Metla Tutkimushankeryhmä - Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Hankkeet

Metsänkasvatuksen taloudellinen optimointi muuttuvassa ilmastossa, 640066
    2011-2014, Mäkipää Raisa, VA
Akatemian osuus yliopistojen UPJ:stä, 640046
    2007-2009, Paavilainen Leena, ME
Alueelliset metsävaraennusteet muuttuvassa ilmastossa, 7241
    2006-2010, Matala Juho, JO
Arktisten maaekosysteemien tutkimus ja seuranta, 3402
    2004-2008, Derome John
Bioenergia-ohjelma -tutkimusohjelman koordinointi, 3432
    2006-2011, Asikainen Antti, JO
Biotekniikka metsägenetiikan ja metsänjalostuksen tutkimuksessa, 3389
    2004-2009, Aronen Tuija, PU
Boreaaliset metsäsammalet typpilaskeuman indikaattoreina, 3516
    2009-2014, Piispanen Juha, OU
DOC-virtaa kontrolloivat prosessit boreaalisilla valuma-alueilla, 7361
    2009-2012, Ukonmaanaho Liisa, VA
EU Life Monimet - Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observation and modeling techniques, 8548
    2013-2017, Peltoniemi Mikko, VA
EVOLTREE - eurooppalainen metsägenetiikan huippututkimusverkosto, 8514
    2006-2010, Kärkkäinen Katri, MU
Ekstensiiviseuranta (FutMon Life+) 2009 - 2011, 8523
    2009-2011, Nevalainen Seppo, VA
Energiapuunkorjuun vaikutus ravinne- ja raskasmetallihuuhtoutumiin ja ravinteiden riittävyyteen suometsissä, 3477
    2007-2012, Ukonmaanaho Liisa, VA
Ennallistamistoimien vaikutukset puuston, kasvillisuuden ja makrosienten kehitykseen aiemmin talouskäytössä olleissa metsissä -esitutkimus, 3404
    2005-2006, Eerikäinen Kalle, JO
Euroopan ilmasto viimeisten 1000 vuoden aikana (Millennium), 8507
    2006-2011, Jalkanen Risto, RO
FAO:n ja EFC:n työryhmän Management of Mountain Watershed 26. kokous, Oulu 18. - 22.8.2008, 7313
    2008, Kubin Eero, MU
FORGER - Towards the Sustainable Management of Forest Genetic Resources in Europe, 8544
    2012-2016, Kärkkäinen Katri, OU
Fenologia EP (FutMon Life+) 2009 - 2011, 8528
    2009-2011, Beuker Egbert, PU
Fenologia-asiatuntija, 8506
    2004-2007, Beuker Egbert, PU
Fenologisten tapahtumien ajoittuminen muuttuvassa ilmastossa - tutkimuskohteena metsäpuut ja niiden siemenet sekä marja- ja sienisadot, 3385
    2004-2008, Kubin Eero, MU
FunDivEUROPE- Toiminnallinen monimuotoisuus, 8536
    2010-2015, Finér Leena, JO
Haapakloonien interaktiovaihtelut stressaavissa kasvuolosuhteissa., 7461
    2011, Pulkkinen Pertti, HA
Hajakuormituksen hallinta metsätaloudessa - HAME, 7217
    2006-2010, Finér Leena, JO
Havupuiden polyamiinit, 3388
    2004-2006, Sarjala Tytti, PA
Ihmistoiminnan vaikutus metsien hiilitaseeseen ja monimuotoisuuteen, 3422
    2006-2011, Mäkipää Raisa, VA
Ilmastonmuutoksen ja metsätalouden toimenpiteiden vaikutus valunnan määrään ja valumaveden laatuun, 50158
    2007-2011, Finér Leena, JO
Ilmastonmuutos ja myyrädynamiikka, tohtorikoulutus, 7469
    2011-2013, Huitu Otso, SU
Intensiiviseuranta (FutMon LIFE+) 2009 - 2011, 8524
    2009-2011, Ukonmaanaho Liisa, PA
Interreg-Tacis POHJOISET HAVUMETSÄT - tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella, 7224
    2006-2008, Huhta Esa, KO
Jalostetun metsänviljelyaineiston tuotannon ja käytön tehostaminen, 3457
    2007-2011, Nikkanen Teijo, PU
Jalostushyöty ja geneettinen monimuotoisuus jalostetussa metsänviljelyaineistossa, 3334
