Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Om institutet » Samverkan

Samverkan på nationell och internationell nivå
stöder Metlas verksamhet

Sajtkarta | Sökning

Skogsforskningsinstitutet har starka samarbetsband med både nationella och internationella skogs- och miljöorganisationer. Samarbetet sker både i form av gemensamma forskningsprojekt samt genom deltagande i branchens allmänna utvecklings- och planeringsuppdrag. Många Metlas experter har dessutom olika förtroende- och expertuppdrag inom skogs- och miljösektorn.

Inhemska samarbetspartner | Internationellt samarbete | Länkar

Inhemskt samarbete

Finlands Forstvetenskapliga Samfund
Skogsforskningsinstitutet och Finlands Forstvetenskapliga Samfund (på finska) utger tillsammans två publikationsserier (Silva Fennica på engelska och Metsätieteen Aikakauskirja på finska)

Universitet och högskolor
Metlas viktigaste samarbetsparter är universitet, högskolor (t.ex. Helsingfors, Joensuu och Uleåborg universitet, Finska handelshögskolan i Helsingfors och Tekniska högskolan) samt övriga läroanstalter med vilka Metla har ingått samarbetsavtal. Förutom gemensamma forskningsprojekt avlägger Metla forskare postgraduala högskoleexamina, handleder examensarbeten och undervisar.

Forskningsinstitut
Samarbete idkas med olika forskningsinstitut (t.ex. Meteorologiskainstitutet, Näringslivets forskningsanstalt, Lantbruksekonomiska forskningsanstalten, Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet, Geologiska forskningscentralen och Metsäteho dvs. Skogsarbetsstudieavdelningen vid Finska Skogsindustrins Centralförbund). Gemensamma forskningsprojekt är den huvudsakliga samarbetsformen.

Offentlig förvaltning
Metlas samarbete med olika ämbetsverk och institut är aktivt (t.ex. Forststyrelsen, Statistikcentralen, Finlands miljöcentral, regionala miljöcentraler och kommuner). Metla sammaställer bl.a. merparten av Finlands officiella skogsstatistik.

Övriga samarbetsparter
Viktiga samarbetsparter är organisationer inom skogs- och miljösektorn (tex. Skogsindustrin rf. och Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund r.f.), skogsbrukets organisationer (t.ex. Tapio och skogscentralerna) samt skogsindustriföretagen. Samarbete idkas beträffande både i planeringen och verkställandet av forskning och omsättningen av forskningsresultaten i praktiken.

Internationellt samarbete

International Union of Forest Research Organizations dvs. IUFRO är den viktigaste internationella organisationen för Metla. Professor Risto Seppälä fungerar som IUFROs president under femårsperioden 2001-2005. Därtill har nästan tjugo Metlas forskare olika uppdrag i IUFRO-organisationen.

EU
Över trettio olika Metla-projekt baserar sig på avtal med EU. Den största delen av projekten ingår i EUs ramprogram för forskning och utveckling. Medel som beviljas av EU för uppföljning av skogarnas hälsotillstånd har stor ekonomisk betydelse för Metla. Ett avtal, med innebörden att en Metlas forskare arbetar som expert inom EUs statistikbyrå Eurostat, har varit i kraft i flera år.

EFI - European Forest Institute (Europeiska Skogsinstitutet)
Metla är konstituerande medlem i EFI och har flera gemensamma projekt med EFI.

SNS
Inom nordisk skogsforskning är Samnordisk Skogsforskning SNS det viktigaste samarbetsorganet. Metla är representerat i dess styrelse.

Metlas forskare är dessutom aktiva i flera internationella organisationer vilka, beroende på deras vetenskapsgren, kan ha stor betydelse. Exempel på sådana organisationer: FN/ECE/FAO, International Energy Agency IEA, International Peat Society IPS osv.


Länkar till andra organisationers hemsidor

www.forest.fi
www.skogsreflexen.net - Skogsreflexen innehåller basinformation om skog och skogsbruk
www.skogssverige.se - Skogsnäringens portal på internet

Updaterat: 11.07.2013 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback