N:o 1114/1999

>
 Laki

Metsäntutkimuslaitoksesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Metsäntutkimuslaitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen valtion laitos. Luonnonsuojelualueiden osalta tutkimuslaitosta ohjaa ympäristöministeriö.

2 §
Tutkimuslaitoksen tehtävä

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävistä säädetään tarkemmin asetuksella.

3 §
Johtokunta

Metsäntutkimuslaitoksessa on johtokunta, jonka asettamisesta, toimikaudesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

4 §
Alueiden hoito ja käyttö

Metsäntutkimuslaitos hoitaa ja käyttää hallinnassaan olevia alueita tutkimustoiminnan tarpeiden mukaisesti ottaen huomioon myös alueiden muut käyttömuodot.

5 §
Sopimusten tekeminen

Metsäntutkimuslaitoksella on oikeus talousarvion rajoissa tehdä sopimuksia tehtäviensä suorittamiseksi.

6 §
Lahjoitusten vastaanottaminen

Metsäntutkimuslaitoksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

7 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Tällä lailla kumotaan metsäntutkimuslaitoksesta 29 päivänä heinäkuuta 1976 annettu laki (653/1976) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta toimii tämän lain mukaisena johtokuntana, kunnes uusi johtokunta on nimitetty.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri Erkki Tuomioja

  Päivitetty:   22.7.2004/EEer  Metla : Esittely :  Lait ja säädökset   Palaute Metlan etusivulle