Förordning N:o 1140/1999

>

suomeksi

Förendrad 22.9.2005 762/2005 och 12.2.2009 80/2009

Förordning

om Skogsforskningsinstitutet

Given i Helsingfors den 9 december 1999


På föredragning av jord- och skogsbruksministern föreskrivs med stöd av 2, 3 och 7 § lagen den 3 december 1999 om Skogsforskningsinstitutet (1114/1999):

1 §

Skogsforskningsinstitutets uppgifter

För att fullgöra den uppgift som föreskrivs i lagen skall Skogsforskningsinstitutet

1) bedriva vetenskaplig forskning och därpå baserad informationsproduktion,
2) främja utnyttjandet av forskningsresultaten samt utveckla det nationella och internationella samarbetet inom sitt forskningsområde,
3) bedriva serviceverksamhet i anslutning till forskningen,
4) sköta skogsträdsförädlingsverksamheten,
5) sköta de forsknings- och naturskyddsområden som det har i sin besittning,
6) följa utvecklingen av skogsresurserna och skogarnas hälsotillstånd,
7) sköta övriga uppgifter som föreskrivs i lag och förordning, samt
8) sköta de uppgifter som vederbörande ministerium särskilt anförtror institutet.

2 §

Direktion

Forskningsinstitutet har en direktion. Till direktionen hör överdirektören och högst sju andra medlemmar med kännedom om institutets uppgiftsområde, av vilka en skall representera forskningsinstitutets personal.

Statsrådet utnämner direktionens medlemmar för tre år i sänder och utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

3 §

Direktionens uppgifter

Direktionen styr och övervakar forskningsinstitutets verksamhet.

Direktionen har till uppgift att

1) uppställa mål för forskningsinstitutets verksamhet och besluta om riktlinjerna för denna,
2) fastställa forskningsinstitutets arbetsordning, om direktionen inte låter överdirektören fastställa den,
3) besluta om forskningsinstitutets verksamhets- och ekonomiplan, förslaget till budget, fördelningen av de budgetmedel som tilldelas forskningsinstitutet med iakttagande av de resultatmål som den avtalat om med vederbörande ministerium, den årliga verksamhetsplanen samt om godkännande av bokslutet och verksamhetsberättelsen i anslutning till det,
4) besluta om professorstjänsternas uppgiftsområden samt utnämna forskningsdirektören, förvaltningsdirektören, professorerna samt direktörerna för forskningscentralerna och forskningsstationerna,
5) besluta om inrättande och indragning av tjänster som omfattas av direktionens utnämningsbefogenhet, om ändring av tjänstebenämningar och uppgiftsområden samt om överföring av tjänster, om något annat inte föreskrivs i arbetsordningen,
6) besluta om användningsprinciperna för forsknings- och naturskyddsområdena,
7) besluta om tillsättande av delegationer och om deras uppgifter,
8) besluta om andra för forskningsinstitutet vittbärande och principiellt viktiga ärenden,
9) förordna ställföreträdare för överdirektören, samt
10) behandla de övriga ärenden som direktionens ordförande, överdirektören eller två direktionsmedlemmar lägger fram till behandling.

4 §

Direktionens sammanträden och beslutsfattande

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då ordföranden har förhinder, på kallelse av vice ordföranden.

Direktionen är beslutför då förutom mötesordföranden minst tre andra medlemmar är närvarande.

Direktionens beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika blir direktionens beslut det förslag som mötets ordförande har understött.

5 §

Förvaltningsnämnd

För en eller flera resultatenheter kan forskningsinstitutet tillsätta en förvaltningsnämnd för tre år i sänder. Om förvaltningsnämndens uppgifter, sammansättning och utnämnande av medlemmar och sekreterare samt om ordnande av den övriga verksamheten bestäms i arbetsordningen. Om förvaltningsnämnderna gäller vad som föreskrivs om statens kommitte´er.

6 §

Personal

Chef för forskningsinstitutet är en överdirektör.

Vid forskningsinstitutet finns tjänster som forskningsdirektör, förvaltningsdirektör och professor. Vid forskningsinstitutet kan finnas tjänster som direktör för en forskningscentral och direktör för en forskningsstation samt övrig personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

Överdirektören och forskningsdirektören har professors titel.

7 §

Överdirektörens uppgifter

Överdirektören leder, övervakar och utvecklar forskningsinstitutets verksamhet och svarar för att verksamheten ger resultat och för att de resultatmål som uppställts för forskningsinstitutet uppnås.

