 - Towards knowledge-based breeding of wood, 7331
    2008-2010, Kärkkäinen Katri, MU
Hakkuutähteen talteenotto osana metsätaloutta, 3291
    2000-2006, Nurmi Juha, KA
Heuristiset optimointimenetelmät metsäsuunnittelussa, 3369
    2003-2007, Leskinen Pekka
IT-teknologia metsäpalvelussa, 7215
    2006-2007, Harstela Pertti
Jalostushyöty ja geneettinen monimuotoisuus jalostetussa metsänviljelyaineistossa, 3334
    2002-2006, Nikkanen Teijo, PU
Kannattavan metsäenergiayrittämisen kulmakivet, 7273
    2007-2010, Asikainen Antti, JO
Kasvu metsäpalvelu- ja pientaimitarhayritysten liiketoiminnassa, 7278
    2008-2010, Saarinen Veli-Matti, SU
Kasvullinen lisäys - osaamista ja teknologiaa biotalouden tueksi, 7479
    2011-2014, Aronen Tuija, PU
Kehittämishanke metsätilakoon ja rakenteen parantamiseksi, 7362
    2009-2012, Leppänen Jussi, VA
Kestävän metsätalouden normatiivisen pohjan kehittäminen aluetasolla, 7209
    2005-2009, Karjalainen Timo
Korjuumenetelmien vertailu - vaikutukset puun laatuun ja korjuuyritysten kokonaistuottavuuteen, 8508
    2006-2008, Karvinen Sari, JO
Kotimaista puuta hyödyntävät metsäteollisuuden uudet arvoketjut., 7332
    2008-2010, Hynynen Jari, VA
Less is More - älykäs ja oppiva puuhuolto niukoilla resursseilla, 7333
    2008-2010, Asikainen Antti, JO
Life-FORVEMALA, 7533
    2012, Finér Leena, JO
Lisää työtä metsäyrittäjyydellä, 7194
    2005-2008, Uusitalo Jori, PA
Luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittaminen Lapin matkailullisesti tärkeillä alueilla (DILACOMI), 7451
    2011-2013, Jokinen Mikko, RO
Matsutake-vientituote Japaniin, 7226
    2006-2007, Savonen Eira-Maija, PA
Metsien luontaista häiriödynamiikkaa mukailevat metsänkäsittelymallit -kehitys- ja tutkimushankkeen suunnittelu, 7255
    2007, Valkonen Sauli, VA
Metsikködynamiikan ennustaminen ja simulointi, 3452
    2007-2011, Hynynen Jari, VA
Metsä- ja puutalouden kilpailukyky, 3337
    2002-2006, Penttinen Markku
Metsäbiomassan määrän ja laadun mittaus, 3455
    2007-2012, Lindblad Jari, JO
Metsäklusterin tutkimushankkeiden koordinointi, 3509
    2008-2025, Hynynen Jari, VA
Metsäkoneiden aistinjärjestelmä, puuston kartoittaminen ja puoliautomaattinen ohjaus, 7193
    2005-2008, Ala-Ilomäki Jari, VA
Metsäkylvölaboratorion perustaminen, 7359
    2009, Nygren Markku, SU
Metsäluonnosta teolliseen tuotantoon (METTE), 7202
    2005-2006, Varmola Martti, RO
Metsän käyttöä tehostavien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen metsänomistajien, yrittäjien ja yhteiskunnan hyödyksi, 3471
    2007-2012, Mielikäinen Kari
Metsänhoidon kehittämis- ja tutkimusyhteistyö Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa 2012-2016, 7504
    2012-2016, Rautio Pasi, RO
Metsänuudistamisen laadun hallinta yksityismetsissä, 3396
    2004-2006, Saksa Timo, SU
Metsänuudistamisen laatuketju siemenhuollosta taimikon varhaishoitoon, 3450
    2007-2011, Luoranen Jaana, SU
Metsänuudistamistuloksen ja varhaiskehityksen mallittaminen, 3370
    2003-2006, Miina Jari, JO
Metsäomaisuuden arviointi Metlan tutkimusteemana -esitutkimus, 3421
    2006, Hannelius Simo
Metsäpalvelun kehittäminen ja kustannustehokkuus, 7208
    2006-2011, Rantala Juho
Metsäpuiden siemenhuollon laatuketju, 7320
    2008-2010, Helenius Pekka, VA
Metsäsektorin suhdannekatsaus, 3414
    2005-2008, Sevola Yrjö
Metsäsektorin suhdannekatsaus, 3520
    2009-2012, Sevola Yrjö
Metsätalouden kannattavuus ja puuntuotannon taloudellinen optimointi, 3456
    2007-2010, Tahvonen Olli
Metti WoodSci, Metla - UEF yhteistyöverkosto , 3549
    2011-2012, Verkasalo Erkki, JO
