N:o 845/2012

>
 Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista


Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Metsäntutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäntutkimuslaitos perii valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentin mukaisesti suoritteen omakustannusarvoa alemman maksun metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) mukaista hyväksymistä haettaessa vaadittavasta biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden testaamisesta, kun kyseessä on kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukainen kasvinsuojeluaine. Perittävä maksu on 2200 euroa.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Metsäntutkimuslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut ja muut painotuotteet;

2) tilauksesta tehtävät tutkimukset ja selvitykset;

3) tutkimus- ja muiden aineistojen muokkaaminen sekä siitä syntyvät suoritteet;

4) analyysipalvelut ja testaustoiminta;

5) asiantuntija-, neuvonta-, koulutus- ja kurssipalvelut;

6) tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttaminen tilauksesta ulkopuolisille;

7) metsä- ja erikoispuiden siementen ja taimien sekä puutavaran myynti, sekä pluspuuvartteiden sopimuskasvatus siemenviljelyksiä varten;

8) valokuvat;

9) muut tilaukseen perustuvat erikseen määritellyt suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta ja 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Metsäntutkimuslaitos noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2014.

  Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Maija Kaukonen

  Päivitetty:   19.5.2011/KBym  Metla : Esittely :  Lait ja säädökset   Palaute Metlan etusivulle