8 §

Avgörande av ärenden

De ärenden som ankommer på forskningsinstitutet avgörs av direktionen, överdirektören eller av någon annan tjänsteman enligt vad som bestäms i denna förordning eller i arbetsordningen eller med stöd av den.

Överdirektören avgör de ärenden som inte ankommer på direktionen eller som inte i arbetsordningen eller med stöd av den överförts på någon.

Överdirektören kan i enskilda fall förbehålla sig avgörandet i ett ärende som annars skall avgöras av någon annan.

Direktionen, överdirektören, forskningsdirektören och förvaltningsdirektören avgör ärenden på föredragning. I arbetsordningen bestäms vilka ärenden som kan avgöras utan föredragning.

9 §

Behörighetskrav

Av överdirektören krävs i praktiken visad ledarförmåga och tidigare erfarenhet av ledarskap och av forskningsdirektören, förvaltningsdirektören, direktören för en forskningscentral och direktören för en forskningsstation sådan i praktiken visad ledarförmåga som deras uppgifter förutsätter.

Dessutom krävs

1) av överdirektören doktorsexamen, förtrogenhet med skogsforskning samt kännedom om praktiskt skogsbruk och administration,
2) av forskningsdirektören doktorsexamen, god förtrogenhet med skogsforskning och kännedom om administration,
3) av professor doktorsexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,
4) av förvaltningsdirektören högre högskoleexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter, samt
5) av direktören för en forskningscentral och direktören för en forskningsstation doktorsexamen eller licentiatexamen och förtrogenhet med skogsforskning samt kännedom om praktiskt skogsbruk och administration.

10 §

Tillsättning av tjänster och uppgifter

Överdirektören utnämns av statsrådet.

Forskningsdirektören, förvaltningsdirektören, professorerna och direktörerna för forskningscentralerna och forskningsstationerna utnämns av forskningsinstitutets direktion.

Tjänsten som forskningsdirektör besätts för viss tid, högst fem år i sänder. Tjänsten som professor kan också besättas för viss tid, högst fem år i sänder.

Om utnämning av andra tjänstemän än de som nämns i 1 och 2 mom. och om anställning av personer i arbetsförhållande bestäms i arbetsordningen.

11 §

Tjänstledighet

Tjänstledighet beviljas

1) överdirektören för högst ett år av jord- och skogsbruksministeriet och för längre tid än ett år av statsrådet,
2) forskningsdirektören, förvaltningsdirektören, professorerna och direktörerna för forskningscentralerna och forskningsstationerna för högst ett år av överdirektören och för längre tid än ett år av direktionen, samt
3) övriga tjänstemän av överdirektören eller någon annan som nämns i arbetsordningen.

Om beviljande av sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag, förordning eller tjänstekollektivavtal bestäms i arbetsordningen.

12 §

Vikariat

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet eller när tjänsten är vakant beslutar den som beviljar tjänstledigheten.

13 §

Utomstående forskare

Forskningsinstitutet kan för viss tid ta emot utomstående forskare, som kan använda de möjligheter till forskning som forskningsinstitutet erbjuder. Utomstående forskare är inte anställda av forskningsinstitutet och får ingen lön av institutet.

Om villkoren för mottagande av utomstående forskare och om forskarnas ställning bestäms i arbetsordningen.

14 §

Företrädande av staten

Forskningsinstitutet kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar och andra ämbetsverk samt vid skiljeförfarande och förrätningar i alla ärenden som ankommer på forskningsinstitutet. [käännös korjattu 16.10.2001]

15 §

Arbetsordning

I arbetsordningen utfärdas nödvändiga bestämmelser om forskningsinstitutets organisation, verksamhetsenheternas och personalens uppgifter, avgörandet av ärenden och organiseringen av forskningsinstitutets arbete i övrigt.

16 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

De personer som överförs från Stiftelsen för skogsträdsförädling får utnämnas till en tjänst eller anställas och andra åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter vidtas innan förordningen träder i kraft.

De tjänster och uppgifter som avses i 2 mom. kan första gången besättas utan att de ledigförklaras.

Vid besättandet av en tjänst som har ledigförklarats innan denna förordning har trätt i kraft iakttas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Lähde: Finlex

  Päivitetty:   30.9.2005/JSaa  Metla : Esittely :  Lait ja säädökset   Palaute Metlan etusivulle