Laatuseloste

REAALISET KANTOHINTAINDEKSIT ALUEITTAIN

Alueellinen kantohintaindeksi mittaa kantohintatasoa alueen raakapuukaupassa. Indeksi on kiinteäpainoinen ja sen muutos mittaa eri puutavaralajien painotettua keskimääräistä muutosta alueen raakapuumarkkinoilla. Indeksit perustuvat kuukausittain laadittavaan puukauppatilastoon. Indeksien laskennassa käytetään 6 pääpuutavaralajia (pl. pikkutukit), ja indeksit esitetään 6 hinta-alueelle.

Kantohintojen kiinteät painokertoimet indeksissä ovat puutavaralajien keskimääräisiä arvo-osuuksia pystykaupassa laskettuna vuodesta 1987 aina viimeisimpään täyteen kalenterivuoteen. Puutavaralajin hinta indeksissä edustaa sen keskimääräistä pitkän aikavälin arvo-osuutta puukaupassa koko maassa keskimäärin. Yhteiset painokertoimet tekevät mahdolliseksi hintatason kehityksen vertailun eri alueiden välillä sekä suhteessa koko maan keskimääräiseen kehitykseen. Kuukauden kantohintaindeksin arvo lasketaan reaaliarvoisiksi muutetuista kantohinnoista puutavaralajien kiinteillä painokertoimilla painotettuna keskiarvona.

Raakapuuta käsitellään hintaindeksissä välituotepanoksena ja rahanarvon muutosten vaikutus on korjattu kantohinnoista Tilastokeskuksen tukkuhintojen kokonaisindeksillä (1949=100). Pitkän ajan tukkuhintojen kehitystä mittaava kokonaisindeksillä saadaan hyvä vertailtavuus suhteessa kantohintojen rahanarvon muutoksista korjattuun pitkän ajan kehitykseen. Tilastokeskuksen tukkuhintojen vuoden 1949 kuukausi-indeksin ketjutetut arvot poikkeavat perusvuoden 1995 tukkuhintaindeksin vastaavista arvoista alle 1,7 % jaksolla 1995–2004 (poikkeamakeskiarvo).

Kuukausittaisiin kantohintoihin perustuvien indeksien perustaso on vuoden 1995 kuukausien aritmeettinen keskiarvo. Koko maan indeksin alkuarvoa (1/1995) merkitään luvulla 100 ja alueen indeksin alkuarvo (1/1995) ilmaisee alueen kantohintatason tuolloin suhteessa koko maan keskimääräiseen hintatasoon.

Muutos on indeksiarvon % -poikkeama
a) alkuarvosta (1/1995)
b) vuotta aiemmasta arvosta (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana)
c) 3 kuukautta aiemmasta indeksiarvosta (esim. helmikuun 2001 indeksiarvo
   suhteessa arvoon marraskuussa 2000).

Indeksin ylin ja alin arvo ovat indeksin suurin ja pienin arvo kyseisen kalenterivuoden aikana viimeisimpään kantohintaindeksin päättymisajankohtaan asti.

Koko maan kantohintaindeksin lineaarinen trendi mittaa reaaliarvoisen
kantohintatason keskimääräistä kehitystä vuodesta 1995 alkaen.

Paluu: Puukauppa

  Päivitetty:    22.10.2014 / Pekka Ollonqvist & KSar  Palaute