Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » SuojeluMotti-ohjelmisto

Metinfo - SuojeluMotti-ohjelmisto

Sivukartta | Haku

Kanava tutkittuun tietoon ja asiantuntija­palveluihin

Kuva: Metla/Erkki Oksanen

SuojeluMotti-ohjelmisto

SuojeluMotti on Motti-metsikkösimulaattoriin perustuva laskentaohjelmisto. SuojeluMotilla voidaan tarkastella metsäkohteen määräaikaisen suojelun puuntuotannollisista ja taloudellisista vaikutuksista verrattuna vastaavan metsän käsittelyyn normaalina talousmetsänä (Hyvän metsänhoidon suositusten mukainen metsänkäsittely). SuojeluMotin avulla voidaan laskea, paljonko metsikön määräaikaisesta suojelusta koituu nettotulojen menetyksiä (nykyarvossa) maanomistajalle verrattuna tilanteeseen, jossa metsikköä olisi käsitelty hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Käyttäjä voi samanaikaisesti valita myös useampia metsiköitä tarkasteluun. Taloudellisten laskelmien ohella ohjelmisto tuottaa tietoa määräaikaisen suojelun puuntuotannollisista vaikutuksista – esimerkiksi pohjapinta-alan ja kokonaistilavuuden kehitykseen.

SuojeluMotissa tarkasteltavat metsikkökuviot voidaan syöttää joko suoraan lukemalla SOLMU-muotoista metsäsuunnittelutietoa (metsäkeskus toimittaa erikseen) tai syöttämällä ohjelmistolle käsin kuviokohtaiset kasvupaikka- ja puustotunnukset. Laskennassa tarvittavat kuviotunnukset saadaan esimerkiksi tilan metsäsuunnitelmasta. Käyttäjä voi SuojeluMotissa vapaasti asettaa kantohinnat – joko antamalla omat lukuarvot tai vaihtoehtoisesti valitsemalla Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo-palvelusta alueittaiset, valitun aikajakson keskiarvokantohinnat puutavaralajeittain. Myös metsänhoidon yksikkökustannukset (esim. maanmuokkaus, istutus, kylvö, varhaisperkaus, taimikonhoito, €/ha) sekä laskentakorkokanta (0%-6%) voidaan ohjelmistossa syöttää vapaasti.

Suojelun aiheuttamien tulonmenetysten arvioimiseksi verrataan nettotulojen nykyarvoa käyttäjän valitsemalla suojelusopimuskaudella hyvän metsänhoidon suositusten mukaiseen nettotulojen nykyarvoon. Nettotulojen nykyarvon laskennassa eri ajankohtiin sijoittuvat tulot ja kustannukset yhteismitallistetaan diskonttaamalla ne päätöksentekohetkeen. Nettotulojen nykyarvon laskennassa puuntuotannon kannattavuuteen vaikuttavat kustannukset ja hakkuutulot, sekä metsänomistajan soveltama korkokanta. Teknisesti laskenta toteutetaan SuojeluMotti-ohjelmistossa soveltamalla mm. Faustmanin kiertoaikamallia paljaan maan arvo määrittämisessä.

 

Kirjallisuutta

Ahtikoski, A., Hynynen, J. & Siitonen, J. 2007. Määräaikaisen ja pysyvän suojelun vaikutukset puuston rakenteeseen ja metsänomistajan potentiaalisiin nettotuloihin − esimerkki Etelä-Suomesta. Julkaisussa: Syrjänen, K., Horne, P., Koskela, T. & Kumela, H. (toim.) METSOn seuranta ja arviointi. MMM, YM, Metla ja SYKE, s. 300-306.

Hynynen, J. ja Ahtikoski A. 2010. Metsien monimuotoisuuden suojelun yksityistaloudellist vaikutukset. Julkaisussa: Koskela, T., Hänninen, R. & Ovaskainen, V. (toim.). Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK) -tutkimusohjelman loppuraportti. Metlan työraportteja 158: 39-42

Hynynen, J., Ahtikoski, A., Siitonen, J., Sievänen, R. & Liski, J. 2005. Applying the MOTTI simulator to analyse the effects of alternative management schedules on timber and non-timber production. Forest Ecology and Management 207: 5-18.

Hyvän metsänhoidon suositukset. 2006. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Metsäkustannus, Helsinki. 100 s. ISBN-13-978-952-5118-84-1.

Hyytiäinen, K. & Tahvonen, O. 2001. The effects of legal limits and recommendations on timber production: the case of Finland. Forest Science 47(4): 443-454.

Tahvonen, O. & Viitala, E-J. 2006. Does Faustman rotation apply to fully regulated forests ? Forest Science 52(1): 23-30.

Päivitetty: 15.06.2011 /SaMe | Copyright Metla | Palaute