Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Tutkimuksen strategiset vaikuttavuusalueet

Metla edistää tutkimus- ja kehittämisohjelmillaan toimialan vaikuttavuustavoitteita tuottamalla tietoa ja osaamista sekä harjoittamalla tiedon ja teknologian vaihtoa.

Metlan tutkimustoiminnan strateginen päämäärä oli metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan edistäminen, jota strategiset vaikuttavuusalueet ”Metsiin perustuva yritys ja elinkeinotoiminta” ja ”Kestävät metsänkasvatusketjut” tukevat. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistetään ”Metsät ja yhteiskunta” ja ”Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot” -vaikuttavuusalueilla. Laitoksen voimavaroja on kohdennettu em. vaikuttavuusalueiden mukaisesti.

Metla toteutti tutkimus- ja kehittämistehtäviä tutkimusohjelmilla, osallistumalla yhdessä muiden tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa kansallisiin ja EU:n tutkimusohjelmiin, useilla temaattisilla hankeryhmillä ja yksittäisillä tutkimushankkeilla. Metlalla oli vuonna 2013 neljä ohjelmaa ja VTT:n kanssa yhteinen ForestEnergy2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, uutena ohjelmana käynnistettiin ”Metsät ja vesi” -tutkimusohjelma. Lisäksi oli LYNET-ohjelmat ja kaksi FIBIC-SHOK:in ohjelmaa (EffFibre ja FuBio). Uutena yhteistyöohjelmana käynnistyi CLEEN-SHOK:in ”Sustainable Bioenergy Solutions – BEST -ohjelma. Kahden uuden ohjelman ”Puumateriaalit ja –tuotteet biotalouden rakentamisessa” ja ”Metsät moneen käyttöön” -tutkimus- ja kehittämisohjelmien valmistelu aloitettiin.

Metla osallistui Kansallisen metsäohjelman (KMO), Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) ja Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) toteutukseen ja seurantaan.

Metlan viranomaistehtävät perustuvat tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottamaan osaamiseen ja ne toimivat tiedon- ja teknologian siirrossa tuottamalla julkisia palveluita ja asiantuntijatukea.

Vuoden 2013 toiminnasta mainittakoon myös yhteistyö Suomen metsäkeskukseen metsätuhojen seurannan kehittämiseksi ja SMK:n suunnitteluinventoinnin ja VMI:n mittausten yhdistämiseksi. Tilastotuotannossa teollisuuspuun kauppatilastoinnin kattavuus parantui.
Tiedon ja teknologian siirtoa tehostettiin rakentamalla ”Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut” -ohjelmassa toimintamalli, jossa tutkimusohjelmissa tuotetusta tiedosta tunnistetaan ja jatkokehitetään tuote- ja palveluideoita.

Muutokset Metlan tutkimuksen strategisilla vaikuttavuusalueilla olivat vuoden 2013 aikana melko pieniä. Viranomaispalveluiden kustannukset alenivat yli miljoona euroa vuodesta 2012. Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan tuottotavoitteet ylitettiin. Tiedon ja teknologian siirron sekä asiantuntijapalveluiden tuotosten tavoitemäärä ylittyi.

Lisätietoa Metlan tutkimuksesta