Asetus N:o 1140/1999

>

på svenska

Muutettu 22.9.2005 762/2005, 12.2.2009 80/2009 sekä 22.10.2009 798/2009

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Asetus

Metsäntutkimuslaitoksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään Metsäntutkimuslaitoksesta 3 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1114/1999) 2, 3 ja 7 §:n nojalla:

1 §

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävät

Laissa säädetyn tehtävänsä toteuttamiseksi Metsäntutkimuslaitos:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimustoimintaa ja siihen perustuvaa tietotuotantoa;
2) edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä sekä kehittää tutkimusalansa kotimaista ja kansainvälistä yhteistoimintaa;
3) harjoittaa tutkimukseen liittyvää palvelutoimintaa;
4) huolehtii metsänjalostustoiminnasta;
5) hoitaa hallinnassaan olevia tutkimus- ja luonnonsuojelualueita;
6) seuraa metsävarojen ja metsien terveydentilan kehitystä;
7) hoitaa muut laissa ja asetuksessa säädetyt tehtävät; sekä
8) hoitaa ne tehtävät, jotka asianomainen ministeriö sille erikseen antaa.

2 §

Johtokunta

Tutkimuslaitoksessa on johtokunta, johon kuuluu ylijohtaja ja enintään seitsemän muuta laitoksen tehtäväalaa tuntevaa jäsentä, joista yhden tulee edustaa tutkimuslaitoksen henkilöstöä.

Valtioneuvosto nimittää johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunta ohjaa ja valvoo tutkimuslaitoksen toimintaa.

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää tutkimuslaitoksen toimintalinjoista ja tavoitteista;
2) vahvistaa tutkimuslaitoksen työjärjestys, jollei johtokunta anna sitä ylijohtajan vahvistettavaksi;
3) päättää tutkimuslaitoksen talous- ja toimintasuunnitelmasta, talousarvioehdotuksesta, budjettirahoituksen suuntaamisesta asianomaisen ministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden puitteissa, vuotuisesta toimintasuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksymisestä;
4) päättää professorin virkojen tehtäväalat sekä nimittää tutkimusjohtaja, hallintojohtaja, professori, tutkimuskeskuksen johtaja ja tutkimusaseman johtaja;
5) päättää johtokunnan nimitystoimivaltaan kuuluvan viran perustamisesta, lakkauttamisesta, viran nimen ja tehtäväpiirin muuttamisesta sekä viran siirtämisestä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä;
6) päättää tutkimus- ja luonnonsuojelualueiden käyttöperiaatteet;
7) päättää neuvottelukuntien asettamisesta ja niiden tehtävistä;
8) päättää muista tutkimuslaitoksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista;
9) määrätä ylijohtajan sijaiset; sekä
10) käsitellä ne muut asiat, jotka johtokunnan puheenjohtaja, ylijohtaja tai kaksi johtokunnan jäsentä esittävät käsiteltäviksi.

4 §

Johtokunnan kokoontuminen ja päätöksenteko

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

5 §

Hoitokunta

Yhtä tai useampaa tulosyksikköä varten tutkimuslaitos voi asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan hoitokunnan, jonka tehtävistä, kokoonpanosta sekä jäsenten ja sihteerin määräämisestä ja muusta toiminnan järjestelystä määrätään työjärjestyksessä. Hoitokunnista on voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

6 §

Henkilöstö

Tutkimuslaitoksen päällikkönä on ylijohtaja.

Tutkimuslaitoksessa on tutkimusjohtajan, hallintojohtajan ja professorin virkoja. Tutkimuslaitoksessa voi olla tutkimuskeskuksen johtajan ja tutkimusaseman johtajan virkoja sekä muuta virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Ylijohtajalla ja tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

7 §

Ylijohtajan tehtävät

Ylijohtaja johtaa, valvoo ja kehittää tutkimuslaitoksen toimintaa ja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja laitokselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

8 §

Asioiden ratkaiseminen

Tutkimuslaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, ylijohtaja tai muu henkilö sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään tai työjärjestyksessä taikka sen nojalla määrätään.

Ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka eivät kuulu johtokunnalle tai joita ei ole työjärjestyksessä tai sen nojalla siirretty muun henkilön ratkaistavaksi.

Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun henkilön ratkaistava.

Johtokunta, ylijohtaja, tutkimusjohtaja ja hallintojohtaja ratkaisevat asian esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä asiat voidaan ratkaista ilman esittelyä.

9 §

Kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajalta vaaditaan käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja aikaisempaa johtamiskokemusta sekä tutkimusjohtajalta, hallintojohtajalta, tutkimuskeskuksen johtajalta ja tutkimusaseman johtajalta tehtävien edellyttämää, käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) ylijohtajalta tohtorin tutkinto, perehtyneisyys metsäntutkimukseen sekä käytännön metsätalouden ja hallinnon tuntemusta;
2) tutkimusjohtajalta tohtorin tutkinto, hyvä perehtyneisyys metsäntutkimukseen ja hallinnon tuntemusta;
3) professorilta tohtorin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;
4) hallintojohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin; sekä
5) tutkimuskeskuksen johtajalta ja tutkimusaseman johtajalta tohtorin tutkinto tai lisensiaatin tutkinto ja perehtyneisyyttä metsäntutkimukseen sekä käytännön metsätalouden ja hallinnon tuntemusta.

10 §

Virkojen ja tehtävien täyttäminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Tutkimusjohtajan, hallintojohtajan, professorin, tutkimuskeskuksen johtajan ja tutkimusaseman johtajan nimittää tutkimuslaitoksen johtokunta.

Tutkimusjohtajan virka täytetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Professorin virka voidaan täyttää myös määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Muun kuin 1 ja 2 momentissa mainitun virkamiehen nimittämisestä ja työsuhteisen henkilön ottamisesta määrätään työjärjestyksessä.

11§

Virkavapaus

Virkavapauden myöntää:

1) ylijohtajalle enintään vuodeksi maa- ja metsätalousministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvosto;
2) tutkimusjohtajalle, hallintojohtajalle, professorille, tutkimuskeskuksen johtajalle ja tutkimusaseman johtajalle enintään vuodeksi ylijohtaja ja yli vuodeksi johtokunta; sekä
3) muulle virkamiehelle ylijohtaja tai muu työjärjestyksessä mainittu henkilö.

Sellaisen virkavapauden myöntämisestä, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, määrätään työjärjestyksessä.

12 §

Sijaisuudet

Viran hoidosta virkavapauden aikana taikka viran ollessa avoinna päättää virkavapauden myöntäjä.

13 §

Ulkopuoliset tutkijat

Tutkimuslaitokseen voidaan ottaa määräajaksi ulkopuolisia tutkijoita, jotka voivat hyödyntää tutkimuslaitoksen myöntämiä tutkimusmahdollisuuksia. Ulkopuoliset tutkijat eivät ole palvelussuhteessa tutkimuslaitokseen eivätkä saa siltä palkkaa.

Ulkopuolisen tutkijan ottamisen ehdoista ja asemasta määrätään työjärjestyksessä.

14 §

Valtion edustaminen

Tutkimuslaitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä välimiesmenettelyssä ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tutkimuslaitosta koskevissa asioissa.

15 §

Työjärjestys

Työjärjestyksessä annetaan tarvittavat määräykset tutkimuslaitoksen organisaatiosta, yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta ja laitoksen toiminnan muusta järjestelystä.

16 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan nimittää virkaan tai ottaa työsuhteeseen Metsänjalostussäätiöstä siirtyvät henkilöt sekä ryhtyä muihin asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut virat ja tehtävät voidaan ensi kertaa täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI
AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Lähde: Finlex

  Päivitetty:   30.9.2005/JSaa  Metla : Esittely :  Lait ja säädökset   Palaute Metlan etusivulle