Metla Tutkimusohjelmat - Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma

Hankkeet

Bioenergia- ja metsäteollisuustuotteidenmarkkinat: kansainvälinen toimintaympäristö ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin (lyhenne: Metsäbiotalous), 3495
    2008-2011, Hetemäki Lauri, VA
Bioenergia-ohjelma -tutkimusohjelman koordinointi, 3432
    2006-2011, Asikainen Antti, JO
Bioenergiaa hakkuutähteistä - vaikutukset maaperään ja puustoon, 3474
    2007-2011, Tamminen Pekka
Bioenergian tuotanto metsätalouskäytöstä ja turvetuotannosta vapautuvilla, ojitetuilla soilla - suosammalten viljely, 3476
    2007-2011, Lumme Ilari, VA
Biomassan hyödyntämisen kestävyys muuttuvassa toimintaympäristössä(SUBICHOE), 7380
    2009-2011, Pasanen Karri, JO
Biotaloutta tukevat T&K -hankkeet metsäsektorilla, 7483
    2011, Packalen Tuula, JO
DGT-(Diffusive gradients in thin films) menetelmien soveltaminen määritettäessä ravinteiden ja raskasmetallien biosaatavuutta maaperässä, 3515
    2009-2011, Nieminen Tiina, VA
Development and harmonization of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply, 7388
    2009-2014, Röser Dominik
Energiapuun harvennus, 7420
    2010, Hynynen Jari, VA
Energiapuun korjuu suometsissä: hydro- ja biogeokemialliset vaikutukset (HYPE), 640058
    2010-2013, Ukonmaanaho Liisa, VA
Energiapuun mittauksen kehittäminen, 7470
    2011-2012, Lindblad Jari, JO
Energiapuunkorjuun vaikutus ravinne- ja raskasmetallihuuhtoutumiin ja ravinteiden riittävyyteen suometsissä, 3477
    2007-2012, Ukonmaanaho Liisa, VA
Enerwoods, 7489
    2011-2015, Anttila Perttu, JO
Forest Refine, 7494
    2012-2014, Nurmi Juha, KA
ForestPower-Biomassan tehostettu hyödyntäminen Ökat utnyttjande av skoglig biomassa, 7347
    2009-2013, Nurmi Juha, KA
FuBio Joint Research II, 7474
    2011-2014, Ilvesniemi Hannu, VA
Future Biorefinery B, 7358
    2009-2011, Ilvesniemi Hannu, VA
Hieskoivu, haapa ja leppä energiapuuna: kasvatus, korjuu ja ominaisuudet, 3479
    2007-2011, Hytönen Jyrki, KA
Kannonnoston vaikutus metsätuhoihin ja lahopuulla elävään lajistoon, 3478
    2007-2011, Piri Tuula, VA
Kantojen noston ja hakkuutähteiden keruun ekologiset ja metsänhoidolliset vaikutukset, 3475
    2007-2011, Kubin Eero, MU
Kasvatusmetsien integroidun aines- ja energiapuun korjuun puuntuotannolliset vaikutukset ja kannattavuus, 3473
    2007-2011, Nurmi Juha, KA
Lapin metsistä uusiutuvaa energiaa, 7459
    2011-2013, Repola Jaakko, RO
METKA - Metsäenergiaa kannattavasti, 7335
    2009-2011, Lindblad Jari, JO
Maailmanlaajuiset metsäenergiavarat, hankinnan sertifiointi ja energiateknologian markkinat, 7290
    2007-2009, Karjalainen Timo
Metsä- ja energiateknologian ja osaamisen siirtolaboratorion suunnittelu, 7288
    2007-2009, Pasanen Karri, JO
Metsäbiomassan korjuu taimikon käsittelyyn ja kehitykseen vaikuttavana tekijänä, 3496
    2008-2011, Saksa Timo, SU
Metsäbiomassan määrän ja laadun mittaus, 3455
    2007-2012, Lindblad Jari, JO
Metsäbiomateriaalien raaka-aineominaisuudet ja mittaus, 7355
    2009-2010, Verkasalo Erkki, JO
Metsäbiomateriaalien tuotannon ja hankinnan teknologia ja talous, 7346
    2008-2010, Pasanen Karri, JO
Metsäenergiaa kestävästi ja kilpailukykyisesti kehittyvillä markkinoilla - suomalaisen metsäalan mahdollisuudet, 3543
    2011, Röser Dominik
Metsäenergian hintatilastoinnin kehittäminen, 7472
    2011, Anttila Perttu, JO
Metsähakkeen toimitusketjujen pullonkaulat, 7429
    2010, Laitila Juha, JO
Metsään perustuvien arvoketjujen uudistumisen ennakointi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla (MERSU), 7475
    2011-2014, Jylhä Paula, KA
PELLETime - Solutions for competitive pellet production in medium size enterprises, 7297
    2008-2010, Röser Dominik
Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto, 7305
    2008-2011, Kubin Eero, MU
Puun käyttö etanolin ja kemikaalien tuotannossa, 3480
    2007-2011, Kitunen Veikko, VA
Puupolttoaineiden laadunhallinta osana hankinnan ohjauksen ja varastojen hallinnan tietojärjestelmiä - Laava, 7481
    2011-2013, Anttila Perttu, JO
Social Enterprises in Community Renewable Energy (SECRE), 7487
    2011-2014, Sikanen Lauri, JO
Tuhka- ja typpilannoitus hakkuutähteiden korjuun aiheuttaman ravinnepoistuman korvaamisessa, 3514
    2009-2013, Ilvesniemi Hannu, VA
Tukea alueellisille bioenergiahankkeille, 8539
    2011-2014, Karjalainen Timo
Yasso07 maahiilimallin validisuuden testaus hankkeen tulosten evaluointiseminaari, 7466
    2011, Lehtonen Aleksi, VA


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute