Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Strategi

Skogsforskningsinstitutet - Strategi 2006-2010

Sajtkarta | Sökning

Verksamhetsidé | Vision | Värderingar | Strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer | Organisationens prestationsförmåga och funktion | Resurser och ekonomi | Arbetsförmåga och kompetens

Skogsforskningsinstitutet (Metla) är ett statligt sektorforskningsinstitut som är underställt Jord- och skogsbruksministeriet. Enligt gällande lag och förordning har Metla till uppgift att ”genom forskning främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna”.

Verksamhetsidé

Skogsforskningsinstitutet bygger skogsbranschens framtid genom att producera och förmedla information och kunskaper för samhällets bästa.

Vision

Skogsforskningsinstitutet är den mest inflytelserika nationella och internationella experten på hållbart skogsbruk. Skogsforskningsinstitutet förutser kundernas informationsbehov.

Värderingar

 • Tillförlitlighet
  Vår verksamhet är ansvarsfull och vi producerar vetenskapligt tillförlitlig och objektiv information och håller våra löften till kunderna.
 • Kompetens och arbetshälsa
  För att nå våra gemensamma mål och bli den ledande kunskapsaktören inom skogsbranschen motiverar vi våra anställda genom att utveckla kompetensen och arbetshälsan.
 • Växelverkan
  Vår verksamhet baserar sig på öppenhet och växelverkan för våra kunders bästa.
 • Förutseende och kreativitet
  Vi förutser framtida informationsbehov och arbetar fördomsfritt genom att utveckla våra handlingssätt. samhet baserar sig på öppenhet och växelverkan för våra kunders bästa.

Strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer

Genomslagskraft

Vetenskapligt högtstående och samhällspåverkande forskning och utveckling som främjar hållbart skogsbruk och näringslivets konkurrenskraft.

Som grund för samhälleligt beslutsfattande och främjande av samhällets välfärd producerar och sprider Skogsforskningsinstitutet (Metla) vetenskapligt högtstående information om skogens natur, skogens olika användningsmöjligheter, skogstillgångarna och hur de kan utnyttjas och skyddas. Målet är att utveckla skogarnas produktions- och servicemöjligheter och främja hållbart skogsbruk genom att inrikta forskningen på ett sätt som stödjer utvecklingen av näringsverksamhet och beredningen av skogspolitiken. Som stöd för tillämpad forskning bedrivs grundforskning och för detta ändamål utvecklas samarbetet inom skogsbranschen och utnyttjandet av forskningsresultaten. Därtill sköter Metla de myndighetsuppgifter som det har tilldelats.

Fokusområden inom forskningsverksamheten:

1. Skogsbaserad företags- och näringsverksamhet
2. Skogarnas samhällsbetydelse
3. Skogsekosystemens uppbyggnad och funktion, samt
4. Skogsbrukets och skogsmiljöns informationsbanker.

Skogsbaserad företags- och näringsverksamhet

Grunder:
Ett lönsamt och konkurrenskraftigt skogsbruk och en dito skogsindustri samt övrig skogsbaserad företags- och näringsverksamhet upprätthåller sysselsättningen och främjar ekonomisk tillväxt och regional utveckling.

Verksamhetsområde:
Fokusområdet tar fram och sprider information om grunderna för och alternativen till virkesproduktion och övrigt skogsbruk, träråvarans egenskaper samt den skogsbaserade företags- och övriga näringsverksamhetens konkurrenskraft. Tyngdpunkten inom forskningen ligger på ekologiskt och ekonomiskt hållbart skogsbruk.

Kärnkompetens:
Skogsodlingsmetoder
Träråvarans egenskaper
Produktionsekonomi tillämpad på skogsbruk
Företagsekonomi

Aktuella forskningsteman:
Viktiga forskningsobjekt är skogsodlingsmetoder, träråvarans egenskaper, logistik och metoder inom avverkningen, bioteknik och dess tillämpningar, företagsverksamhet inom skogsbruk och trähushållning inklusive nya företagsformer, nya skogsbaserade näringar som t.ex. naturturism, virkesproduktionens lönsamhet, virkesförsörjningens och virkesmarknadens funktion, skogsenergi och användning av trä som byggmaterial.

Skogarnas samhällsbetydelse

Grunder:
En välfungerande skogssektor främjar den sociala och ekonomiska utvecklingen i samhället.

Verksamhetsområde:
Fokusområdet tar fram och sprider information om skogarnas och den skogsbaserade företags- och näringsverksamhetens samhällsbetydelse, skogens inverkan på välfärden, politiska medel och deras inverkan på skogarna och skogsbruket, samt förutser skogsbranschens framtid. Tyngdpunkten inom forskningen ligger på ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart skogsbruk.

Kärnkompetens:
Nationalekonomisk skogsekonomi, särskilt skogsbrukets lönsamhet och skogspolitiska metoder
Miljöekonomi i anknytning till den service som skogarna producerar.

Aktuella forskningsteman:
Viktiga forskningsobjekt är förändringar i den skogspolitiska omvärlden, skogsbranschens framtid, utveckling av politiska insatser och utvärdering av effekterna, samordning av olika former av skogsbruk, skogssektorns nationalekonomiska och regionalekonomiska betydelse, förutsättningar för ökad skogsbaserad företagsverksamhet och nyföretagande, skogsbrukets acceptans, skogarnas betydelse för människans hälsa och välfärd samt träprodukternas miljöprestanda.

Skogsekosystemens uppbyggnad och funktion

Grunder:
Kännedom om skogsekosystemens uppbyggnad och funktion är grunden för hållbart skogsbruk.

Verksamhetsområde:
Fokusområdet tar fram och sprider information om hur mänsklig verksamhet och naturliga faktorer påverkar skogens ekosystems uppbyggnad och funktion samt om de ekologiska grunderna för virkesproduktion och alternativt skogsbruk. Tyngdpunkten inom forskningen ligger på ekologiskt hållbart skogsbruk.

Kärnkompetens:
Skoglig produktionsekologi och utvecklingsdynamik inklusive skogarnas materialflöden
Växelverkan mellan skogarnas genetiska struktur och skogsbruket
Sjukdomar och skadeinsekter på skogsträd – biologi, förebyggande och bekämpning
Mångfaldens mekanismer

Aktuella forskningsteman:
Viktiga forskningsobjekt är skogarnas utvecklingsdynamik, skogsträdens funktion och avkastning i föränderliga miljöförhållanden, spridning och bekämpning av skador på skog, skogarnas genetiska egenskaper och skogsförädling, skogsnaturens mångfald, klimatförändringens inverkan på skogen och skogsbrukets inverkan på miljön.

Skogsbrukets och skogsmiljöns informationsbanker

Grunder:
Skogsmiljöns och skogsbrukets informationsbanker utgör grunden för den expertisbaserade skogs- och miljösektorns verksamhet.

Verksamhetsområde:
Fokusområdet upprätthåller och utökar informationsbanker om skogsbruket och skogsmiljöns tillstånd, utvecklar metoder för produktion och hantering av information som baserar sig på dessa samt främjar gemensamt utnyttjande av informationsbankerna. Utifrån informationsbankerna levererar fokusområdet statistik, tjänster, produkter och alternativa kalkyler som stöd för beslutsfattandet.

Kärnkompetens:
Metoder för inventering av skogsmiljön
Metoder för planering av skogsbruket
Informationsteknologi
Skogarnas kolinlagring och kolflöden

Aktuella forskningsteman:
Viktiga objekt för datainsamling och forskning är skogstillgångarna och skogsstatistiken, metoder för planering av skogsbruket, skogarnas kolinlagring, skogsnaturens mångfald och skador på skog.

Forskningen är problembaserad och multivetenskaplig. Forskningen sker huvudsakligen inom forskningsprogram som omspänner flera fokusområden och formuleras i aktiv dialog med kunderna genom att man förutser framtida informationsbehov och försöker finna lösningar på dem. Metla stärker kompetensen inom skogsbranschen, styr aktivt forskningens och utvecklingens inriktning och samlar information om skogssektorn. Metla är med andra ord en allt viktigare aktör i det finska innovationssystemet. Den externa kommunikationen inriktas allt tydligare på nationell och framför allt internationell förmedling av forskningsresultat.

Kundernas informationsbehov och upprätthållandet av en högtstående vetenskaplig forskning kräver att Metlas verksamhet internationaliseras. Målet är att som experter, informationsleverantörer och informationsförädlare påverka internationella processer som rör skogen, stödja den europeiska forskningens samordningssträvanden i enlighet med Finlands mål och tjäna det finska skogsklustret.

Följande kritiska framgångsfaktorer är viktiga för att nå de strategiska målsättningarna beträffande verksamhetens genomslagskraft:

1. identifiering av förändringar i omvärlden
2. inriktning av forskningen
3. högtstående forskning
4. förmedling av forskningsdata och deras genomslagskraft samt
5. inhemskt och internationellt samarbete.

Organisationens prestationsförmåga och funktion

Metla har en kundorienterad organisationsstruktur och verksamhetskultur

Metlas nuvarande organisation ombildas till en processorganisation som består av kärn- och stödprocesser.

Kärnprocesserna är:

1. insamling och praktisk tillämpning av forskningsdata och
2. myndighetstjänster

medan stödprocesserna är:

1. strategisk ledning,
2. interna tjänster och
3. stödtjänster för forskningen.

Organisationens verksamhet utvecklas på basis av processbeskrivningar och inom verksamhetskulturen betonas processtänkande. Inom styrsystemet som bygger på resultatstyrning förtydligas makt- och ansvarsförhållandena. Den öppna och transparenta styrningen av verksamheten baserar sig på tydlig intressentstyrning samt kvalitets-, process- och kompetensstyrning.

