Palvelut

Metinfo – Metsätietopalvelut

Metinfo tarjoaa käyttöösi

Lisätietoja: http://www.metla.fi/metinfo/

Metinfon palvelutarjontaa kehitetään jatkuvasti ja uutta tulee lisää:
Vuonna 2013 palvelutarjontaan tuli muun muassa Suotyypit ja turvekankaat –opas, joka esittelee valokuvien, tekstien ja graafien avulla luonnontilaiset suotyypit ja ojitusaluemetsien turvekangastyypit. Opas soveltuu metsä- ja ympäristöalan sekä biologian opetukseen ja itseopiskeluun.
Lisätietoa: http://www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/suotyypit/

VMIn metsävarakartat

2013 Metla avasi vuoden 2011 tilannetta vastaavat monilähdeinventointiin perustuvat metsävarakarttansa julkisesti katseltaviksi Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen paikkatietopalvelun kautta ja ladattavaksi Metlan tiedostopalvelun kautta. Tiedot ovat jatkoa marraskuussa 2012 avatuille vuotta 2009 vastaaville tiedoille.
Lisätietoa:  http://kartta.metla.fi/index.html ja  http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta

Metlan laboratoriot

Metlan laboratorioiden analytiikka kattaa laaja-alaisesti eri menetelmiä kuten epäorgaanista ja orgaanista kemiaa, biokemiaa, mikrobiologiaa, molekyylibiologiaa, puufysiologiaa ja -anatomiaa sekä fysiikkaa. Laboratoriotoiminta palvelee pääasiassa Metlan tutkimushankkeita asaintuntemuksella, analyyseillä ja menetelmäkehityksellä, mutta mahdollisuuksien mukaan analyysipalveluja tarjotaan myös ulkopuolisille asiakkaille.
Metlan laboratoriot ovat osa Lynet-laboratoriopalveluja ja toimintaa kehitetään yhteistyössä muiden Lynet-laitosten laboratorioiden kanssa. Rovaniemellä sijaitseva ryhmä tuottaa laboratoriopalveluja myös Lapin Ely-keskukselle ja MTT:lle.
Lisätietoja: http://www.metla.fi/palvelut/laboratorio/

Kirjasto/Tietopalvelu

Metlan tietopalvelu palvelee hankkimalla, tallentamalla ja välittämällä tutkimuslaitoksessa tarvittavaa kirjallisuutta ja muuta tietoaineistoa sekä koordinoi ja ohjaa Metlan kirjastotoimintaa.
Metla tuottaa tutkimustietoon ja asiantuntemukseensa perustuvia tietopalveluita metsäalan tarpeisiin ja vastaa siten osaltaan metsäalan tietohuollon toimivuudesta.
Osa tietopalveluista ja -tuotteista on asiakkaalle maksullisia; hinnoittelu perustuu valtion maksuperustelakiin. Osa Metlan tietopalveluista on lailla tai asetuksella Metlalle annettuja viranomaistehtäviä.
Lisätietoja: http://www.metla.fi/palvelut/kirjasto/

Metlan kuva-arkisto

Metlan valokuva-arkistossa on yli 70 000 valokuvaa. Vanhimmat kuvat ovat 1900-luvun alusta eri tutkijoiden kuvaamina.  Kuvien avulla voi hahmottaa suomalaisen metsän ja metsäntutkimuksen kehittymistä ja muutosta. Ne myös auttavat havainnollistamaan ja konkretisoimaan metsäluonnon ilmiöitä ja metsäntutkimuksen toteutusta ja tuloksia.
Kuva-arkiston yhteystiedot:
Erkki Oksanen
puh. 029 532 2042
Sähköposti: erkki.oksanen(a)metla.fi
Internet: http://www.metla.fi/palvelut/av/

Tutkimusmetsät

Koko maan kattavaan tutkimusmetsäverkkoon kuuluu tällä hetkellä noin 30 000 hehtaaria maa- ja vesialueita eri kasvillisuus- ja ilmastovyöhykkeiltä. Tutkimusmetsissä kävijä voi tutustua metsäntutkimukseen ja sen tuloksiin, erilaisiin puulajeihin ja metsäluontoon. Luontopolut ja kokeiden esittelyt tarjoavat mahdollisuuden metsätiedon syventämiseen ja luonnonharrastukseen.
Tutkimusmetsät ovat Metsähallituksen hallinnoimia alueita, joilla toimitaan Metlan ohjeiden mukaisesti.
Lisätietoja: http://www.metla.fi/metsat/

Tilaustutkimukset ja muut asiakaskohtaiset asiantuntijapalvelut

Metlan asiantuntemus, tutkimusteknologia ja osaava henkilöstö ovat käytettävissä asiakkaiden tilauksesta tehtäviin tutkimuksiin sekä muihin asiakkaiden tarpeista lähteviin palveluihin kuten koulutus- ja konsultointitehtäviin.
Tilauspalvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Samalla sovitaan hankkeisiin liittyvistä toteutusperiaatteista, tulosten julkaisusta sekä syntyvien aineistojen omistus- ja hallintakysymyksistä
Lisätietoja: http://www.metla.fi/palvelut/palvelut-tilaustutkimukset.htm

Maksullinen palvelutoiminta

Metlan maksullisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2013 yhteensä 2,735 miljoonaa euroa, josta myyntitoiminnan tuotot olivat 2,720 miljoonaa euroa. Loppuosa maksullisen toiminnan tuotoista kertyi vuokratuloista.

Myyntitoiminnan tuotot koostuivat tilaustutkimuksista ja asiantuntijapalveluista (73%), analyysi- ja testauspalveluista (12 %), siemen-, varte- ja taimimyynnistä (10 %) sekä julkaisumyynnistä, valokuvapalveluista, atk-ohjelmien lisenssituloista ja koulutus- ja kurssitoiminnasta (5 %).
Metlan maksullisen myyntitoiminnan tuotoista lähes puolet tuli yrityksiltä. Yrityksiltä saatiin suurimmat tuotot tilaustutkimuksista, asiantuntijapalveluista sekä vartteiden ja taimien myynnistä. Valtion virastot ja laitokset olivat toiseksi suurin asiakasryhmä. Valtion virastot ja laitokset ostivat pääosin tilaustutkimuksia sekä analyysi- ja testaustoiminnan palveluja. Metsäkeskukset, yliopistot ja korkeakoulut, yhdistykset, säätiöt ja muut talousarviotalouden ulkopuoliset yhteisöt olivat kolmanneksi suurin asiakasryhmä. Tältäkin asiakasryhmältä kertyi eniten tuottoja tilaustutkimuksista ja lisäksi tuottoja saatiin taimien myynnistä ja asiantuntijapalveluista. Kunnat ostivat julkaisuja, tilaustutkimuksia sekä analyysi- ja testauspalveluja. Myös yksityishenkilöille myytiin julkaisuja, sekä lisäksi taimia, siemeniä ja jonkin verran tilaustutkimuksia.
Lisätietoja: http://www.metla.fi/palvelut