    2002-2006, Nikkanen Teijo, PU
Julkaisutoiminta ja tiedotus (FutMon Life+) 2009-2011, 8522
    2009-2011, Merilä Päivi, PA
KAIRA - Biologinen ravinteiden poisto kaivosvedestä, 7207
    2005-2008, Varmola Martti, RO
KHK-inventaarion kehittäminen YM ja MMM, 7596
    2014-2016, Lehtonen Aleksi, VA
KHK-inventaarion maaperälaskennan tarkentaminen, 7509
    2012-2014, Lehtonen Aleksi, VA
Kangasmetsien ravinnedynamiikka ja ravinteisuuden hoito, 3340
    2002-2008, Helmisaari Heljä-Sisko
Kasvihuonekaasudynamiikka ja maaperän ja kasvillisuuden hiilitase ICOS-verkoston yhteistutkimuskohteilla, 7543
    2013-2020, Penttilä Timo, VA
Kasvihuonekaasujen (CH4 ja N2O) päästöt metsätalouden ravinnevalumien suojavyöhykkeissä, 3378
    2003-2007, Alm Jukka, JO
Kasvun, puuaineen laadun ja resistenssiominaisuuksien vertailu ja valinta haavalla ja hybridihaavalla, 3333
    2002-2006, Beuker Egbert, PU
Kasvurytmin, tauti- ja tuhonkestävyysmuuntelun hyödyntämismahdollisuudet metsänjalostuksessa ja geenivaratyössä, 3538
    2010-2014, Kärkkäinen Katri, OU
Kitkajärvien monimuotoisuus, ihmisperäiset muutokset ja niiden hallinta (Kitka-MuHa), 7561
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
Koordinaatio (FutMon Life+)2009 -2011, 8521
    2009-2011, Merilä Päivi, PA
Kukkolan puulajipuisto, 7397
    2010, Muhonen Timo, JO
Kunnostusojituksen puustovaikutukset ja vesiensuojelu, 3319
    2001-2007, Vuollekoski Martti, VA
Kuusikoiden uudistaminen ja kasvillisuuden monimuotoisuus, 3376
    2003-2008, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Käytännön ennallistamistoimenpiteet ja niiden vaikutusten arviointi, 7274
    2007-2008, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Kääpälajiston monimuotoisuus ja sukkessio lahoavalla puulla, 640039
    2008-2011, Mäkipää Raisa, VA
LIFE to KOLI - Kansallispuiston metsien ja niittyjen ennallistaminen, 8025
    2003-2006, Eerikäinen Kalle, JO
Lahottajasienten metsätaloudelle aiheuttamien riskien tunnistaminen ja hallinta, 3336
    2002-2006, Piri Tuula, VA
Laiduntajien vaikutusten mallintaminen ravinteiden kiertoon subarktisissa ekosysteemeissä, 640022
    2006-2008, Stark Sari
Laikkumätästysmenetelmän kehittäminen Koillismaalla, 7162
    2004-2008, Kubin Eero, MU
Lisääntymisbiologian vaikutus metsiköiden geneettiseen rakenteeseen, 3393
    2004-2007, Rusanen Mari, VA
Liukoisen orgaanisen aineen dynamiikka boreaalisessa metsässä ja metsätaloustoimien vaikutus, 7424
    2010-2011, Piirainen Sirpa, JO
Lounais-Lapin ekologisten yhteyksien kehittäminen (NATNET), 8541
    2012-2015, Nikula Ari, RO
Luonnonmetsät ja suot Koillismaan ja Kainuun vihreällä vyöhykkeellä (GreenBelt), 805701
    2004-2008, Tolvanen Anne, MU
Luonnontuoteteollisuuden raaka-aineet mikrobitorjunnassa (LUMI), 7246
    2007, Varmola Martti, RO
Luonnonvaihtelun hyödyntäminen uudessa mallipuussa, rauduskoivussa, uusien puun kasvua ja puun muodostusta säätelevien tekijöiden löytämiseksi, 640089
    2013-2016, Nieminen Kaisa, OU
Lyhennetyn kiertoajan ympäristövaikutukset, 50160
    2007-2008, Finér Leena, JO
Maan typpikiertoon vaikuttavat prosessit ja niiden vaikutus ilmakehän ominaisuuksiin, 7245
    2006-2011, Ilvesniemi Hannu, VA
Maaperän kosteusvaihtelun ja typen saatavuuden vaikutus kuusikon (Picea abies Karst.) ravinnetilaan ja kasvuun, 3375
    2003-2006, Lumme Ilari, VA
Maaperän orgaanisen aineen tutkimusmenetelmät (SOM), 3379
    2003-2007, Kitunen Veikko, VA
Maavesi EP (FutMon Life+) 2009 - 2011, 8529
    2009-2011, Derome Kirsti, RO
Mallien kehittäminen ja alueelliset laskelmat, 7114
    2002-2006, Alm Jukka, JO
Metsien biodiversiteetin kartoitus, 7462
    2011-2012, Rautio Pasi, RO
Metsien kasvu muuttuvassa ympäristössä, 3606
    2013-2017, Mäkinen Harri, VA
Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit, 3524
    2009-2012, Valkonen Sauli, VA
Metsien uudistumisekologian professorin viran hoito ja Nornet-yhteistoiminta, 7394
    2010-2019, Tolvanen Anne, OU
Metsikködynamiikan ennustaminen ja MOTTI-ohjelmiston kehittäminen, 3587
    2012-2016, Hynynen Jari, VA
Metsiköiden puuntuotoskyky, kasvatus ja puunkorjuu muuttuvissa ympäristöolosuhteissa, 3539
    2010-2014, Mäkinen Harri, VA
Metsä- ja suokasvillisuus ympäristömuutoksen ilmentäjinä - esitutkimus, 3397
    2004-2006, Tonteri Tiina, VA
Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta ympäristögradienttien suhteen: päätelmiä Tiibetin ylängöltä ja Suomesta, 640088
    2013-2016, Mäkinen Harri, VA
Metsäkasvien fenologia ja satoennusteet muuttuvassa ilmastossa, 3517
    2009-2015, Kubin Eero, OU
Metsäkasvillisuus ja kasvupaikkaluokituksen tarkentaminen, 3469
    2007-2012, Tonteri Tiina, VA
Metsämaan mikrobiologinen monimuotoisuus ja toiminta, 3366
    2003-2010, Fritze Hannu, VA
Metsän patogeenien ja tuholaisten molekyylibiologia, 3298
    2000-2006, Hantula Jarkko, VA
Metsän uudistaminen ja metsittäminen turvemailla, 3387
    2004-2007, Saarinen Markku, PA
Metsänhakkuiden vaikutus elohopean ja muiden raskasmetallien huuhtoutumiin ojitetuilla turvemailla -esitutkimus, 3412
    2005-2006, Ukonmaanaho Liisa, VA
Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma -koordinointi, 3433
    2006-2011, Rantala Juho
Metsänkasvatusketjut puuntuotannon, hiilitaseen ja monimuotoisuuden näkökulmasta muuttuvassa ilmastossa, 3578
    2012, Mäkipää Raisa, VA
Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa, 3482
    2007-2011, Hyppönen Mikko
Metsäpuiden kasvullinen lisäys, 3537
    2010-2016, Aronen Tuija, PU
Metsäpuiden tuhonkestävyys, 3361
    2002-2006, Rousi Matti, PU
Metsäpuiden vasteet muuttuvaan ympäristöön, 3390
    2004-2007, Vapaavuori Elina
Metsätaloustoimenpiteiden vaikutus metsäekosysteemin ainevirtoihin(VIRTA), 3383
    2004-2007, Piirainen Sirpa, JO
Metsätautien etiologia ja epidemiologia, 3299
    2000-2006, Lilja Arja
Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma -koordinointi, 3434
    2006-2010, Kurttila Mikko, JO
Mikrobit ja niiden kylmänsietomekanismit arktisissa maissa, 640007
    2004-2007, Männistö Minna, RO
Monimuotoisuus talousmetsän uudistamisessa (MONTA) - tilanne 10 vuotta käsittelyiden jälkeen, 7229
    2006-2007, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Muinaisympäristöjen kasvifysiologia: keski- ja myöhäis-holoseenikautisten puidenvuosilustojen kasvu- ja hiilen isotooppitietojen fuusioiminen (CARATE), 640074
    2011-2015, Mielikäinen Kari
Muuttuvan ilmaston vaikutus rauduskoivun kasvuun ja puuaineen ominaisuuksiin, 3465
    2007-2011, Saranpää Pekka, VA
Muuttuvat metsäpaloregiimit pohjoisissa havumetsissä, 640043