Till såväl personalen som kunderna förmedlas en klar bild av Metlas strategiska utgångspunkter, aktiva arbetssätt och roll som dels ett framstående forskningsinstitut inom skogsbranschen och dels en leverantör av information inom skogssektorn. Metlas nuvarande nätverk av verksamhetsställen och verksamhetsenheter utvecklas till tydliga helheter i samarbete med andra forskningsinstitut och universitet.

Den processbaserade organisationsmodellen främjar samarbete både internt mellan enheterna och mellan intressenterna. Kvaliteten och servicenivån på de internt producerade tjänsterna förbättras kontinuerligt genom uppföljning och utveckling av funktionerna. Forskningens höga klass och genomslagskraft upprätthålls och följs aktivt.

Inom Metlas interna verksamhetskultur innebär ansvarstagande och ett aktivt arbetssätt att hela personalen uppmuntras till självständighet och innovativitet. Inom den externa verksamhetskulturen förmedlas detta till kunderna genom ett interaktivt och öppet samarbete och genom att man möter kundens behov. Detta stöds av den interna och externa kommunikationen som genomsyras av Metlas värderingar och strategi samt av en stark intressentstyrning.

Följande kritiska framgångsfaktorer är viktiga för att organisationen ska nå sina målsättningar beträffande prestationsförmåga och funktion:

1. interna verksamhetsprocesser som håller god kvalitet och utvecklas,
2. interna tjänster,
3. intern och extern kommunikation,
4. nöjda kunder samt
5. framförhållning och reaktionsförmåga inom organisationen.

Resurser och ekonomi

Resurserna är koncentrerade till kärnverksamheten, god reaktionsförmåga och kostnadseffektiv verksamhet

En allt större del av totalfinansieringen styrs till forskning och tillämpning av forskningsresultaten samtidigt som stödfunktionernas och förvaltningens andel minskas. Reaktionsförmågan förbättras genom en minskning av de fasta kostnadernas andel av totalkostnaderna. I och med att de fast anställda går i pension, besätts en tredjedel av de öppna tjänsterna på ett sätt att den relativa andelen av forskare av alla anställda ökar.

Den externa finansieringen kommer att åtminstone fördubblas från 2004 års nivå fram till 2014. Ett överskådligare system för personalrekrytering och personalförvaltning utvecklas. Inom ekonomi- och personalförvaltningen införs elektronisk kommunikation. Personalens kompetens utvecklas på basis av en strategisk personalplan.

Arbetsredskapen och arbetslokalerna hålls ändamålsenliga med hjälp av tillräckliga investeringar. Laboratorie- och andra tjänster, forskningsskogar, befintligt forskningsmaterial samt fältförsök utnyttjas effektivare än tidigare.

Följande kritiska framgångsfaktorer är viktiga med tanke på resurser och ekonomi:

1. kompetent personal,
2. finansieringsstrukturen,
3. tidsenliga arbetsredskap och arbetslokaler,
4. gemensamt utnyttjande av resurserna tillsammans med andra aktörer,
5. utnyttjande av forskningsmaterial och fältförsök samt
6. produktivitet och kostnadseffektivitet.

Arbetsförmåga och kompetens

En verksamhetskultur som stödjer kompetens och kontinuerligt lärande

I verksamhetskulturen som baserar sig på de gemensamma värderingarna accentueras ett aktivt arbetssätt, kompetens, enhetlighet, gott ledarskap samt en serviceinriktad attityd gentemot intressenterna.

Den kompetenta och motiverade personalen förbinder sig att bedriva vetenskapligt högstående och kundorienterad forskning i enlighet med Metlas målsättningar och att upprätthålla en positiv och serviceinriktad bild av Metla.

Personalens kompetens och arbetsuppgifter utvecklas utifrån en långsiktig strategisk personalplan som bygger på verksamhetens fokusområden. Metla inför och vidareutvecklar ett lönesystem som baserar sig på kravnivåer och personliga prestationer. Ledaregenskaperna hos personer i chefsställning förbättras. Målet är att skapa en verksamhetskultur som stödjer kompetens, kontinuerligt lärande och karriärutveckling hos personalen.

Personalens arbetshälsa utvecklas aktivt med hjälp av personalenkäter. Den interna kommunikationen och systemet för feedback och motivation förbättras.

Följande kritiska framgångsfaktorer är viktiga med tanke på arbetshälsan och kompetensen:

1. upprätthållande och utveckling av kompetensen och arbetsförmågan,
2. rekrytering som kompletterar kompetensen,
3. en ledarskaps- och verksamhetskultur som upprätthåller och stödjer arbetsförmågan,
4. ett fungerande system för feedback och motivation samt
5. tillfredsställelse i arbetet.

Verksamhetsidé | Vision | Värderingar | Strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer | Organisationens prestationsförmåga och funktion | Resurser och ekonomi | Arbetsförmåga och kompetens

Updaterat: 08.03.2011 /KBym  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback