Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 

Rekreation i naturen - Friluftsundersökningen

Sajtkarta | Sökning

Den riksomfattande inventeringen av rekreation i naturen, 2008-2011 (LVVI 2)

 

[ Bakgrund och syfte | Forskningsteman | Datainsamling | Samarbetspartners och finansiering | Forskningsresultat och -produkter ]

Bakgrund och syftet med undersökningen

Med undersökningen Den riksomfattande inventeringen av rekreation i naturen insamlas information om omfattningen och kvaliteten av rekreationen i naturen som idkas av den finländska befolkningen, med andra ord om efterfrågan på friluftsliv. På befolkningsnivå undersöks hur ofta och på vilket sätt finländarna idkar friluftsliv och annan rekreation i naturen. Dessutom omfattar undersökningen forskningsteman så som nyttan och inverkan av rekreation, samt å andra sidan hur förändringarna i miljön och i den bebyggda omgivningen kan inverka på efterfrågan på friluftsliv och naturturism.

Den riksomfattande inventeringen av rekreation i naturen 2008-2011 innehåller följande forskningsteman:

 • Efterfrågan på rekreation i naturen
  Befolkningsundersökningen ger information om hur många finländare som idkar friluftsliv, de olika aktiviteternas deltagarantal och beskaffenhet, antalet friluftstillfällen samt vad som är kännetecknande för dessa tillfällen som inkluderar friluftslivaktiviteter, information om den spatiala distributionen av friluftstillfällena, besök och vistelse i naturen och fördelningen i tid av besöken i naturen. Datauppsättningen erbjuder även möjligheten att göra en prognos om en kommande efterfrågan av rekreation.
 • Efterfrågan på rekreation i kustområden och i skärgården
  Efterfrågan på rekreation i kustområden och i skärgården undersöks i sådana regioner var efterfrågan på rekreation (trycket) är på stigande till följd av en ökande folkmängd, både som följd av stadigvarande och rekreationsboende.
 • Fördelar för hälsa och välbefinnande av grön miljö samt deltagande i friluftsliv
  Betydelsen av en naturlig/grön miljö för det fysiska och mentala välbefinnandet undersöks genom kartläggning av hur ofta finländarna utövar friluftsliv samt besöker olika sorters miljöer, inklusive gröna miljöer, och vilken typ av inverkan på och fördelar för välbefinnandet som de olika miljöerna kan ha.
 • Miljöförändringarna inverkan på friluftslivet
  Här undersöks hur förändringar i rekreationsmiljön, så som ett varmare vinterklimat eller sjöarnas dåliga vattenkvalitet eller den dåliga vattenkvaliteten vid havskustområdena, inverkar på friluftsbeteendet. Undersökningen inkluderar frågor så som hur skidåkare anpassar sig till klimatförändringen eller hur båtförare, fiskare och simmare anpassar sig till förändringar i vattenkvaliteten, speciellt när det är fråga om en försämring ur rekreationssynvinkel.
 • Rekreationsanvändning av privat mark och vattenområden undersöks genom att mäta antalet rekreationsbesök per år som den finska befolkningen gör till privatägda naturområden, vilka aktiviteter som man deltar i och annan karakteristik av dylika besök. Undersökningen skiljer på rekreationsbesök till ställen som alternativt är nära till den stadigvarande bostaden, nära till fritidsbostaden eller andra privata områden. Även inställningarna till allemansrätten och villigheten att acceptera handel med rekreationsvärden undersöks.

Datainsamling

Datainsamlingen gjordes i samarbete med Statistikcentralen. Datainsamlingen genomfördes under åren 2009-2010 med hjälp av sex separata slumpmässigt utvalda sampel. Insamlingen gjordes under tre tillfällen under året; två gånger på vintern (jan-feb), två gånger på våren (april-maj) och två gånger på hösten (sep-okt). Den långa insamlingstiden av data utjämnar variationerna mellan väderleksförhållandena samt mellan årstiderna och åren, speciellt beträffande skidsäsongen och säsongen för bär- och svampplockning. Den långa insamlingstiden förbättrar även kvaliteten på datamaterialet som används för statistiska ändamål. Undersökningarna utfördes med hjälp av webbenkäter och kompletterades av postenkäter.

Samarbetspartners och finansiering

Befolkningsundersökningarna utformades i samarbete mellan Skogsforskningsinstitutet och Statistikcentralen. MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi), Finlands miljöcentral, Tammerfors universitet, Institutet för hälsa och välfärd och UKK-institutet var samarbetspartners beträffande de tematiska undersökningarna.

Finansieringen av LVVI 2 undersökningen erhölls av miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Akademi och av forskningsinstitut och universitet (se ovan).

Forskningsresultat och -produkter

Friluftsstatistik 2010 publicerades den 1 december 2011. Resultaten av LVVI 2 undersökningen presenteras på dessa webbsidor under rubriken 'Rekreation i naturen - Information om friluftsliv'. Alla artiklar och övriga rapporter som är förknippade med undersökningen hittas under rubriken 'Publikationer' och föredragen under rubriken 'Föredrag'.

Uppdaterad: 22.10.2012 /JVoi  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback