Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
Tilastopalvelun kotisivulle  Luken tilastopalvelut     Julkistamiskalenteri      Tilaaminen
Metsäntutkimuslaitos
Luke / Tilastopalvelu / Metsätilastollinen vuosikirja 2014: taulukot ja kuvat

Metsätilastollinen vuosikirja

Metsätilastollinen vuosikirja 2014: siirrettävät taulukot ja kuvat

Voit siirtää Metsätilastollisen vuosikirjan taulukot ja kuvat omalle tietokoneellesi tältä sivulta. Pääset niihin valitsemalla alla olevasta sisällysluettelosta aihealueen.

Taulukot ovat Excel -taulukkoja, jotka voit avata taulukkolaskentaohjelmaasi. Kuvat ovat PNG-muodossa (Portable Network Graphics).

Taulukoiden ja kuvien yksityiskohtaiset siirto-ohjeet.

Sisällys:

Puun kulku metsästä tuotteiksi 2013
Wood flows from forest to industry products, 2013

1 Metsävarat
2 Metsien monimuotoisuus ja kunto
3 Metsien hoito
4 Puukauppa
5 Hakkuut ja puun kuljetus
6 Metsien monikäyttö
7 Metsäsektorin työvoima
8 Puun käyttö
9 Energia
10 Metsäteollisuus
11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
12 Metsäsektori kansantaloudessa
13 Kansainvälisiä metsätilastoja

Taulukot luvusta 1


1.0 Suomen metsävarat
1.1 Metsätalousmaa
1.2 Kankaat ja suot metsätalousmaalla
1.3 Kankaat ja suot metsätalousmaalla ja puuntuotannon metsätalousmaalla
1.4 Ojitustilanne metsätalousmaalla
1.5 Kasvupaikat metsämaan kankailla ja soilla
1.6 Metsätalousmaa omistajaryhmittäin
1.7 Metsämaa omistajaryhmittäin
1.8 Yksityisten henkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien lukumäärä pinta-alaluokittain omistajan kotipaikkakunnan mukaan 31.12.2012
1.9 Yksityisten henkilöiden omistamien metsätilakokonaisuuksien pinta-ala kokoluokittain omistajan kotipaikkakunnan mukaan 31.12.2012
1.10 Metsätilakokonaisuudet omistusmuodoittain 31.12.2012
1.11 Metsätalousmaan kauppahinnat 1999–2013
1.12 Puulajien vallitsevuus ja metsiköiden sekapuustoisuus metsämaalla
1.13 Metsiköiden ikäluokat metsämaalla
1.14 Metsiköiden kehitysluokat puuntuotannon metsämaalla
1.15 Metsiköiden metsänhoidollinen laatu puuntuotannon metsämaalla
1.16 Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla puulajeittain
1.17 Puuston tilavuus metsä- ja kitumaan kankailla ja soilla
1.18 Puuston tilavuus puuntuotannon metsä- ja kitumaalla puulajeittain
1.19 Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla omistajaryhmittäin
1.20 Puuston tilavuus puutavaralajeittain metsä- ja kitumaalla
1.21 Puuston tilavuus puiden läpimittaluokittain metsämaalla
1.22 Puuston keskitilavuus metsämaalla
1.23 Puuston keskitilavuus puuntuotannon metsämaalla kehitysluokittain
1.24 Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla
1.25 Puuston keskikasvu metsämaalla
1.26 Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla omistajaryhmittäin
1.27 Puuston poistuma omistajaryhmittäin 1991–2013
1.28 Puuston poistuma 1953–2013
1.29 Elävän puuston biomassa metsä- ja kitumaalla
1.30 Maakunnittaiset metsävarat
1.31 Suurin kestävä tukki-, kuitu- ja energiapuun hakkuumahdollisuusarvio vuosille 2010–2019

Taulukot luvusta 3


3.0 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013
3.1 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärät 2013
3.2 Uudistusalan valmistaminen 1950–2013
3.3 Maanmuokkaus 2001–2013
3.4 Metsänviljely omistajaryhmittäin 1950–2013
3.5 Metsänviljely puulajeittain 1970–2013
3.6 Pellonmetsitys 1969–2013
3.7 Metsäpuiden siemenkeräykset 2002–2013
3.8 Metsäpuiden siemenkauppa Suomen ja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä 2003-2013
3.9 Taimitarhakylvöt sekä testatun ja alustavasti testatun siemenen osuus siemenmäärästä 1991–2013
3.10 Istutukseen toimitetut kotimaiset taimet 1966–2013
3.11 Metsäpuiden taimikauppa Suomen ja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä 1980-2013
3.12 Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus 1950–2013
3.13 Pystykarsinta 1983–2013
3.14 Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus 2001–2013
3.15 Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä 2001–2013
3.16 Metsänlannoitus 1974–2013
3.17 Kunnostusojitus 1950–2013
3.18 Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus 1950–2013
3.19 Hakkuupinta-alat 1970–2013
3.20 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset 2013
3.21 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset työlajeittain 2013
3.22 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset työlajeittain 1970–2013
3.23 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kokonaiskustannukset omistajaryhmittäin 1963–2013
3.24 Yksityismetsien metsänhoito- ja metsänparannustöiden rahoitus 2013
3.25 Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen käytetty valtion tuki ja laina 2001–2013
3.26 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden yksikkökustannukset 2013
3.27 Kunnostusojituksen yksikkökustannukset 2013
3.28 Metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen yksikkökustannukset 2013
3.29 Keskeisten metsänhoito- ja metsänparannustöiden yksikkökustannukset yksityismetsissä 1967–2013