Moniulotteinen kestävyyden arviointikehikko puuenergian tuotannolle, 7377
    2009-2011, Pasanen Karri, JO
Myyräkantojen vaihtelu ja myyrätuhojen torjunta, 3168
    2000-2007, Henttonen Heikki, VA
Männynherkkutatin itiöemien muodostukseen vaikuttavat tekijät ja niiden keinollinen säätely, 3346
    2002-2007, Sarjala Tytti, PA
NOVELTREE - uudet metsänjalostuksen strategiat, 8519
    2008-2013, Kärkkäinen Katri, OU
Opettajien ja ohjaajien koulutus, 7232
    2006-2009, Karvinen Sari, JO
Oulun seudun luonnonvara-alan osaamiskeskittymän kehittäminen, 7258
    2007, Kubin Eero, MU
Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto, 7305
    2008-2011, Kubin Eero, MU
Pohjois-Suomen metsän uudistamisen vaihtoehdot sekä niiden ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, 3249
    1999-2006, Hallikainen Ville, RO
Pohjoismainen metsäpuiden siementutkijoiden verkosto, 50157
    2007-2008, Nygren Markku, SU
Poiminta- ja pienaukkohakkuun käytön mahdollisuudet sekä vaikutukset puuntuotantoon ja metsikön kasvatuksen kannattavuuteen, 3507
    2008-2011, Valkonen Sauli, VA
Punkaharju Science Park -valmistelu, 7412
    2010, Venäläinen Martti, PU
Puun jalostusketjujen arvonmuodostus ja niiden optimointi (Woodvalue), 7298
    2008-2011, Uusitalo Jori, PA
Puunhankinnan muuttuva toimintaympäristö, 3316
    2001-2006, Rummukainen Arto, VA
Puunhankintayritysten palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen, 3454
    2007-2010, Rummukainen Arto, VA
Puunkorjuu ja logistiikka Venäjällä - painopisteenä tutkimus ja liiketoimintamahdollisuudet, 7337
    2008-2012, Karjalainen Timo
Puuraaka-aine eri tavoin hoidetuissa metsiköissä: ominaisuudet, mittaus ja mallinnus, 3453
    2007-2011, Saranpää Pekka, VA
Puuraaka-aineen ominaisuuksien hallinta metsänjalostuksen ja -kasvatuksen keinoin, 3363
    2002-2006, Saranpää Pekka, VA
Puurakentamisen yritysten menestystekijät muuttuvassa kilpailuympäristössä, 3398
    2004-2009, Ollonqvist Pekka
Rahkasammalen tuotanto ja käyttö kasvihuonekasvien kasvualustana, 7524
    2012-2014, Silvan Niko, PA
Reduction of Greenhouse Gas Emissions in Russia - Finnish Business Opportunities, 7205
    2005-2007, Karjalainen Timo
Runkopuun osittainen kuorinta metsähakkeen ja pilkkeiden tuotantoketjussa, 7242
    2006-2008, Röser Dominik
Suometsien käsittelyvaihtoehtojen tuotos- ja talousperusteet käsittelysuosituksile., 7187
    2005-2007, Hökkä Hannu, RO
TREEBREEDEX, 8510
    2006-2011, Kärkkäinen Katri, MU
TREES4FUTURE, 8542
    2011-2016, Beuker Egbert, PU
TREES4FUTURE - kansainvälinen yhteistyö, 8543
    2011-2016, Beuker Egbert, PU
Taimikon syntymisen ja alkukehityksen mallittaminen, 3451
    2007-2011, Miina Jari, JO
Taimikonhoidon kehittäminen, 7244
    2006-2007, Kiljunen Nuutti
Taimikonhoidon menetelmien kehittäminen, 3423
    2006-2010, Valkonen Sauli, VA
Taimituotanto- ja istutusketju, 3296
    2000-2006, Smolander Heikki, SU
Terveyttä metsästä, 7344
    2008-2012, Sarjala Tytti, PA
Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelutason kehittäminen, 7490
    2011-2012, Vuollekoski Martti, VA
Turvetuotannon ympäristökuormituksen vähentäminen uuden märkäkorjuumenetelmän avulla, 7186
    2005-2014, Silvan Niko, PA
Ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden kasvatus, 3018
    1992-2025, Nikkanen Teijo, PU
Viljelymetsätalouden teknologia, organisointi ja logistiikka, 3335
    2002-2006, Harstela Pertti
Yhteistoimintalaboratorion toimintakulttuurien fuusio, 7442
    2010-2011, Varmola Martti, RO


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute