Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Tutkimusohjelmat » BIO » Taustaa

Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelma

Sivukartta | Haku

 

Ohjelman esite

Bioenergia, Ilmaston­muutos ja Suomen metsät:

Policy brief
Koko raportti

 

Kasvava bioenergian käyttö luo paineita myös tutkimukselle

Bioenergian käyttö lisääntyy lähivuosina merkittävästi. Eurooppa ja erityisesti EU pyrkii vähitellen siirtymään biotalouteen, jossa uusiutumattomia energia- ja raaka-ainevaroja korvataan biomassapohjaisilla raaka-aineilla. EU:n alueella maatalousbiomassojen ohella merkittäviä uusiutuvan biomassan lähteitä ovat metsävarat, joiden kasvusta hyödynnetään toistaiseksi vain alle kaksikolmasosaa. Metsävarojen käyttöä voitaisiin lisätä merkittävästi sekä tuotteiden että energian raaka-aineena.

 
 
”Suomalaisessa energiakeskustelussa on vahva yksimielisyys siitä, että uusiutuvan energian käytön lisäämisen tavoitteet saavutetaan pääasiassa metsäenergian ja puubiomassan avulla", toteaa professori Antti Asikainen. Kuva: Metla/Arto Rummukainen.

Suomelle asetettu korkeat tavoitteet
Suomi on sitoutunut nostamaan biomassaan perustuvien polttoaineiden tuotantoa ja käyttöä useissa energia- ja metsäpoliittisissa ohjelmissaan. Esimerkiksi metsähakkeen käytön tavoite on nostettu 13,5 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2020. Metlan arvioiden mukaan metsistämme pystyttäisiin vuosittain korjaamaan energiakäyttöön jopa 16 miljoonaa kiintokuutiota metsähaketta. Tavoitteisiin on vielä matkaa, vaikka vuonna 2009 metsähaketta korjattiinkin ennätykselliset 6,1 miljoonaa kiintokuutiota (tiedote 28.4.2010).

Myös nestemäisten ja kaasumaisten biopolttoaineiden käyttöä pyritään lisäämään. Vuoden 2011 alussa vahvistettujen uusien tavoitteiden mukaan niiden osuus vuosina 2011- 2014 pitäisi olla 6 prosenttia ja sen jälkeen tavoitetta nostetaan vuosittain siten, että vuonna 2020 biopolttoaineiden osuus on 20 prosenttia. Koko EU:n alueella tavoite on 10 prosenttia. Jos 20 prosenttia moottoripolttoaineista tuotettaisiin puubiomassalla, tarvitaan 6-7 miljoonaa kuutiometriä raaka-ainetta. Raaka-ainetaseisiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa tuotettava polttoaine (FT-diesel tai etanoli), käytettävä tuotantoteknologia sekä integrointi metsä- ja energiateollisuuden muihin tuotteisiin. Lue lisää aiheesta.

Lisääntyvä metsäbiomassan energiakäyttö vaikuttaa koko metsätalouteen ja -teollisuuteen. Vaikutukset ulottuvat metsän uudistamismenetelmiin, puulajivalintoihin, kasvatukseen, metsän käytön suunnitteluun sekä puunkorjuu- ja kuljetusoperaatioihin ja näiden työvoimaan.

Uudet energiatuotteet muuttavat myös ainespuun hintasuhteita, vaikuttavat sekä kuiduttavan että mekaanisen metsäteollisuuden raaka-aineen saatavuuteen ja tuotteiden sekä sivutuotteiden hintasuhteisiin.

Paineet metsäluonnonvaran intensiivisempään hyödyntämiseen kasvavat. Tämä edellyttää ekologisesti ja taloudellisesti tehokkaita ja kestäviä toimenpideketjuja biomassan tuotannossa, hankinnassa ja jalostuksessa.

Hyvin verkostoitunut tutkimusohjelma

Metlan BIO-ohjelmassa tutkimusta tehdään näiden tavoitteiden eteen monipuolisesti ja vahvassa verkostossa. Lähes kaikki tutkimusohjelman yli 20 hankkeesta on yhteistutkimuksia kotimaisten ja kansainvälisten tutkimuslaitos- ja yrityspartnereiden kanssa. 

Ohjelman johtaja, professori Antti Asikainen pitääkin verkostoja tutkimusohjelman vahvuutena: “Tutkijoiden tiivis yhteistyö ja verkostoituminen metsäteollisuuden, metsänomistajien organisaatioiden ja metsäkonevalmistajien kanssa takaa sen, että tuoreetkin tulokset saadaan nopeasti käytäntöön ja kentälle. Ohjelman tavoitteena on tuottaa sellaisia objektiivisia tutkimustuloksia, joita kaikki metsäenergian kanssa tekemisissä olevat osapuolet voivat hyödyntää päätöksenteossaan ja valinnoissaan.”

Tutkimusohjelma koostuu neljästä osa-alueesta:
1)     Puubiomassan tuotanto ja bioenergiavarat
2)     Biomassan talteenoton seurannaisvaikutukset
3)     Biomassan hankinta, liiketoimintamallit ja poliittiset ohjauskeinot
4)     Metsäbiomassa biojalostamoiden raaka-aineena

Bioenergiaa metsistä -tutkimus- ja kehittämisohjelman tavoitteet

  • Tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa metsä- ja suobiomassan tuottamisen ja hyödyntämisen perusteista ja seurannaisvaikutuksista metsäluonnonvaraan.
  • Kehittää (ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti) kestäviä metsänkäsittelymenetelmiä metsäbiomassan tuottamiseksi sekä tutkii mahdollisuuksia lisätä energiakasvien kasvatusta turvemailla.
  • Tehostaa metsäenergiavarojen kartoitus- ja metsäsuunnittelumenetelmiä.
  • Tehostaa metsähakkeen hankinnan teknologisia ja logistisia ratkaisuja.
  • Tukee uuden yrittäjyyden ja liiketoimintamallien syntymistä metsäenergia-alalle.
  • Yhdistää Metlan bioenergiatutkimuksen resurssit ja lisää eri tieteenalojen välistä tiedonvaihtoa ja käytännön hankeyhteistyötä.
  • Arvioi metsäenergian lisääntyvän korjuun vaikutuksia koko metsäsektoriin metsäomistajien, koneyrittäjien, metsä- ja energiateollisuuden sekä poliittisten päätöksentekijöiden näkökulmasta.
  • Tutkii ja kehittää puubiomassaa ja sen jalostusprosesseja biojalostamoiden energia- ja muiden tuotteiden raaka-ainevaatimuksista ja markkinoista lähtien.
  • Selvittää yhteistyössä Metlan muiden tutkimusohjelmien kanssa metsäenergian käytön vaikutuksia muun muassa Suomen kasvihuonekaasu- ja energiataseisiin.

Metlan bioenergiatiimin asiantuntemusta käyttää ahkerimmin kaksi ministeriötä, maa- ja metsätalousministeriö (MMM) sekä energiakeskusteluissa tärkeäksi noussut työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Yhteistyö eri tutkimuslaitosten kuten esimerkiksi VTT:n  asiantuntijoiden kanssa on tiivistä. Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelman vuosibudjetti on noin 4 miljoonaa euroa.

  Päivitetty: 24.3.2011 /MLin | Copyright Metla | Palaute