Vuonna 2004 raportoidut päättyneet hankkeet

>

Tämän sivun linkit johtavat Metlan vuosikertomukseen 2004.

Metsäympäristön tietovarannot, laskelmat ja mallit

Valtakunnan metsien 10. inventointi Valtakunnan metsien 10. inventointi
Simulointiin ja optimointiin perustuva integroitu... Simulointiin ja optimointiin perustuva integroitu metsätalouden suunnittelumenetelmä
Harvennusmännyn käytön edellytykset ja ... Harvennusmännyn käytön edellytykset ja mahdollisuudet
Puutuotteilla Saksassa lisämarkkinoita Puutuotteille Saksassa lisämarkkinoita
Suometsien kasvu- ja kasvatusmallit Suometsien kasvu- ja kasvatusmallit
Suometsien hakkuumahdollisuudet ja... Suometsien hakkuumahdollisuudet ja metsien kehitysvaihtoehdot
Suontutkimuksen pysyvät kenttäkokeet ja... Suontutkimuksen pysyvät kenttäkokeet ja aineistotietokannat
Kasvihuonekaasujen taseet ja hiilinielu Kasvihuonekaasujen taseet ja hiilinielu
Metsien hiilinielu ja Kioton sopimuksen toteuttamisen... Metsien hiiinielu ja Kioton sopimuksen toteuttamisen taloudelliset kustannukset
Malli metsien käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksista... Malli metsien käsittelyvaihtoehtojen vaikutuksista vesistöön
Ihmistoiminnan vaikutus Pechoran... Ihmistoiminnan vaikutus Pechoran alueen monimuotoisuuteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttaman kasvillisuusmuutoksen... Ilmastonmuutoksen aiheuttaman kasvillisuusmuutoksen spatiaalinen mallitus
MOTTI-ohjelmisto testikäytössä... MOTTI-ohjelmisto testikäytössä metsäorganisaatioissa
Metsähakkeen ja pilkkeiden asiakaslähtöinen... Metsähakkeen ja pilkkeiden asiakaslähtöinen verkkokauppa ja logistiikka
Puun kasvuvaihtelu lyhyellä aikavälillä Puun kasvuvaihtelu lyhyellä aikavälillä
Metsänuudistamisen seurantamenetelmä ja... Metsänuudistamisen seurantamenetelmä ja uudistamistuloksen mittaaminen
Mallit, suunnittelu ja päätöstuki metsän eri... Mallit, suunnittelu ja päätöstuki metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa

 

Metsäekosysteemit ja metsien käyttö

Boorin puute aiheuttaa kuusikoiden kasvuhäiriöitä

Luontaisen taimettumisen ekologiset perusteet ja ennustettavuus
Kylvön ja maanmuokkauksen kehittäminen
Maan lämpötilan vaikutus metsäpuiden hiilen ja typen allokaatioon ja veden kuljetukseen
Haavan taudit
Hieskoivikoiden uudistaminen Pohjanmaan ojitusalueilla
Metsäpuiden lisääntymisdynamiikan vaikutus geneettiseen monimuotoisuuteen
Metsäpuiden perintöaineksen tutkimus ja säilytys biotekniikan menetelmin
Rauduskoivun sopeutuminen ilmastoon ja kasvun maantieteellinen vaihtelu
Suonpohjien ja suopeltojen metsitys
Metsitettyjen peltojen hiilivarasto
Pintakasvillisuuden kilpailu metsitetyillä pelloilla
Paakkutaimien kesäistutus
Osallistava suunnittelu eri omistajaryhmien metsissä
Metsien julkishyödykkeiden tarjonnan ohjauskeinot
Metsä- ja suokasvillisuuden muutokset Suomessa 1950-luvulta nykypäivään
Biohajoavien öljyjen aiheuttamat ongelmat metsäkoneissa ja luonnossa
Turvemaiden puunkorjuun kehittäminen
Puuston ravinnetalouden hoito turvemailla
Turpeen typen vapautumiseen vaikuttavat tekijät ja typen merkitys puuston kehitykselle
Ojitettujen turvemaiden puutavaran laatu
Hakkuiden vaikutus puuston ravinnetilaan ja kehitykseen ojitetuilla soilla
Päätehakkuun vaikutus kangasmetsän vesi-, hiili- ja ravinnevirtoihin ja -varastoihin
Hirvieläinten vaikutus metsän käyttöön ja tuhojen torjunta
  Päivitetty:   03.08.2005/REsk  Metla : Tutkimus : Tutkimushankkeet   Palaute Metlan etusivulle