Kuva: Metla/Erkki Oksanen

LYNET yhteistyö

Lynet on maa- ja metsätalousministeriön alainen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä. Lynetin jäsenorganisaatiot ovat Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Geodeettinen laitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).
http://www.lynet.fi/

LYNETin johdossa johtoryhmän puheenjohtajana vuonna 2013 toimi Jarkko Koskinen Geodeettisesta laitoksesta

Lynet uutisia 2013

LYNETissä on valmisteltiin  vuoden 2013 aikana yhteistä toimintasuunnitelmaa LYNETin aineistopolitiikan toimeenpanemiseksi ja seurantatiedon tuottamisen kehittämiseksi. Tavoitteena on rakentaa hankkeita, joilla tiedon jatkokäyttöä saadaan edistettyä myös nopealla aikavälillä ja rakenteellisen myllerryksen keskellä.

LYNETin johtoryhmä linjasi kevään 2013 kokouksessaan, että henkilökierrosta rakennetaan osaamisen kehittämisen väline LYNETiin. Henkilöstökierrossa on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan, esimerkiksi oppia uusia menetelmiä, työkaluja tai toimintatapoja.

LYNETin Kestävä ruokajärjestelmä – tutkimusohjelma on aloittanut toimintaansa vuoden 2013 aikana. Ohjelmassa ovat mukana Evira, MTT, RKTL ja SYKE, ja ohjelma vetää Erikoistutkija Pirkko Tuominen Evirasta. LYNETin tutkimusohjelmilla pyritään parantamaan kilpailukykyä tutkimusrahoituksessa, vastaamaan päätöksenteon ja muiden asiakkaiden laaja-alaisiin tietotarpeisiin ja edistämään uusien tutkimuskysymysten esiin nostamista.

Myös työt LYNETin laajentumispäätöksen toteuttamiseksi on aloitettu. Keskustelut tulevien LYNET-laitosten kanssa aloitetaan joulukuussa tutkimusjohtajien voimin, vuoden vaihteen tienoilla keskusteluja jatketaan kansliapäälliköiden ja laitosten ylijohtajien ja pääjohtajien kanssa.

Tapahtumia 2013

- 5.9. LYNET – yhteenliittymä järjesti työntekijöilleen kesäretken Jokioisten ja Loimaan alueella. Kesäpäivän tavoitteena oli, että laitosten henkilökunta tutustuu toisiinsa ja toistensa työhön. Tämä on myös erinomainen tilaisuus tulevan Luonnonvarakeskuksen henkilöstölle tutustua tuleviin työkavereihin ja yhteen Luonnonvarakeskuksen suurimmista toimipaikoista.
- 6.11. Lynet-laitosten KEHY-seminaariin kokoontui yli 30 tutkijaa keskustelemaan jo menossa ja kehitteillä olevista kehitysyhteistyöhankkeista. Seminaarissa pohdittiin tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksista kehitystutkimuksen saralla eri tutkimuslaitosten kesken. Seminaariin osallistuneissa LYNET-laitoksissa, eli MTT:ssä, Metlassa, RKTL:ssä ja SYKE:ssä, on tällä hetkellä käynnissä yli 20 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
- 21.11.LYNET-laitosten yhteisessä talous- ja yhteiskuntatieteilijöiden seminaarissa oli teemana riskit. Seminaarissa tarkasteltiin, miten meillä LYNET-laitoksissa on lähestytty riskin käsitettä ja millaisia käytännön tutkimuskysymyksiä aiheesta on ollut esillä.

LYNET:in yhteiset tutkimusohjelmat

Biotalouden tutkimusohjelma (2011 - 2015), ohjelman vastuuhenkilö Leena Paavilainen (Metla). Tärkeimpiä Biotalous-tutkimusohjelman uusia hankkeita oli Valtioneuvoston kanslian hallitusohjelman toimeenpanoon sekä tulevaisuusselonteon tietotarpeisiin tilaama synteesiraportti ”Vihreän talouden mahdollisuuksista”.

Ilmastonmuutos –tutkimusohjelma (2011 – 2015), ohjelman vastuuhenkilö Mikael Hildén (SYKE). Ohjelman keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat:.
- Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on ekosysteemeihin ja ekosysteemipalveluihin metsissä, maatalousympäristöissä ja vesistöissä ja mitä yhteiskunnallisia muutoksia liittyy niihin?
- Miten voidaan arvioida ekosysteemien ja yhteiskuntien haavoittuvuutta ja muutoksensietokykyä ilmastonmuutokselle?
- Mitä vaikutuksia hillintäpolitiikalla ja -toimenpiteillä on luontoon, aineiden kiertoon, talouteen ja yhteiskuntakehitykseen? Miten sopeutuminen toteutuu, mitkä tekijät ovat sopeutumisen onnistumisen kannalta avainasemassa?

Kestävä maankäyttö (2011 - 2014), vastuuhenkilö Hilkka Vihinen (MTT).
Kestävä maankäyttö -tutkimusohjelma tähtää kokonaisvaltaiseen näkemykseen hyvinvointia sekä tilan ja luonnonvarojen hyödyntämistä kestävästi mahdollistavasta maankäytöstä.

Itämeri-tutkimusohjelma (2011 - 2015), ohjelman vastuuhenkilö Jouni Lehtoranta (SYKE). Ohjelma keskittyy meren hyvän tilan saavuttamiseksi kolmeen teemaan:
- Itämeren rehevöittävien ja haitallisten aineiden kuormituksen ja rehevöitymishaittojen vähentämisen kustannustehokkaat keinot,
- Merialuesuunnittelun tietopohjan vahvistaminen ja menetelmäkehitys,
- Itämereen kohdistuvien merkittävien ympäristövahinkoriskien tutkimus

Näiden tutkimusohjelmien lisäksi on käynnissä Tilasto-ohjelma (2010–2015), johon osallistuvat Metlan lisäksi RKTL, SYKE ja MTT sekä yhteenliittymän ulkopuolelta Tilastokeskus ja Tike.
LYNETin tilastoryhmä käynnisti luonnonvaratilastojen vertaisarvioinnin (läpivalaisun), jonka tavoitteina on tilastotoimen laadun kehittäminen ja yhteisten hyvien toimintatapojen omaksuminen luonnonvarojen tilastoinnissa.

Lisätietoa:
http://www.lynet.fi/