Asetus 798/2009

>

 

Valtioneuvoston asetus

Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009


Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, kumotaan Metsäntutkimuslaitoksesta 9 päivänä joulukuuta 1999 annetun asetuksen (1140/1999) 5 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 762/2005, sekä muutetaan 1, 3 ja 6 §, 8 §:n 4 momentti, 9 §, 10 §:n 2 momentti ja 11 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 11 § osaksi mainitussa asetuksessa 762/2005 sekä 6 §, 8 §:n 4 momentti, 9 § ja 10 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 762/2005, seuraavasti:

1 §

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävät

Laissa säädetyn tehtävänsä toteuttamiseksi Metsäntutkimuslaitos:
1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistyötä;
2) tuottaa tietoa ja palveluja sekä harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa;
3) kehittää tutkimusalansa kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä ennakoi alansa kehitystä;
4) huolehtii tutkimustoiminnan pitkäaikaisista kenttäkokeista, tutkimusmateriaaleista ja tietovarannoista;
5) seuraa metsävarojen, metsien terveydentilan ja metsien hyödyntämisen kehitystä, huolehtii metsänjalostustoiminnasta sekä tuottaa tiedot metsätilastoja varten;
6) hoitaa muut laissa ja asetuksessa säädetyt tehtävät;
7) hoitaa ne tehtävät, jotka maa- ja metsätalousministeriö sille erikseen antaa.

3 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunta ohjaa ja valvoo tutkimuslaitoksen toimintaa.
Johtokunnan tehtävänä on:
1) päättää tutkimuslaitoksen toimintalinjoista ja tavoitteista;
2) vahvistaa tutkimuslaitoksen työjärjestys, jollei johtokunta anna sitä ylijohtajan vahvistettavaksi;
3) päättää tutkimuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarvioehdotuksesta, budjettirahoituksen suuntaamisesta maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden puitteissa sekä hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätös;
4) päättää professorin virkojen tehtäväalat sekä nimittää tutkimusjohtaja, palvelujohtaja, professori ja aluejohtaja;
5) päättää johtokunnan nimitystoimivaltaan kuuluvan viran perustamisesta, lakkauttamisesta, viran nimen ja tehtäväalan muuttamisesta sekä viran siirtämisestä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä;
6) päättää neuvottelukuntien asettamisesta ja niiden tehtävistä;
7) päättää muista tutkimuslaitoksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista;
8) määrätä ylijohtajan sijaiset;
9) käsitellä ne muut asiat, jotka johtokunnan puheenjohtaja, ylijohtaja tai kaksi johtokunnan jäsentä esittävät käsiteltäviksi.

6 §

Henkilöstö

Tutkimuslaitoksen päällikkönä on ylijohtaja.
Tutkimuslaitoksessa on tutkimusjohtajan, palvelujohtajan, professorin ja aluejohtajan virkoja. Tutkimuslaitoksessa voi olla muuta virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.
Ylijohtajalla ja aluejohtajalla, jos he ovat suorittaneet tohtorin tutkinnon, ja tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

8 §

Asioiden ratkaiseminen


Johtokunta, ylijohtaja, tutkimusjohtaja, palvelujohtaja ja aluejohtaja ratkaisevat asian esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä asiat voidaan ratkaista ilman esittelyä.


9 §

Kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajalta vaaditaan käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta sekä tutkimusjohtajalta, palvelujohtajalta ja aluejohtajalta tehtävien edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa.
Lisäksi vaaditaan:
1) ylijohtajalta ylempi korkeakoulututkinto sekä metsäntutkimuksen, käytännön metsätalouden ja hallinnon tuntemusta;
2) tutkimusjohtajalta tohtorin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys metsäntutkimukseen ja hallinnon tuntemusta;
3) palvelujohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;
4) professorilta tohtorin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä
5) aluejohtajalta ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä metsäntutkimukseen sekä käytännön metsätalouden ja hallinnon tuntemusta.

10 §

Virkojen ja tehtävien täyttäminen


Tutkimusjohtajan, palvelujohtajan, professorin ja aluejohtajan nimittää tutkimuslaitoksen johtokunta.


11§

Virkavapaus

Virkavapauden myöntää:
1) ylijohtajalle enintään vuodeksi maa- ja metsätalousministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvosto;
2) tutkimusjohtajalle, palvelujohtajalle, professorille ja aluejohtajalle enintään vuodeksi ylijohtaja ja yli vuodeksi johtokunta; sekä
3) muulle virkamiehelle ylijohtaja tai muu työjärjestyksessä mainittu henkilö.
Sellaisen virkavapauden myöntämisestä, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, määrätään työjärjestyksessä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.
Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut toimintayksikön johtajan virat muuttuvat tämän asetuksen voimaan tullessa erikoistutkijan viroiksi.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen

Lähde Finlex

  Päivitetty:   23.10.2009/KBym  Metla : Esittely :  Lait ja säädökset   Palaute Metlan etusivulle