    2008-2011, Wallenius Tuomo
Mykorritsasiirroksen vaikutus kuusentaimien elinvoimaisuuteen, 3300
    2000-2006, Pennanen Taina, VA
Myrskytuhoa ja metsäpaloa jäljittelevän hakkuun vaikutus vanhojen metsien eliöstössä, 7081
    2001-2011, Tolvanen Anne, MU
Myyräkantojen vaihtelu ja myyrätuhojen torjunta, 3168
    2000-2007, Henttonen Heikki, VA
Männyn käyttöaluetestaus, 7536
    2012-2014, Pulkkinen Pertti, HA
Männyn populaatiorakenteen vaikutus jalostusvyöhykkeisiin ja valintaindeksiin, 3350
    2002-2006, Pulkkinen Pertti, VA
Männynherkkutatin itiöemien muodostukseen vaikuttavat tekijät ja niiden keinollinen säätely, 3346
    2002-2007, Sarjala Tytti, PA
Natura-verkosto, 8513
    2006-2008, Savonen Eira-Maija, PA
Neulas- ja lehtikemia EP (FutMon Life+) 2009 - 2010, 8530
    2009-2011, Rautio Pasi, PA
Neulasaikasarjat ympäristön tilan kuvaajina, 3294
    2000-2006, Jalkanen Risto, RO
Näringsrika restprodukter i ett skogligt kretslopp, 7110
    2002-2008, Karlsson Kristian, KA
Ohutjuurten tuotos ja hajoaminen turvemaassa: menetelmien kehittäminen ja soveltaminen, 3609
    2013-2016, Laiho Raija, PA
Ojitettujen turvemaiden ravinnemäärät ja ravinnedynamiikka, 3386
    2004-2008, Pietiläinen Pekka
Paikallisten puulajien kasvattaminen ekosysteemien tilan parantamista ja puuntuotantoa varten Itä-Afrikan miombo-metsäsavanneilla, 8512
    2006-2010, Valkonen Sauli, VA
Paikkatietoon yhdistetyn koneistutuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla, 7497
    2012-2014, Kubin Eero, OU
Pohjois-Suomen metsän uudistamisen vaihtoehdot sekä niiden ekologinen ja sosiaalinen kestävyys, 3249
    1999-2006, Hallikainen Ville, RO
Pohjoiskalotin satelliittimenetelmien validointiverkosto: luonnonvarojen seuranta muuttuvassa ilmastossa, 7189
    2005-2007, Tolvanen Anne, MU
Poronlaidunnus ja tundramaan hiilivarastot muuttuvassa ilmastossa, 640055
    2009-2012, Stark Sari
Puiden elinvoimaisuus ja sopeutuminen (FutMon LIFE+) 2009 - 2011, 8525
    2009-2011, Beuker Egbert, PU
Puiden juurten ja aluskasvillisuuden maavarsien hiilen ikä ekologisilla gradienteilla boreaalisissa metsissä - 14C-isotooppimenetelmä, 640037
    2008-2011, Helmisaari Heljä-Sisko
Puiden rakenne ja toiminta - mallien kehittäminen, 3508
    2008-2011, Sievänen Risto, VA
Puiden sopeutumisominaisuuksien ja taloudellisesti tärkeiden ominaisuuksien geneettinen perusta, 3365
    2004-2009, Kärkkäinen Katri, MU
Puiden vuotuisen paksuuskasvun ajoittuminen ja vuosien välinen kasvunvaihtelu, 3392
    2004-2008, Nöjd Pekka, VA
Puulaji ja metsämaan ominaisuudet, 3468
    2007-2012, Smolander Aino, VA
Puulajin merkitys metsämaan viljavuudessa, 3252
    1999-2006, Smolander Aino, VA
Puun kasvun, metsäekosysteemin ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen moniskaalamallinnus, 640081
    2012-2016, Mäkinen Harri, VA
Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suometsiköiden vesitaseessa, 3425
    2006-2007, Hökkä Hannu, RO
Raskasmetallilaskeuma ja bioindikaattorit, 3373
    2003-2008, Piispanen Juha, MU
Rauduskoivun kyky sopeutua lämpenevään ilmastoon ja vesitalouden vaihteluihin muuttuvassa ilmastossa, 640060
    2010-2013, Vapaavuori Elina
Ravinnekierto ja kriittiset kuormat (FutMon LIFE+) 2009 - 2011, 8526
