Ajantaisaistettu
asetus N:o 1140/1999

>

Se även på svenska

Tähän versioon on täydennetty Valtionenvoston asetuksissa 22.9.2005 762/2005, 12.2.2009 80/2009 sekä 22.10.2009 798/2009 tehdyt muutokset.

(alkuperäinen asetus)


Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Asetus

Metsäntutkimuslaitoksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään Metsäntutkimuslaitoksesta 3 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1114/1999) 2, 3 ja 7 §:n nojalla:

1 §

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävät
[muutettu 798/2009]

Laissa säädetyn tehtävänsä toteuttamiseksi Metsäntutkimuslaitos:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistyötä;
2) tuottaa tietoa ja palveluja sekä harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa;
3) kehittää tutkimusalansa kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä ennakoi alansa kehitystä;
4) huolehtii tutkimustoiminnan pitkäaikaisista kenttäkokeista, tutkimusmateriaaleista ja tietovarannoista;
5) seuraa metsävarojen, metsien terveydentilan ja metsien hyödyntämisen kehitystä, huolehtii metsänjalostustoiminnasta sekä tuottaa tiedot metsätilastoja varten;
6) hoitaa muut laissa ja asetuksessa säädetyt tehtävät;
7) hoitaa ne tehtävät, jotka maa- ja metsätalousministeriö sille erikseen antaa.

2 §


Johtokunta
[muutettu 80/2009]

Tutkimuslaitoksessa on johtokunta, johon kuuluu enintään seitsemän laitoksen tehtäväalaa tuntevaa jäsentä, joista yhden tulee edustaa tutkimuslaitoksen henkilöstöä.

Valtioneuvosto nimittää johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §

Johtokunnan tehtävät
[muutettu 798/2009]

Johtokunta ohjaa ja valvoo tutkimuslaitoksen toimintaa.
Johtokunnan tehtävänä on:
1) päättää tutkimuslaitoksen toimintalinjoista ja tavoitteista;
2) vahvistaa tutkimuslaitoksen työjärjestys, jollei johtokunta anna sitä ylijohtajan vahvistettavaksi;
3) päättää tutkimuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarvioehdotuksesta, budjettirahoituksen suuntaamisesta maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden puitteissa sekä hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätös;
4) päättää professorin virkojen tehtäväalat sekä nimittää tutkimusjohtaja, palvelujohtaja, professori ja aluejohtaja;
5) päättää johtokunnan nimitystoimivaltaan kuuluvan viran perustamisesta, lakkauttamisesta, viran nimen ja tehtäväalan muuttamisesta sekä viran siirtämisestä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä;
6) päättää neuvottelukuntien asettamisesta ja niiden tehtävistä;
7) päättää muista tutkimuslaitoksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista;
8) määrätä ylijohtajan sijaiset;
9) käsitellä ne muut asiat, jotka johtokunnan puheenjohtaja, ylijohtaja tai kaksi johtokunnan jäsentä esittävät käsiteltäviksi.

4 §

Johtokunnan kokoontuminen ja päätöksenteko

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

5 §

Hoitokunta
[kumottu 798/2009]

6 §

Henkilöstö
[muutettu 798/2009]

Tutkimuslaitoksen päällikkönä on ylijohtaja.
Tutkimuslaitoksessa on tutkimusjohtajan, palvelujohtajan, professorin ja aluejohtajan virkoja. Tutkimuslaitoksessa voi olla muuta virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.
Ylijohtajalla ja aluejohtajalla, jos he ovat suorittaneet tohtorin tutkinnon, ja tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

7 §

Ylijohtajan tehtävät

Ylijohtaja johtaa, valvoo ja kehittää tutkimuslaitoksen toimintaa ja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja laitokselle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.

8 §

Asioiden ratkaiseminen

Tutkimuslaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, ylijohtaja tai muu henkilö sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään tai työjärjestyksessä taikka sen nojalla määrätään.

Ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka eivät kuulu johtokunnalle tai joita ei ole työjärjestyksessä tai sen nojalla siirretty muun henkilön ratkaistavaksi.

Ylijohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun henkilön ratkaistava.

Johtokunta, ylijohtaja, tutkimusjohtaja, palvelujohtaja ja aluejohtaja ratkaisevat asian esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä asiat voidaan ratkaista ilman esittelyä.[muutettu 798/2009]

9 §

Kelpoisuusvaatimukset
[muutettu 798/2009]

Ylijohtajalta vaaditaan käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta sekä tutkimusjohtajalta, palvelujohtajalta ja aluejohtajalta tehtävien edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:
1) ylijohtajalta ylempi korkeakoulututkinto sekä metsäntutkimuksen, käytännön metsätalouden ja hallinnon tuntemusta;
2) tutkimusjohtajalta tohtorin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys metsäntutkimukseen ja hallinnon tuntemusta;
3) palvelujohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;
4) professorilta tohtorin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä
5) aluejohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä metsäntutkimukseen sekä käytännön metsätalouden ja hallinnon tuntemusta.

10 §

Virkojen ja tehtävien täyttäminen

Ylijohtajan nimittää valtioneuvosto.

Tutkimusjohtajan, palvelujohtajan, professorin ja aluejohtajan nimittää tutkimuslaitoksen johtokunta.[muutettu 798/2009]

Tutkimusjohtajan virka täytetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.Professorin virka voidaan täyttää myös määräajaksi, enintään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. [muutettu 762/2005]

Muun kuin 1 ja 2 momentissa mainitun virkamiehen nimittämisestä ja työsuhteisen henkilön ottamisesta määrätään työjärjestyksessä.

11 §

Virkavapaus
[muutettu 798/2009]

Virkavapauden myöntää:
1) ylijohtajalle enintään vuodeksi maa- ja metsätalousministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvosto;
2) tutkimusjohtajalle, palvelujohtajalle, professorille ja aluejohtajalle enintään vuodeksi ylijohtaja ja yli vuodeksi johtokunta; sekä
3) muulle virkamiehelle ylijohtaja tai muu työjärjestyksessä mainittu henkilö.

Sellaisen virkavapauden myöntämisestä, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, määrätään työjärjestyksessä.

12 §

Sijaisuudet

Viran hoidosta virkavapauden aikana taikka viran ollessa avoinna päättää virkavapauden myöntäjä.

13 §

Ulkopuoliset tutkijat

Tutkimuslaitokseen voidaan ottaa määräajaksi ulkopuolisia tutkijoita, jotka voivat hyödyntää tutkimuslaitoksen myöntämiä tutkimusmahdollisuuksia. Ulkopuoliset tutkijat eivät ole palvelussuhteessa tutkimuslaitokseen eivätkä saa siltä palkkaa.

Ulkopuolisen tutkijan ottamisen ehdoista ja asemasta määrätään työjärjestyksessä.

14 §

Valtion edustaminen

Tutkimuslaitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä välimiesmenettelyssä ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tutkimuslaitosta koskevissa asioissa.

15 §

Työjärjestys

Työjärjestyksessä annetaan tarvittavat määräykset tutkimuslaitoksen organisaatiosta, yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta ja laitoksen toiminnan muusta järjestelystä.

16 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan nimittää virkaan tai ottaa työsuhteeseen Metsänjalostussäätiöstä siirtyvät henkilöt sekä ryhtyä muihin asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut virat ja tehtävät voidaan ensi kertaa täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI
AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Lähde: Finlex

  Päivitetty:   23.10.2009/KBym  Metla : Esittely :  Lait ja säädökset   Palaute Metlan etusivulle