    2009-2011, Rautio Pasi, PA
Ravinnetaseet kangasmailla, 3518
    2009-2012, Nieminen Tiina, VA
Rikkakasvien kartoitus metsätaimitarhoilla ja ongelmarikkakasvien hallintakeinot, 7465
    2012-2014, Poteri Marja, SU
Roudan sulamisajankohdan vaikutus metsäpuiden juurten ja verson kasvuun ja elintoimintoihin, 3394
    2004-2007, Repo Tapani, JO
Siemen- ja taimimateriaalin kontrolloituun tuotantoon vaikuttavat tekijät, 3349
    2002-2006, Pulkkinen Pertti, VA
Sienidiversiteetti js resurssien käyttö lahoavassa puuaineksessa, 640085
    2012-2016, Mäkipää Raisa, VA
Soiden ja metsien ennallistaminen Pohjois-Suomessa, 3408
    2005-2009, Tolvanen Anne, MU
Suon diversiteetin ja toiminnan muutos primaarisukkession aikana, 3470
    2007-2011, Merilä Päivi, PA
Suopohjien metsittämiskokeiden aineistojen käsittely ja raportointi, 7247
    2007, Piispanen Juha, MU
Säteilyriskien hallinta metsätaloudessa, 3314
    2001-2006, Aro Lasse, PA
TREESNIPS - SNP merkkigeenien kehittäminen sopeutumismuuntelun tutkimiseen, 836501
    2002-2007, Kärkkäinen Katri, MU
Tacis/Pohjoiset havumetsät -tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella, 8509
    2006-2008, Huhta Esa, KO
Taimikon puulajikoostumuksen ja tiheyden vaikutus pohjaveden ravinnetasoon, 3313
    2001-2006, Kubin Eero, MU
Taimituotanto- ja istutusketju, 3296
    2000-2006, Smolander Heikki, SU
Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuhteiden vaikutukset kasveihin, maaperään ja niiden vuorovaikutuksiin boreaalisissa metsissä, 640087
    2013-2017, Rautio Pasi, RO
Tricholoma matsutake -sienen rihmaston kasvuun vaikuttavat tekijät, 3589
    2012-2014, Vaario Lu-Min, VA
Tuhkan rakeistus Pohjois-Pohjanmaalla, 7464
    2011-2013, Kubin Eero, OU
Tuhohyönteisten kannanvaihtelut ja vaikutukset puustoon sekä tuholaiskantojen ennustaminen ja torjunta, 3372
    2003-2006, Neuvonen Seppo, JO
Tulen merkitys ja käyttö boreaalisessa metsässä, 3303
    2000-2006, Vanha-Majamaa Ilkka, VA
Tulevaisuuden metsänviljelymateriaalit, 3610
    2013-2017, Pulkkinen Pertti, HA
Tulokaslajien muodostama uhka ja vanhat taudinaiheuttajat uusilla isäntäkasveilla, 3466
    2007-2011, Lilja Arja
Turvemaiden tuhkalannoituksen huuhtoutumisriskit, 3374
    2003-2007, Piirainen Sirpa, JO
Turvetuotannosta vapautuvien suopohjien metsittämisen ympäristövaikutukset, 7073
    2001-2006, Piispanen Juha, MU
Tutkimus- ja metsätietoa Kukkolasta, 7384
    2009-2010, Muhonen Timo, JO
Työkalu metsikön puiden rakenteen kolmiulotteiseen kuvaamiseen eri sovelluksia varten, 3608
    2013-2016, Sievänen Risto, VA
Ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden kasvatus, 3018
    1992-2025, Nikkanen Teijo, PU
Uudet eläinperäiset taudit Euroopan muuttuvissa ympäristöissä, 8502
    2004-2010, Henttonen Heikki, VA
Uudet mahdollisuudet juurikäävän torjunnassa, 3467
    2007-2011, Hantula Jarkko, VA
VARMA - Tekes 40024/14, 7587
    2014-2017, Uusitalo Jori, PA
Valintamenetelmien kehittäminen, 7460
    2011-2022, Pulkkinen Pertti, VA
Vektori- ja jyrsijälevitteisten tautien status Euroopassa ja seurantajärjestelmän luominen, 8517
    2007-2008, Henttonen Heikki, VA
Vesibudjetit (FutMon Life+) 2009 - 2011, 8527
    2009-2011, Lindroos Antti-Jussi, RO


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute